• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Interakcja woda-skała, Awinion, Francja

  02.04.2013. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9-14 czerwca 2013 r. w Awinionie, Francja, odbędzie się konferencja pt. "Interakcja woda-skała" (Water-Rock Interaction).

  Systemy na powierzchni Ziemi nieustannie reagują na dopływy energii z promieniowania słonecznego i ciepło radiogeniczne we wnętrzu. Te dopływy energii powodują ruch płyt i erozję, odsłaniając metastabilne fazy mineralne na powierzchni Ziemi. Interakcje między wodą a skałami odgrywają decydującą rolę w regulacji klimatu Ziemi w skali czasu geologicznego i mają istotne znaczenie w wielu aspektach produkcji paliw kopalnych, wydobywania minerałów i sekwestracji węgla. Pilnie potrzebna jest wiedza na temat podstawowych procesów rządzących globalnymi cyklami geochemicznymi oraz tych, wywołujących zmiany klimatu w przeszłości i w przyszłości.

  Konferencja posłuży naukowcom za międzynarodowe forum do pobudzania wymiany naukowej we wszystkich dyscyplinach powiązanych z interakcjami woda-skała, a w szczególności w dziedzinach, takich jak ocena środowiskowa i ocena ryzyka związanego ze skażonymi zasobami wody, eksploatacja gazu łupkowego i energia geotermalna.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Energia geotermalna (energia geotermiczna, geotermia) − energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca po wymianie ciepła z gorącymi skałami. Służy również jako naturalne źródło ciepła w źródłach termalnych. Energia geotermalna suchych skał - technologia pozyskiwania energii cieplnej wnętrza Ziemi, zgromadzonej w skałach nie przepuszczających wody (przede wszystkim w granitach), występujących na dużych głębokościach (minimum 5 000 m) i przykrytych skałami słabo przewodzącymi ciepło. Wietrzenie – rozpad mechaniczny i rozkład chemiczny skał wskutek działania energii słonecznej, powietrza, wody i organizmów. Zachodzi na powierzchni Ziemi i w jej powierzchniowej strefie zwanej strefą wietrzenia (głębokość od kilku do kilkudziesięciu metrów). Produktem wietrzenia są między innymi zwietrzelina, rumowisko, glina zboczowa, arkoza.

  Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia. Czerwona Skałka – czerwono wybarwiona wapienna skała w Dolinie Biała Woda w Małych Pieninach. Znajduje się naprzeciwko ujścia potoku Zimna Studnia do płynącego dnem doliny potoku Biała Woda, na niewielkim zboczu po północnej stronie. Przy Czerwonej Skałce prowadząca doliną ścieżka turystyczna przekracza potok drewnianym mostkiem. Z powodu kształtu przypominającego sfinksa zwana jest także Skałą Sfinks, a z racji swojego położenia na dawnym osiedlu Kornaje nieistniejącej już łemkowskiej wsi Biała Woda także Kornajowską Skałą. Obecnie jest to teren rezerwatu przyrody Biała Woda.

  Współczynnik odsączalności grawitacyjnej - stosunek objętości wody, która może być zdrenowana grawitacyjnie z danej skały porowatej, do całkowitej objętości skały. Kociubylska Skała – wybitna skała w Dolinie Biała Woda w Małych Pieninach. Znajduje się na terenie składającego się z 4 oddzielnych fragmentów rezerwatu przyrody Biała Woda. Kociubylska Skała znajduje się w trzecim fragmencie tego rezerwatu (licząc od wylotu doliny w górę), po północnej stronie potoku Biała Woda, który przy skale zakręca w północnym kierunku, opływając skałę z dwóch stron. Naprzeciwko skały ujście Brysztańskiego Potoku i niewielkie rozszerzenie terenu wykorzystywane jako skład drzewa. Można dostrzec jeszcze resztki podmurówki po zabudowaniach dawnej, zamieszkiwanej przez Łemków wsi Biała Woda. Duże osiedle tej wsi, tzw. Kornaje znajdowało się na północnych zboczach doliny na zachód od Kociubylskiej Skały.

  Dodano: 02.04.2013. 16:37  


  Najnowsze