• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • International Conference on Aging and Cognition, Dortmund, Niemcy

  28.02.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25-27 kwietnia 2013 roku w Dortmundzie (Niemcy) odbędzie się wydarzenie pt. "International Conference on Aging and Cognition" (Międzynarodowa konferencja na temat starzenia się i zdolności poznawczych).

  Normalnym procesom starzenia się często towarzyszą zmiany zdolności poznawczych, w tym spowolnienie przetwarzania informacji. Ich zakres różni się przy tym znacznie u poszczególnych osób, a osłabienie zdolności poznawczych nie jest nieuchronne. Przyczyny tego zjawiska pozostają jednak nieznane.

  W wydarzeniu wezmą udział naukowcy amerykańscy i europejscy, którzy będą omawiać zmiany funkcji poznawczych związane ze starzeniem się oraz starać się pobudzić działania badawcze w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inteligencja (od łac. intelligentia - zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów. Medycyna anty-aging – zjawisko kultury popularnej społeczeństwa zorientowanego na młodość, w którym jednostki angażują się w poszukiwanie środków do zwalniania i odwracania procesu starzenia się, zarazem forma nowoczesnej geriatrii skierowanej „przeciw starzeniu się” (ang. anti-aging). Wolnorodnikowa teoria starzenia się (ang. free-radical theory of aging, FRTA) — hipoteza mówiąca, iż proces starzenia się ma przyczynę w nagromadzeniu w komórkach organizmów zniszczeń spowodowanych działaniem niespecyficznych reakcji wolnych rodników powstających w toku metabolizmu. Przedstawił ją w 1956 roku amerykański gerontolog Denham Harman w artykule Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry opublikowanym w czasopiśmie Journal of Gerontology.

  Metody nauczania – celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów. Kształcenie wielostronne - ogólna koncepcja kształcenia poprzez harmonijny rozwój zdolności poznawczych, emocjonalnych i praktycznych. Odnosi się ono do rodzajów aktywności i zdolności wspomaganych w procesie edukacji.

  Geniusz (łac. genius) – termin mogący oznaczać niezwykłe, niezrozumiałe dla innych i wydające się nadludzkimi zdolności oraz osobę takimi zdolnościami obdarzoną - ma się przy tym na myśli przede wszystkim osiągnięcia jednorazowe, przełomowe wynalazki i odkrycia, dzieła sztuki o największym znaczeniu; ducha danej epoki, człowieka, narodu (w tym sensie termin jest bliski heglowskiemu pojęciu zeitgeist); ponadprzeciętne zdolności w jakiejś dziedzinie - ma się wtedy na myśli wszelkie wybitne osiągnięcia w nauce i sztuce, niekoniecznie jednorazowe i przełomowe. W filozofii nauki i psychologii osoba posiadająca bardzo wysoki poziom ogólnych zdolności poznawczych, zdolna do tworzenia oryginalnych koncepcji naukowych, nowych form organizacji społecznej, nowych dzieł artystycznych, rewolucyjnych wynalazków technicznych itp.. wychowanie umysłowe podobnie jak to jedna z podstawowych dziedzin teorii wychowania oznaczająca podejmowanie specyficznych działań człowieka celem przyswojenia wychowankom określonych nawyków i umiejętności oraz wiedzy ponadto, kształtowanie właściwych postaw wobec nauki i pracy umysłowej, a także doskonalenie własnych zdolności poznawczych (spostrzegawczości, uwagi, pamięci, rozumowania, myślenia itp.) i rozwijanie zainteresowań badawczych oraz kształtowanie światopoglądu.

  Test inteligencji WAIS (ang. Wechsler Adult Intelligence Scale) – test inteligencji dla dorosłych skonstruowany przez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) (R –- revised) i składa się z 11 testów badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych. Test Wechslera jest przeznaczony do badań indywidualnych. Kanon Lloyda Morgana: Określenie to pochodzi z prac, dziewietnastowiecznego brytyjskiego psychologa Lloyda Morgana. Przedmiotem badań naukowca była antropomorfizacja zachowań zwierząt. Rozgłos przyniosły mu przypadki zachowań zwierzęcych, które sprawiały wrażenie jakoby były skutkiem wyższych zdolności psychicznych.

  Kanon Morgana można ująć w formie zalecenia by unikać prób tłumaczenia badanej czynności (zachowania) zwierzęcia jako skutku jego wyższych zdolności psychicznych, jeśli można ją wyjaśnić jako efekt zdolności niższych - używając terminologii sprzed rozwoju psychologii poznawczej, lub -używając nowszych określeń - zalecenia by badaną czynność starać się tłumaczyć najpierw jako efekt jak najprostszych procesów poznawczych. Różnica w terminologii wynika z faktu, nie uznawania w początkowym okresie rozwoju psychologii, że procesy poznawcze są własnością układu nerwowego.

  Podmiotowość prawa międzynarodowego – zdolność prawna, która oznacza, że uczestnicy stosunków międzynarodowych mogą być podmiotem praw i obowiązków oraz zdolność do działania, tj. zdolność do samodzielnego wykonywania czynności ze skutkiem prawnym.

  Dyskusyjny klub filmowy (DKF, ang. film society, fr. ciné club) to zrzeszenie miłośników sztuki filmowej, mające na celu pogłębianie wiedzy członków klubu na temat tej sztuki oraz jej popularyzację. Głównym sposobem realizacji tych celów są projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych. Jednak z założenia DKF nie ogranicza się tylko do takiej formy, uzupełniając projekcje o prelekcje, dyskusje, spotkania z twórcami, publikacje.

  Obywatelskość (niem. Staatsbürgerschaft, ang citizenship, łac. civilis) - zbiór postaw poznawczych i normatywnych wraz z odpowiadającymi im wzorcami działania, systemów wartości oraz celów stanowiących podstawę intelektualnego i emocjonalnego zaangażowania członków danej wspólnoty politycznej lub państwowej w dotyczące jej sprawy publiczne.

  Dodano: 28.02.2013. 16:17  


  Najnowsze