• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Irlandzka międzynarodowa konferencja nt. edukacji, Dublin, Irlandia

  12.10.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 16 - 18 kwietnia 2012 r. w Dublinie, Irlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Irlandzka międzynarodowa konferencja nt. edukacji".

  Konferencja jest międzynarodowym wydarzeniem poświęconym teoretycznym i praktycznym postępom w edukacji. Ma na celu promowanie doskonałości we współpracy między akademikami i profesjonalistami z sektora edukacji. Wydarzenie stworzy również okazję akademikom i ekspertom z rozmaitych gałęzi edukacji o interdyscyplinarnych zainteresowaniach do wypełniania luki w wiedzy i omówienia ewolucji pedagogiki.

  Wydarzenie ma stać się forum dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w sektor edukacji do dyskusji i wymiany poglądów na następujące tematy: analiza konceptualna, wdrażanie projektów i ewaluacja wyników.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół (KKDS) - coroczna, ogólnopolska konferencja dyrektorów szkół, organizowana od wiosny 1999 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN), miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej "Dyrektor Szkoły" (DS), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) oraz Ogólnopolskie Centrum Edukacji Niestacjonarnej (OCEN). Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – coroczna olimpiada przedmiotowa, przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jako zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej. Organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,
  przy współpracy z: Ugo Mifsud Bonnici (ur. 8 listopada 1932), piąty z kolei prezydent Malty w latach 1994-1999. Deputowany do parlamentu od 1966. Minister edukacji (1987-1990), edukacji i spraw wewnętrznych (1990-1992), edukacji i zasobów ludzkich (1992-1994).

  Minister edukacji i umiejętności (irl. An tAire Oideachais agus Scileanna), minister w rządzie Irlandii stojący na czele Departamentu edukacji i nauki (irl. An Roinn Oideachais agus Eolaíochta), zajmujący się sprawami szkolnictwa i nauki. Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów edukacyjnych. Jej najważniejsze punkty to wezwanie nauczycieli i uczniów do aktywnego włączenia się do procesu otwartej edukacji, zachęta do tworzenia i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na otwartych licencjach oraz apel do władz państwowych i instytucji edukacyjnych o nadanie otwartej edukacji najwyższego priorytetu.

  Ramowe plany nauczania - określone wymiary godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych przez dany rodzaj szkoły. W Polsce o ramowych planach edukacji decyduje Ministerstwo Edukacji Narodowej publikując odpowiednie dokumenty i rozporządzenia bezpośrednio z tym związane. Rada Edukacji Narodowej – działająca w podziemiu w latach 1982–1989 (wg innych źródeł powołana w 1984 roku) organizacja polska, wspierająca niezwiązane z polityką rządu PRL inicjatywy oświatowe: samokształcenie pedagogów, obrona nauczycieli, zwalnianych z powodu deklarowania poglądów niezależnych. W swoich publikacjach (m.in. "Zeszytach Edukacji Narodowej") rada krytykowała ówczesny system oświaty i opracowywała kierunek rozwoju szkolnictwa w Polsce. Na czele Rady Edukacji Narodowej stał Klemens Szaniawski.

  Ferie: Terminy ferii dla uczniów szkół w Polsce określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Medal Komisji Edukacji Narodowej (w skrócie: Medal KEN) – polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej.

  Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzona przez ministra edukacji narodowej. Powstał 1 stycznia 2010 r. (z połączenia dwóch jednostek MEN) na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie połączenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.

  Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (PCN) - instytucja oświatowa powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1991r. Z dniem 1 stycznia 2011 r., na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r., Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie zostało włączone do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie. Utworzona w ten sposób instytucja nosi nazwę Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Polonijne Centrum Nauczycielskie ulokowane jest w Lublinie i stanowi część Ośrodka, którego główną siedzibą jest Warszawa.

  Ulica Sezamkowa (ang. Sesame Street) – amerykański telewizyjny program edukacyjny dla dzieci, który zyskał dużą popularność w USA oraz wielu innych krajach świata, stanowiąc wzór dla późniejszych programów tego typu. Jest dobrym przykładem wykorzystania edukacji rozrywkowej w procesie edukacji społecznej, w tym wypadku edukacji najmłodszych. Edukacja rozwojowa – dziedzina edukacji pokrewna do edukacji globalnej. Nie ma jednej, powszechnie obowiązującej definicji. Wiele krajów UE, a nawet poszczególne organizacje i instytucje na swój sposób określają znaczenie tego pojęcia.

  Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" – niepubliczna uczelnia wyższa powstała w 2004 r. w Nowej Rudzie na podstawie zezwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia tego samego roku (nr DSW-3-4001- 318/WB/04). Od 14 lutego 2012 roku uczelnia nawiązała ścisłą współpracę z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu z Wrocławia.

  Dodano: 12.10.2011. 15:37  


  Najnowsze