• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IT-Medica - po konferencji

  25.03.2010. 20:56
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Już po raz czwarty Śląsk gościł uczestników ogólnopolskiego cyklu konferencji IT-Medica. Wczoraj (24.03.2010) około 120 specjalistów z różnych dziedzin (informatycy, lekarze, kadra zarządzająca) zebrało się w Katowicach przy ul. Jordana - w nowoczesnym gmachu Wydziału Teologii Uniwersytetu Śląskiego.

  Organizatorzy utrzymali dotychczasową, sprawdzoną formułę. Pierwszą, wykładową część zaplanowano do godz. 13. Po niej odbyły się warsztaty testowe (zarówno płatne, jak i bezpłatne). Warto w tym miejscu podkreślić, iż jednym z atutów konferencji był jej zrównoważony harmonogram (długość prelekcji, liczba przerw) a także strona logistyczna - zgodna z powszechnie przyjętymi standardami.

  Specjalnym gościem IT-Medica Silesia 2010 był znany polski lekarz i polityk - Andrzej Sośnierz. Inicjator słynnego systemu rejestracji pacjentów za pomocą kart chipowych w otwierającym konferencję wystąpieniu przypomniał zgromadzonym czasy wdrażania reformy służby zdrowia - wprowadzania kas chorych, koncepcję rejestru usług medycznych a także przemian w dziedzinie informatyzacji i organizacji w placówkach ochrony zdrowia. Sośnierz ustosunkował się również do aktualnych problemów systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

  Tematy pozostałych wystąpień:
   Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w służbie zdrowia
   Trendy w Nowoczesnej Diagnostyce Obrazowej
   Elektroniczna dokumentacja medyczna - nowe fakty
   Ochrona zdrowia w oczach Polaków. Trendy ostatniego dziesięciolecia. Przegląd wyników badań socjologicznych
   System rejestracji internetowej

  W trakcie bezpłatnej sesji warsztatowej sponsorzy i partnerzy konferencji przedstawili praktyczne zastosowanie swoich rozwiązań:
   Nowoczesne rozwiązanie dla obsługi części szarej szpitala (OPTIMed/ERP)
   Zastosowanie duplikatorów CD/DVD do archiwizacji badań radiologicznych (Medsar Publisher)

  Uczestnicy konferencji mieli również możliwość uczestniczenia w płatnych warsztatach:
   Marketing i promocja jednostki ochrony zdrowia w erze internetu i badań marketingowych
   Budowa nowoczesnych standardów obsługi pacjenta w świetle wytycznych normy ISO 9001 oraz koncepcji zarządzania kontaktami z klientami (CRM)
   Trening antystresowy łączący sesję asan hatha jogi oraz elementy pracy z umysłem

  Wśród uczestników rozlosowano 3 roczne licencje systemu iMed24 (do zarządzania przychodnią i gabinetem lekarskim). Wydawnictwo Wolters Kluwer przygotowało nagrody książkowe.

  Patronat honorowy:
   Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok
   Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Piotr Śmigielski.

  Jednym z patronów medialnych był Naukowy.pl

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Salowa – pracownik służby zdrowia, zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia, w szczególności w salach szpitalnych (stąd nazwa). Podlegając służbowo (w szpitalach) pielęgniarce oddziałowej pełni także funkcje pomocnicze przy obsłudze chorych i opiece nad nimi. GS1 – globalna organizacja o charakterze non-profit zajmująca się standaryzacją w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania popytem. Organizacja pod obecną nazwą funkcjonuje od 2005 roku, jakkolwiek jej początki sięgają lat 70. XX wieku. Podstawowym obszarem działań GS1 jest sektor FMCG. Ostatnio zwrócono również większa uwagę na branże ochrony zdrowia oraz transport i logistyki. Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) — państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Zdrowia. Została utworzona zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2001 r. Mieści się w Łodzi w kompleksie budynków Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

  PN 18001 – powszechnie znany skrót dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na, klasycznej dla zarządzania jakością, filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga. W Polsce pierwsza edycja normy pojawiła się w 1999 roku, a w 2004 roku została wydana przez PKN nowelizacja. Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny.

  Zarządzanie stresem - znanym i najbardziej obiecującym podejściem do problemu zarządzania stresem w organizacji jest metoda prewencyjnego zarządzania stresem – „filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęcono zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu” Autorzy tej koncepcji opracowali pięć podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem. System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS.

  Polityka jakości - część strategii organizacji dotycząca problematyki zarządzania jakością. Najczęściej przez "politykę jakości" rozumie się zwięźle zredagowany zbiór głównych tez związanych z zapewnieniem jakości i jako taki jest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania jakością. Jest to dokument zespołowo redagowany i rozwijany przez zarząd we współpracy z pełnomocnikiem systemu zarządzania jakością. Polityka jakości ukazuje w krótkiej formie zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej, często nawet 10-letniej perspektywie. Polityka jakości określa działanie, rozwój i doskonalenie systemu jakości. Sekcja 5.3 normy ISO 9001 definiuje politykę jakości, m.in. wymaga by polityka jakości była sformułowana pisemnie, zakomunikowana i zrozumiała dla każdego pracownika organizacji. Janusz Klisiński (ur. 1950) – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista ekonomii, organizacji i zarządzania, ekonomiki ochrony zdrowia, marketingu politycznego, zarządzania sportem. Wykładowca akademicki wielu polskich uczelni.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  Promocja zdrowia – proces umożliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia w celu poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

  Andrzej Klasik (ur. 17 grudnia 1943 roku w Rudzie Śląskiej (dzielnica Godula) - profesor ekonomii, rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, kierownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Akademii Ekonomicznej w Katowicach; specjalista z zakresu zarządzania strategicznego oraz zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym; ekspert w zakresie przygotowania i wdrażania strategii rozwoju oraz programów operacyjnych. Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów.

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (skrót nazwy aktualnej: SUM, d. Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach) – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształcąca lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Komisja Zdrowia – stała komisja senacka wydzielona po wyborach parlamentarnych w 2005 roku z wcześniejszej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia. Zajmuje się sprawami promocji zdrowia, profilaktyką, systemem organizacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwem zdrowotnym i współpracą z zagranicą w zakresie zdrowia.

  Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” – państwowa jednostka budżetowa podlegająca Ministrowi Zdrowia, z siedzibą w Warszawie. Główne zadania Centrum definiuje art. 38 ust. 3 Ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 r. znowelizowanej w 2009 r. Poltransplant działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dn. 2 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Ministra Zdrowia z 21 lipca 2010 Nr 9 poz. 58) .

  Dodano: 25.03.2010. 20:56  


  Najnowsze