• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

  23.03.2009. 18:02
  opublikowane przez:

  Krakowska Konferencja Młodych Uczonych przeznaczona jest dla osób poszukujących inspiracji naukowych oraz zainteresowanych rozszerzaniem własnych zainteresowań. Zaproszenie kierujemy do szerokiego grona doktorantów, asystentów, młodych pracowników nauki oraz osób pracujących w przemyśle, którzy pragną dzielić się swoimi obserwacjami, osiągnięciami i wiedzą praktyczną.

  Sesja 1. Nowe techniki i technologie.

  * Nowe techniki i technologie w procesie pozyskiwania surowców mineralnych ich przetwarzania i produkcji dóbr finalnych w następujących blokach tematycznych:
  - Górnictwo,
  - Hutnictwo i odlewnictwo,
  - Paliwa płynne i energetyka.
  * Innowacyjne rozwiązania informatyczne wspierające główne gałęzie przemysłu:
  - Metody sztucznej inteligencji,
  - Multimedia i e-learning,
  - Technologie internetowe,
  - Sieci komputerowe i telekomunikacja - generowanie, gromadzenie i przesyłanie informacji.
  - Systemy informatyczne i techniki komputerowe.

  Sesja 2. Inżynieria środowiska.

  * Zarządzanie ochroną środowiska
  - Zrównoważony rozwój,
  - Polityka ekologiczna firmy,
  - Systemy kontroli i zarządzania środowiskiem,
  - Źródła finansowania inwestycji proekologicznych.
  * Zrównoważone systemy energetyczne
  - Odnawialne źródła energii,
  - Produkcja i wykorzystanie biomasy na cele energetyczne,
  - Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej.
  * Technologie proekologiczne
  - Biotechnologia w ochronie środowiska,
  - Zagospodarowanie odpadów i ścieków,
  - Rekultywacja terenów zdegradowanych.
  * Nauki o środowisku
  - Monitoring zasobów środowiska przyrodniczego,
  - Degradacja środowiska przyrodniczego,
  - Monitoring zanieczyszczeń,
  - Ochrona bioróżnorodności.

  Sesja 3. Nauki Ekonomiczne.

  * Ekonomia
  - Ekonomika przedsiębiorstw,
  - Modele gospodarowania,
  - Optymalizacja procesów gospodarczych,
  - Marketing.
  * Finanse
  - Zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
  - Analiza finansowa,
  - Modele wyceny przedsiębiorstwa.
  * Zarządzanie
  - Elementy zarządzania strategicznego,
  - Systemy wspomagające decyzji,
  - Controlling,
  - Zarządzanie kosztami.

  Serdecznie zapraszamy do składania referatów z zakresu wymienionych dziedzin obejmujących Państwa doświadczenia dotyczące praktycznych rozwiązań i wdrożeń, prowadzonych badań naukowych bądź wyniki studiów literaturowych.

  Opłata: od 300 zł do 550 zł

  Początek konferencji: 17 września 2009
  Koniec konferencji: 19 września 2009

  Lokalizacja konferencji:

  Akademia Górniczo-Hutnicza
  ul. Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
  woj. MAŁOPOLSKIE

  Organizator konferencji:

  Grupa Naukowa Pro Futuro działająca przy Akademii Górniczo-Hutniczej
  ul. Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
  woj. MAŁOPOLSKIE

  Telefon: (012) 617 20-98 begin_of_the_skype_highlighting              (012) 617 20-98      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              (012) 617 20-98      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              (012) 617 20-98      end_of_the_skype_highlighting
  E-mail: [email protected]
  http://home.agh.edu.pl/~futuro/?projekt=konferencja

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym. Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Współczesna Ekonomia (Contemporary Economics) – kwartalnik naukowy adresowany do środowiska akademickiego i biznesowego, a publikowany przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Czasopismo skierowane jest do osób interesujących się finansami i rachunkowością, zarządzaniem oraz ekonomią. Współczesna Ekonomia znajduje się w wykazie czasopism naukowych polskich i zagranicznych prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych z przyznaną liczbą dziewięciu punktów.

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Audyt środowiskowy – oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.

  Zarządzanie kulturą – zgodnie z klasyfikacją OECD jest przynależną naukom humanistycznym, mieszczącą się w obszarze nauki o zarządzaniu dziedziną interdyscyplinarną, zawierającą elementy kulturoznawstwa, zarządzania, nauki o przedsiębiorstwie, nauki o komunikacji, nauk społecznych, a także teorii sztuki. Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Zarządzanie partycypacyjne, znane też jako zarządzanie uczestniczące, zarządzanie oparte na zaangażowaniu pracowników lub partycypacyjne podejmowanie decyzji – jedna z teorii zarządzania, polegająca na zachęcaniu pracowników z wszystkich poziomów organizacji do uczestnictwa w zarządzaniu organizacją.

  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Zarządzanie przez cele (ZPC, ang. Management by Objectives - MbO) jest jedną z metod zarządzania. U jej podstaw leży założenie, że do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność załogi. Idea przewodnia ZPC skoncentrowana jest na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjowaniu celów, wspólnym ustalaniu mierników pożądanych wyników końcowych oraz na wspólnych okresowych przeglądach i ocenie uzyskanych rezultatów.

  SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp. Controlling finansowy – instrument zarządzania będący częścią controllingu przedsiębiorstwa. Zajmuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, opłacalnością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

  Dodano: 23.03.2009. 18:02  


  Najnowsze