• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IX Sympozjum Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytków w Warszawie

  10.12.2009. 17:44
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Metodom analizy chemicznej w badaniu i konserwacji obiektów zabytkowych będzie poświęcona konferencja, która odbędzie się 10 i 11 grudnia w Warszawie. Spotkanie organizuje Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

  Sympozjum organizowane jest od 1999 roku. Tematyka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod analitycznych w badaniu różnorodnych obiektów zabytkowych oraz w opracowywaniu skutecznych metod konserwatorskich.

  Tym razem referaty wygłosi ponad 20 naukowców z Polski i z zagranicy.

  Uroczyste otwarcie obrad nastąpi 10 grudnia o godz. 16.30 na Wydziale Chemii UW (ul. L. Pasteura 1). Następnego dnia obrady przeniosą się do Muzeum Archeologicznego (ul. Długa 52). Obrady rozpoczną się o 9.30.

  Wystąpienia podzielono na dwie sesje tematyczne: zastosowanie metod analitycznych w badaniach kryminalistycznych i zastosowanie metod analitycznych w badaniach obiektów zabytkowych.

  Tegoroczna konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UW, prof. dr hab. Włodzimierza Lengauera.

  Szczegółowy program spotkania można znaleźć pod adresem: http://www.chem.uw.edu.pl/archeometria/

  Udział w sympozjum jest bezpłatny.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podsystem analityczny marketingu – składa się z metod i technik, wykorzystywanych do analizy, zebranych danych, ujętych w zbiory banków metod i banków modeli analitycznych o postaci sformalizowanej bądź niesformalizowanej, opisujących (modelujących) konkretne procesy występujące bądź realizowane przez przedsiębiorstwo. Komitet Chemii Analitycznej PAN (KChA PAN) – jeden z komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), działający w ramach Wydziału III. Został powołany w roku 1975, m.in. w celu inicjowania, organizowania i koordynowania badań, dotyczących metod analizy chemicznej, i popularyzowania wyników tych badań. Działa – jak inne Komitety PAN – w okresach trzyletnich kadencji (rok 2013 kończy kadencję 2011–2013). Informatologia – dyscyplina naukowa obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną. Nie posiadająca jednolitego obszaru badawczego, oraz własnej metodologii. Korzysta ze ścisłych metod analizy, metod statystycznych oraz metodyki nauk społecznych.

  Metoda monograficzna - należy do metod obserwacji częściowej. Polega na wszechstronnym opisie i szczegółowej analizie pojedynczej jednostki lub niewielkiej liczby charakterystycznych jednostek badanej zbiorowości statystycznej. W związku z tym, że badaniu poddaje się pojedynczą jednostkę obejmuje ono na ogół bardzo szeroki zakres zagadnień, co sprzyja wnikliwej analizie. Przy tego typu badaniu oprócz charakterystyki liczbowej uwzględnia się informacje w formie jakościowo-ilościowej. W metodzie monograficznej, badana jednostka dobierana jest w sposób świadomy. Wybiera się jednostkę typową, taką, która występuje powszechnie. Czasem bada się jednostki skrajne lub też przodujące. Z uwagi na to, że na podstawie badania jednostki ocenia się całą zbiorowość, ważne jest by dokonać poprawnego doboru. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie – muzeum mieszczące się w dwóch zabytkowych budynkach na terenie warszawskich ŁazienekKoszarach Kantonistów i Stajni Kubickiego – zajmujące się gromadzeniem zabytków oraz popularyzacją wiedzy z zakresu tematyki przyrodniczej, łowieckiej i hipologicznej. Muzeum organizuje wystawy stałe i ekspozycje czasowe oraz inne imprezy i zajęcia w oparciu o posiadane zbiory. CHEMIK nauka-technika-rynek - czasopismo naukowo-techniczne popularyzujące problemy chemii i przemysłu chemicznego, w tym zagadnienia badawcze oraz ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju przemysłu. W czasopiśmie są publikowane artykuły dotyczące m.in. problemów chemii stosowanej, metod kontroli procesów i zarządzania produkcją (z uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy), zagadnień organizacyjno-prawnych, problemów współpracy nauki z przemysłem. Roczny cykl wydawniczy obejmuje wydania tematyczne:

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW.

  Sympozjum WILGA jest corocznym spotkaniem doktorantów i magistrantów uczelni technicznych w kraju i młodych uczonych z zagranicy oraz ich opiekunów naukowych. Organizowana jest w dwóch edycjach: styczniowej na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, i majowej w Wildze pod Warszawą.Od roku 1996 w sympozjum wzięło udział ponad 3500 młodych uczonych z kraju i zagranicy. Opublikowano ponad 1500 artykułów w czasopismach naukowych. Sprawozdania z Sympozjum Wilga są publikowane w czasospismach Elektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ETQ PAN, IEEE Region 8 News.

  Analiza radiochemiczna – zbiorcza nazwa metod analitycznych prowadzących do ustalenia składu substancji promieniotwórczej na podstawie emitowanego przezeń promieniowania.

  Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa albo analiza krytyczna jako metoda badań naukowych jest stosowana do prac naukowych i badań innych naukowców. Jest metodą stosowaną powszechnie w nauce. Powstają dzięki niej publikacje oparte nie na badaniach własnych, lecz na pracach i badaniach cudzych. Triangulacja, metoda stosowana w badaniach społecznych, mająca zapewnić wyższą jakość prowadzonych badań i ograniczenie błędu pomiaru. Polega na zbieraniu danych za pomocą dwóch lub większej liczby metod (np. obserwacja razem z sondażem czy analizą treści), a następnie porównywanie i łączenie wyników. Może też oznaczać łączenie metod jakościowych i ilościowych.

  Analiza treści jest to jedna z metod badawczych w socjologii i pokrewnych naukach społecznych, polegająca na badaniu zapisanych w książkach, dokumentach, wspomnieniach, utworach muzycznych itp. przekazów. Juliusz Stanisław Siudziński (ur. 1932 – zm. 2007) – polski pasjonat i entuzjasta motoryzacji, kolekcjoner oraz autorytet w dziedzinie konserwacji i rekonstrukcji pojazdów zabytkowych. Wieloletni członek Komisji Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Polski oraz klubu CAAR Poland, konserwator Muzeum Techniki w Warszawie, konsultant do spraw samochodowych na planie wielu filmów m.innymi filmu „Panny i Wdowy” z 1991 r., oraz serialu o tym samym tytule, pojawił się także w obsadzie aktorskiej serialu „Marszałek Piłsudski”.

  Andrzej Gołembnik - archeolog, absolwent i pracownik Instytutu Archeologii UW. Długoletni pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków (PP PKZ). Specjalista w dziedzinie metodyki i metodologii archeologicznych badań wykopaliskowych - rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w tej dziedzinie. Przez szereg lat prowadził badania i brał udział w badaniach w krajach skandynawskich (Dania, Norwegia), gdzie zyskał uznanie i opinię specjalisty od badań średniowiecznych stanowisk miejskich. W latach 90. założył własną firmę archeologiczną, która koncentrowała się na badaniach ratowniczych w historycznym centrum Płocka. Jakość prac prowadzonych przez A. Gołembnika i ich wysoki poziom metodyczny skłonił Generalnego Konserwatora Zabytków do zorganizowania latem 1997 r. we współpracy z nim warsztatów archeologii terenowej dla konserwatorów zabytków archeologicznych - pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków. W końcu lat 90. z ramienia Instytutu Archeologii UW prowadził badania archeologiczne w historycznym centrum Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu klasztoru dominikańskiego. Po powstaniu w 2002 r. Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (KOBiDZ) podjął pracę w jego pracowni badań interdyscyplinarnych. Po zleceniu KOBiDZ w 2003 r. przez Muzeum Pałac w Wilanowie przeprowadzenia badań archeologicznych na terenie ogrodu i parku wilanowskiego A. Gołembnik został ich kierownikiem. Pod jego kierownictwem badania te stały się poligonem najnowocześniejszych metod dokumentacji procesu badawczego w archeologii z wykorzystaniem technik 3D, ortofotografii, programów AutoCAD i systemów GIS.

  Dodano: 10.12.2009. 17:44  


  Najnowsze