• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak nowa nauka przekształca mikroskop optyczny, Londyn, Wlk. Brytania

  06.01.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 13 lutego 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Jak nowa nauka przekształca mikroskop optyczny".

  Z perspektywy historycznej soczewki do mikroskopów optycznych z konieczności były małe, ale musiały również skupiać światło obiektu z maksymalnie szerokiego kąta, aby zarejestrować drobne szczegóły. W ostatnim czasie jednak lasery, komputery i etykiety chemiczne przyniosły znaczące postępy.

  Konferencja położy nacisk na nową metodę, która pozwala zobaczyć anatomię w skali milimetrowej i w subkomórkowych szczegółach na tym samym obrazie próbki, pobranej np. z embrionu myszy. Wydarzenie zgromadzi ekspertów i naukowców, którzy są zainteresowani najnowszymi osiągnięciami w technologii mikroskopii optycznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Skaningowy mikroskop pola bliskiego, mikroskop optyczny pola bliskiego, skaningowy mikroskop optyczny bliskiego zasięgu (z ang. NSOM – Near-field Scanning Optical Microscope lub SNOM) – mikroskop, w którym sondą skanującą jest stożek świetlny. Wiązka światła widzialnego padająca na próbkę odbija się od powierzchni lub przechodzi, trafiając do detektora. Jej intensywność bada się we wszystkich możliwych punktach, co daje obraz obiektu. Mikroskop optyczny – rodzaj mikroskopu, w którym do generowania powiększonego obrazu badanego przedmiotu wykorzystywane jest światło przechodzące przez specjalny układ optyczny składający się zazwyczaj z zestawu od kilku do kilkunastu soczewek optycznych. Mikroskop stereoskopowy (binokular) – mikroskop optyczny z oddzielnymi okularami dla obojga oczu pozwalający na przestrzenne widzenie obrazu powiększanego. Widziany w nim obraz jest trójwymiarowy, dzięki czemu świetnie nadaje się do obserwowania poruszających się np. małych owadów. Zakres powiększeń mikroskopów stereoskopowych waha się w granicach od 3x do ponad 200x, większe powiększenia nie są stosowane ze względu na małą odległość roboczą obiektywów od próbki, oraz niedostatecznie dużą ilość światła odbitego wpadającego do obiektywów. Istnieją dwa rozwiązanie techniczne dotyczące obiektywów:

  Mikropaleontologia - dziedzina paleontologii zajmująca się małymi skamieniałościami (zazwyczaj poniżej 1-2 mm). Z reguły do ich obserwacji potrzebny jest mikroskop optyczny, czasem elektronowy. Metalograficzne badania mikroskopowe - wykonane są w celu zbadania mikrostruktury metali przeprowadza się najczęściej za pomocą mikroskopu optycznego, stosując powiększenia od około 20 – 1800 - krotnych. Stosowany do badań metali mikroskop, zwany mikroskopem metalograficznym, różni się od powszechnie znanych mikroskopów biologicznych, gdyż umożliwia obserwacje próbki w świetle odbitym od jej powierzchni. Wynika to stąd, że próbki metali – nawet najcieńsze – są nieprzeźroczyste i nie można dlatego stosować do ich oświetlania światła przechodzącego przez preparat. Stąd konieczność szlifowania i polerowania powierzchni metalu do lustrzanego połysku. Próbkę metalu przygotowaną do obserwacji mikroskopowych nazywamy szlifem lub zgładem metalograficznym.

  Mikroskop pomiarowy – mikroskop optyczny przeznaczony do bezdotykowych pomiarów (o dużej dokładności) długości w układzie współrzędnych prostokątnych lub biegunowych oraz kątów. Mikroskopy metalograficzne – klasa mikroskopów służących do badań na próbkach nieprzezroczystych. Zalicza się do nich mikroskopy świetlne oraz elektronowe. Dzięki mikroskopom metalograficznym można przeprowadzać szereg obserwacji na zgładach metalowych, przełomach etc. Pozwala to np. na wykrycie mikropęknięć, obliczenie udziału fazowego, obserwacje wtrąceń i szereg innych istotnych, z punktu widzenia metalurgii, cech materiałowych.

  Stereologia – dyscyplina naukowa zajmująca się uzyskiwaniem informacji o trójwymiarowej strukturze obiektów na podstawie ich dwuwymiarowych próbek, będących najczęściej obrazami pochodzącymi z mikroskopów lub tomografów. Informacja ta dotyczy np. objętości, pola powierzchni obiektów albo ich orientacji w przestrzeni. Imersja, immersja (z łac. immergo – zanurzam) – metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą (cieczą imersyjną) o współczynniku załamania zbliżonym do współczynnika załamania szkła soczewki; często jest to olejek cedrowy. Zapobiega to załamaniu się światła po przejściu ze środowiska optycznie gęstszego (szkła) do środowiska optycznie rzadszego (powietrza) i zaciemnieniu pola widzenia (zwiększana jest apertura liczbowa obiektywu mikroskopu).

  Mikroskopia dwufotonowa - jedna z odmian mikroskopii fluorescencyjnej pozwalająca na obrazowanie próbek o grubości do 1 milimetra. Mikroskopia dwufotonowa może być też alternatywą dla mikroskopii konfokalnej z powodu lepszej penetracji próbki i zmniejszonej fototoksyczności.

  SPM (ang. Scanning Probe Microscope – mikroskop ze skanującą sondą) to ogólna nazwa całej rodziny mikroskopów, których zasada działania polega na:

  Kondensor to układ optyczny służący do równomiernego oświetlenia np. przedmiotu w mikroskopie, filmu w rzutniku przeźroczy albo powiększalniku. Rozdzielczość kątowa opisuje zdolność rozdzielczą dowolnego przyrządu, który tworzy obraz, takiego jak np. teleskop optyczny, radioteleskop, mikroskop, obiektyw kamery czy oko ludzkie. Dokładniej mówiąc jest to zdolność takiego przyrządu do rozróżniania kątowej separacji punktów oglądanego obiektu. Samo określenie rozdzielczość oznacza w nauce precyzję, z którą instrument mierzy i zapisuje dane o badanej próbce.

  Dodano: 06.01.2012. 17:17  


  Najnowsze