• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jedenasta wspólna konferencja EMBL/EMBO nt. nauki i społeczeństwa, Heidelberg, Niemcy

  28.09.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-6 października 2010 r. w Heidelbergu, Niemcy, odbędzie się jedenasta wspólna konferencja Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) i Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO) nt. nauki i społeczeństwa.

  Konferencja zatytułowana "Różnice między płciami - od biologii do zachowań" poświęcona będzie pytaniu o to, czy pewne zachowania, choroby i odczucia można opisać jako zasadniczo męskie lub żeńskie. Celem wydarzenia jest stworzenie warunków do debaty dla szerokiego przekroju naukowców, filozofów, ustawodawców i przedstawicieli organizacji społecznych.

  Na spotkanie złożą się cztery sesje, rozplanowane na dwa dni. Pierwszego dnia odbędą się prezentacje i dyskusje dotyczące ewolucji reprodukcji płciowej oraz rozwoju cech specyficznych dla danej płci. Wiodący naukowcy przedstawią swoje obszary badawcze oraz własne prace publiczności złożonej z naukowców oraz innych osób. Po prelekcjach w każdej sesji przewidziano dyskusje panelowe.

  Drugi dzień poświęcony będzie badaniom porównawczym w zakresie różnic między płciami w funkcjonowaniu mózgu oraz zachowaniach różnych gatunków. Uczestnicy konferencji podejmą także próbę ponownego zanalizowania relacji między wrodzonymi a nabytymi cechami płciowymi u ludzi oraz znalezienia odpowiedzi na pewne znane już pytania o różnice pomiędzy płciami w świetle nowej wiedzy wyłaniającej się w naukach przyrodniczych.

  Choć nowoczesna nauka zaczęła już odkrywać wiele tajemnic dymorfizmu płciowego, reprodukcji i selekcji płciowej, różnice między płciami nadal pozostają fascynującym i intrygującym tematem. Podobnie jak podczas wcześniejszych konferencji EMBL/EMBO poświęconych nauce i społeczeństwu ogólnym celem spotkania jest promowanie konstruktywnego dialogu w szerokiej grupie ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane. Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Społeczeństwo globalne – typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich, np. w określonych państwach lub narodach. Najbardziej do społeczeństwa globalnego zbliżają się państwa i narody. Historia i społeczeństwo – przedmiot szkolny. Jest to nauka o historii z połączeniem nauki o społeczeństwie. Przedstawia historię powszechną oraz przemiany danego państwa, np. Polski od czasów starożytnych, po średniowiecze oraz nowożytność do współczesności z uwzględnieniem opisu społeczeństwa tych epok.

  Celem funkcji dobrobytu społecznego jest ujęcie ogólnego położenia społeczeństwa, odzwierciedla preferencje jednostek dotyczącą różnych stanów świata. Statyka społeczna - zajmuje się badaniem porządku społecznego, czyli wzajemnymi związkami między różnymi częściami społecznego organizmu. Badana pod względem trzech aspektów: jednostki, rodziny i społeczeństwa. W badaniu jednostki skupia się na cechach człowieka, które wpływają na charakter całego społeczeństwa. Człowiek "szybko się nudzi", emocje przeważają nad intelektem, ma silnie wykształcone uczucia egoizmu, ład moralny uzależniony od osobistych instynktów, a interes powszechny jest rezultatem tego, co mają ze sobą wspólnego interesy poszczególnych jednostek.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna. Społeczeństwo pierwotne (ang. primitive society) - termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących współcześnie. Jako narzędzie opisu społeczeństw przeszłości jest ono oceniane negatywnie, gdyż żadne z nich nie jest pozostałością wcześniejszego stadium ewolucyjnego, każde ma swą własną historię i drogę rozwoju. Ponadto improwizacja na podstawie materiałów pozostałych z przeszłości nie jest rzeczą łatwą i wymaga wielkiej przenikliwości.

  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.

  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Społeczeństwo przemysłowe (inaczej: społeczeństwo industrialne) to specyficzny rodzaj społeczeństwa, który wykształcił się w okresie nowoczesności - po rewolucji przemysłowej (wcześniejsze społeczeństwa są określane jako społeczeństwa tradycyjne). Społeczeństwa przemysłowe charakteryzuje malejąca liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, dominująca rola przemysłu i inne zjawiska społeczne wynikające z procesu industrializacji (rosnąca produktywność, poprawa warunków życia, zmniejszanie się znaczenia instytucji rodziny, sekularyzacja, urbanizacja). Cecha istotną jest też wzrost heterogeniczności społeczeństwa, ze względu na podział pracy wymagany w przypadku produkcji masowej, charakterystycznego sposobu wytwarzania w tego typu społeczeństwach. Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który w danym roku jest tematem przewodnim obchodów DSS.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Dodano: 28.09.2010. 15:49  


  Najnowsze