• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Język ucznia, korpusy językowe ucznia, Oulu, Finlandia

  02.01.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 6 października 2012 r. w Oulu, Finlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Język ucznia, korpusy językowe ucznia".

  Osoby uczące się nowego języka często popełniają błędy w czasie wypowiadania się w opanowywanym języku. "Interjęzyk" to powstający system językowy, wypracowywany przez osobę uczącą się drugiego języka (L2), która nie osiągnęła jeszcze pełnej biegłości, ale zbliża się do niej w tym języku docelowym. Charakteryzuje się zachowywaniem pewnych cech pierwszego języka (L1) albo nadmiernym uogólnianiem zasad języka docelowego w czasie posługiwania się nim oraz tworzeniem innowacyjnych form.

  Korpusy językowe ucznia to elektroniczne zbiory autentycznych danych języka obcego lub drugiego. Różnią się one od danych powszechnie wykorzystywanych przez naukowców zajmujących się akwizycją drugiego języka i nauczaniem języków obcych w dwóch zasadniczych aspektach:
  - są w formacie cyfrowym i mogą być analizowane za pomocą szerokiego wachlarza informatycznych narzędzi językowych, które umożliwiają szybką i skuteczną manipulację danymi oraz wzbogacanie danych o informacje lingwistyczne (np. kategoria gramatyczna czy struktura składniowa);
  - są obszerne i stanowią wiarygodną podstawę do opisu i modelowania języka ucznia.

  Konferencja jest kierowana do osób wykorzystujących dane elektroniczne w analizie języka ucznia oraz specjalistów zajmujących się badaniem języków ugrofińskich uczniów, ich akwizycją i nauczaniem. Dyskusja skoncentruje się na rozpoznaniu ogólnych bądź uniwersalnych tendencji, które są obecne w języku ucznia niezależnie od jego języka ojczystego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zgarniarka tłucznia - maszyna używana do profilowania pryzmy tłucznia podczas układania nawierzchni kolejowej. Wyposażona w pługi czołowe i boczne, a czasami także w szczotkę zbierającą nadmiar tłucznia do zasobnika. Fosylizacja (ang. fossilization) – w językoznawstwie stosowanym termin określający zjawisko zatrzymania procesu uczenia się języka obcego ze względu na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu znajomości języka. Poziom ten jest subiektywny i zależy od indywidualnych potrzeb ucznia. Transfer językowy (znany także jako interferencja L1, interferencja językowa, interferencja międzyjęzykowa lub interferencja) to wpływ pierwszego języka na produkcję lub odbiór języka drugiego (L2). Transfer dotyczy różnych aspektów języka, takich jak gramatyka, słownictwo, wymowa, pisownia, znaczenie (semantyka), itd. Transfer językowy jest najczęściej omawiany w kontekście metodyki nauczania języka angielskiego, ale wystąpić może w każdej sytuacji, kiedy uczący się języka drugiego nie posiada kompetencji użytkownika rodzimego w tym języku.

  Komunikacyjne nauczanie języka (CLT) jest to metoda nauczania języka drugiego i języka obcego, która kładzie nacisk na interakcję jako zarówno środek jak i ostateczny cel uczenia się języka. Jest ono również nazywane “komunikacyjną metodą nauczania języków obcych” lub po prostu "metodą komunikacyjną”. Edukacyjna wartość dodana (EWD) – jest przyrostem wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku danego procesu dydaktycznego. Wynik uzyskany przez ucznia na sprawdzianie przyjmuje się jako ogólną miarę potencjału edukacyjnego ucznia.

  Kategoria gramatyczna języka – zbiór wszystkich wyrażeń języka, które mogą się wzajemnie zastępować w dowolnym zdaniu danego języka, przy czym w wyniku tego zastąpienia otrzymujemy również zdanie tego języka. Polityka językowa – zbiór zasad i założeń przyjęty przez władze danego państwa w stosunku do języka lub języków obowiązujących bądź używanych na jego terenie. Obejmuje ona przyjęcie języka urzędowego, określenie sposobu jego nauczania, status języków mniejszości narodowych a także stosunek do ochrony języka przed wpływem obcych kultur.

  D-learning lub dLearning (ang. distance learning) – jest to metoda uczenia się na odległość. Charakteryzuje się ona odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna. Puryzm (od łac. purus – czysty) – postawa językowa charakteryzująca się rygorystyczną dbałością o poprawność i czystość języka, wynikającą z pobudek emocjonalnych, związanych z poczuciem, że język jest wartością wymagającą troski. Puryści dążą do usunięcia z języka lub niedopuszczenia do niego tych elementów, które uważają za niepoprawne lub szkodliwe. Dążenia te wynikają z ich przekonania, że jednostki mogą wpływać na kształt i rozwój języka. Puryści często wynajdują niepożądane przez siebie elementy językowe w tekstach pisanych lub wypowiedziach i zwracają na nie uwagę. W wersji umiarkowanej ich krytyka dotyczy elementów nowych w języku (np. zapożyczeń), w skrajnej natomiast – tych, które znajdują się w języku od dawna i nie budzą sprzeciwu w większości jego użytkowników. Do charakterystycznych sformułowań używanych przez purystów należą takie zwroty jak: „odchwaszczanie języka”, „odśmiecanie języka”, „czyszczenie języka”. Postawa purystyczna może być umotywowana rzeczywistym zagrożeniem języka, np. w sytuacji niewoli narodowej. Puryzm jest postawą najczęściej opisywaną przez badaczy.

  Interjęzyk (ang. interlanguage, dosł. język przejściowy) - w językoznawstwie stosowanym termin określający język, jakim posługują się uczący się języka obcego, którzy nie opanowali jeszcze w pełni tego języka. Interjęzyk posiada pewne cechy języka obcego (np. użycie present simple), ale nie posiada innych (np. użycie okresów warunkowych). Interjęzyk może ulec fosylizacji i zjawsku tzw. backslidingu.

  Korpus - zbiór tekstów służący badaniom lingwistycznym, np. określaniu częstości występowania form wyrazowych, konstrukcji składniowych, kontekstów w jakich pojawiają się dane wyrazy. Korpusy językowe znalazły szerokie zastosowanie we współczesnej leksykografii. Są też wykorzystywane jako zbiory danych uczących i testowych w metodach uczenia maszynowego stosowanych w przetwarzaniu języków naturalnych.

  Guido Faba (ur. ok. 1190, zm. ok. 1250 w Bolonii) – włoski pisarz, twórca utworów języku włoskim i po łacinie. Zajmował się m.in. tworzeniem podręczników uczących komponowania listów. Zasłużył się próbami uszlachetniania języka ludowego (volgare) i adaptowania reguł języka łacińskiego do tworzonej w volgare prozy. Makaronizm – pochodzący z języka obcego zwrot lub forma gramatyczna wplatany do języka ojczystego. Termin ten jest stosowany najczęściej do wtrąceń pochodzących z języka włoskiego lub łaciny. Ich używanie jest zazwyczaj przejawem językowej mody, charakterystycznej dla pewnych grup, wyróżniających się tym samym spośród innych.

  Przesunięcie językowe (ang. language shift) - proces przechodzenia dużej części społeczeństwa z jednego języka na inny. Proces ten może być długotrwały, trwający przez stulecia, lecz niekiedy bywa widoczny już w ciągu życia jednego, dwóch pokoleń. Przyczynami jest najczęściej asymilacja mniejszościowych grup etnicznych do języka dominującego, świadoma polityka językowa władz oświatowych, wyraźnie wyższy prestiż kulturowy jednego z języków. Proces ten czasami powiązany jest z wymieraniem języka słabszego. Przykłady historycznie potwierdzonych przesunięć językowych: Odmiana języka – zróżnicowanie języka literackiego, wynikające z dużego rozprzestrzenienia się danej mowy na świecie. Różnice między wariantami są na tyle małe, że można je rozróżniać w obrębie jednego języka. Nie należy mylić odmiany języka, która dotyczy tylko języka ogólnonarodowego, z dialektem, który jest mową ludową.

  Dodano: 02.01.2012. 15:37  


  Najnowsze