• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet Prognoz PAN o nowych strukturach społecznych w procesie globalizacji

  13.10.2010. 15:06
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O nowych strukturach społecznych w procesie globalizacji będą dyskutować eksperci podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus". Dwudniowe spotkanie rozpocznie się 16 października w Mądralinie pod Warszawą.

  Uczestnicy posiedzenia zastanowią się, jaki wpływ na strukturę społeczną ma globalizacja gospodarki oraz idea i praktyka "gospodarki opartej na wiedzy"; czy globalna komunikacja oraz coraz powszechniejsza dostępność technologii informacyjnej wpływa na świadomość społeczną różnych warstw społeczeństw świata; jakie istotne różnice w strukturze społecznej występują między różnymi państwami i regionami świata mimo procesu globalizacji. 

  Referaty i dyskusje odbędą się w ramach pięciu sesji poświęconych globalizacji gospodarki, gospodarce opartej na wiedzy, rewolucji informacyjnej oraz globalnemu zróżnicowaniu struktury społecznej, nowym globalnym i lokalnym elitom.

  Eksperci zajmą się m.in. zagadnieniem wpływu globalizacji na usytuowanie w strukturze społecznej warstwy "transnarodowych" menedżerów, tempem wzrostu nierówności społecznych wewnątrz krajów w konfrontacji z tempem wzrostu nierówności pomiędzy krajami, unifikacją i integracją elit reprezentujących różne dziedziny życia społecznego.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  agt/ kap/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej. Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa.

  Doktryny w polityce społecznej - to zbiór teoretyczno - normatywny, zawierający koncepcje kształtowania stosunków społecznych na podstawie określonych układów wartości. Doktryny służą do oceny zjawisk społecznych, budowy różnych programów społecznych jak również kształtowania samej polityki społecznej. Ze względu na różnice układów wartości, znaczenie w praktyce życia społeczno- gospodarczego, wpływ na strukturę i formę realizacji polityki społecznej, można wyróżnić trzy rodzaje doktryn: liberalną, instytucjonalną i kolektywistyczną. Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.

  Doktryny centrowe - opowiadają się za utrzymaniem równowagi pomiędzy interesami różnych warstw i grup społecznych. Przedstawiciele tych doktryn nie uznają nierówności za naturalną cechę struktury społecznej, ale wynikające z niej różnice majątkowe powinny być, ich zdaniem, łagodzone przez samo społeczeństwo, a nie państwo. Taką rolę przypisuje się różnym organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, fundacjom o charakterze charytatywnym. Współcześnie coraz więcej ugrupowań lokuje siebie pośrodku sceny politycznej. Najbardziej na miano stronnictw centrowych zasługują partie konserwatywne i liberalne. Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej.

  Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę. Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.

  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Dodano: 13.10.2010. 15:06  


  Najnowsze