• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kończy się przyjmowanie zgłoszeń do Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich

  16.04.2010. 19:49
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  We wrześniu w Warszawie odbedzie się Światowy Zjazd Inżynierów Polskich. Do 21 kwietnia są przyjmowane zgłoszenia uczestników - streszczenia referatów. Mogą one dotyczyć nowoczesnych technologii, projektów do realizacji i wymiany doświadczeń zawodowych z zakresu nanotechnologii, mechatroniki, transportu, infrastruktury, ochrony środowiska (w tym problematyki globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych), inżynierii biomedycznej, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, energetyki jądrowej, telekomunikacji i informatyki, nowoczesnej agrotechniki i przemysłu spożywczego.

  Zjazd odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i w Warszawskim Domu Technika Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w dniach 8-10 września. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Gościem honorowym ma być przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

  Tematyka sesji plenarnych obejmie kształcenie inżynierów w kontekście potrzeb gospodarki, transfer wiedzy i technologii jako podstawę dla biznesu, innowacyjność i badania naukowe jako warunek konkurencji, współpracę międzynarodową między uczelniami, biznesem i organizacjami pozarządowymi. Będzie omawiana przedsiębiorczość, współpraca międzynarodowa z uwzględnieniem roli polskich inżynierów za granicą. Przedstawiona zostanie działalność stowarzyszeń inżynierskich w kraju i za granicą - platforma integracyjna do wymiany doświadczeń i opiniowania decyzji o charakterze cywilizacyjnym, możliwości współpracy.

  Podstawowym językiem zjazdu jest język polski. Organizatorzy dopuszczają prezentacje w języku angielskim.

  Nadsyłanie streszczeń i referatów, jak również decyzji o przyjęciu referatu oraz informacja o kwalifikacji do prezentacji ustnej odbywa się elektronicznie. Streszczenie nie może przekroczyć 3 stron, a pełnej treści referat powinien mieć 4-10 stron i należy go nadesłać organizatorom do 16 maja.

  Zakwalifikowane referaty będą opublikowane w materiałach pokonferencyjnych. Po Zjeździe przewiduje się również możliwość publikacji wybranych referatów w odpowiednim czasopiśmie polsko- lub anglojęzycznym.

  W prezydium zjazdu znaleźli się m.in.: prof. Włodzimierz Kurnik - Rektor Politechniki Warszawskiej, Ewa Mańkiewicz-Cudny - Prezes FSNT-NOT, Waldemar Pawlak - wicepremier, minister gospodarki, prof. Barbara Kudrycka - minister nauki i szkolnictwa wyższego, Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk i prof. Andrzej Białas - Prezes Polskiej Akademii Umiejętności.

  Przewodniczącym komitetu programowego Zjazdu jest prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej prof. Andrzej Nowak, koordynujący współpracę polonijnych organizacji technicznych skupiających głównie inżynierów i uczonych polskiego pochodzenia.

  Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne stronie: www.szip.org.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Związek Polskich Inżynierów Kolejowych - jedna z działających w okresie międzywojennym w środowisku pracowników kolejowych organizacji związkowych, powstała w 1919. Angażował się w rozwiązywanie problemów bieżących na PKP, prowadził działalność odczytową i wydawniczą. Związek był współorganizatorem Stałej Delegacji Polskich Zrzeszeń Technicznych, od 1935 należał do Naczelnej Organizacji Inżynierów RP, Ligi Drogowej, Komitetu Stowarzyszeń Pracowników Kolejowych. Podejmował wysiłki zmierzające do utworzenia Związku Polskich Inżynierów Komunikacyjnych, które skończyły się niepowodzeniem. W ostatnim okresie skupiała członków w 11 kołach. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników (ZZIT) – ogólnokrajowa organizacja związkowa zrzeszająca inżynierów i techników wszystkich specjalności. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT). Andrzej Stanisław Borys (ur. 1948, zm. 4 września 2013) – polski biotechnolog, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, wieloletni dyrektor Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego oraz prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.

  Marian Mieszkowski (ur. 17 stycznia 1913 w Tomaszowie Lubelskim, zm. 4 września 2007) – polski specjalista w zakresie ciepłownictwa, wykładowca akademicki, autor szeregu artykułów i opracowań naukowych, inicjator i pionier konstrukcji urządzeń pomiarowych mocy silnika w Polsce, honorowy członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), inicjator powstania i współorganizator Muzeum i Księgi Pamięci Politechniki Łódzkiej, oraz przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika jej pierwszego rektora prof. Bohdana Stefanowskiego, Honorowy Obywatel Miasta Łodzi SEFI – Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Inżynierskiej jest główną organizacją zajmującą się problematyką kształcenia inżynierów w Europie. SEFI zostało założone w roku 1973 i posiada siedzibę w Brukseli. Misją SEFI jest promocja wymiany informacji dotyczących kształcenia inżynierów pomiędzy nauczycielami, naukowcami, studentami w krajach Europejskich. SEFI rozwija współpracę pomiędzy instytucjami kształcącymi inżynierów oraz przemysłem zatrudniającym inżynierów. SEFI działa również na poziomie politycznym i koordynacyjnym oraz reprezentuje Europę w tym obszarze na forum światowym. Skrót SEFI pochodzi od francuskojęzycznej nazwy tej organizacji. Członkami indywidualnymi są głównie nauczyciele akademiccy. Członkami instytucjonalnymi, których jest ok. 200, są Europejskie wyższe uczelnie techniczne. SEFI grupuje także członków przemysłowych oraz wspierających – zainteresowanych edukacją inżynierską.

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) - organizacja użyteczności społecznej, zrzeszająca inżynierów i techników chemików oraz zawodów pokrewnych, wchodząca w skład Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) – polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego Świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV). Zajmuje się także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia (od 1933 r.), poprzez Biuro Badawcze ds. Jakości, agendę SEP posiadającą akredytacje krajowe oraz uznania najbardziej prestiżowych organizacji międzynarodowych i europejskich. Prowadzi też szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową występując pod angielską nazwą Association of Polish Electrical Engineers. Należy do krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce oraz do europejskiej organizacji EUREL.

  Bogdan Kurant (ur. ok. 13 września 1926 w Łasku, zm. 28 maja 2013) – polski chemik, doktor nauk chemicznych, specjalista w zakresie chemii polimerów i polimerów włóknotwórczych, sekretarz generalny i członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT), działacz kulturalny, znawca sztuki, dyrektor Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie. Polski Komitet Optoelektroniki (Polish Optoelectronics Committee), PKOpto - polska organizacja społeczna, przemysłowa i naukowo-techniczna o charakterze opiniotwórczym i doradczym, zrzeszająca decydentów, inżynierów, naukowców, przedsiębiorców, inwestorów, osoby finansujące naukę, administratorów nauki oraz nauczycieli akademickich związanych z optyką, fotoniką i optoelektroniką. PKOpto jest agendą Stowarzyszenia Elektryków Polskich o uprawnieniach dotyczących działalności międzynarodowej. Komitet powstał w roku 1985, pod przewodnictwem profesora Adama K. Smolińskiego - czł rzecz.PAN, w wyniku uzgodnień pomiędzy SEP i PAN. PKOpto zrzesza kilkadziesiąt osób z administracji, uczelni i przemysłu (XI 2010). Celem organizacji są działania lobbystyczne, koordynacyjne i integracyjne na naukowym i technicznym oraz przemysłowym, krajowym i międzynarodowym rynku optyki, optoelektroniki i fotoniki, współpraca między-stowarzyszeniowa – z organizacjami pokrewnymi tematycznie, a także współpraca przemysłowa.

  Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to jeden z pierwszych czterech wydziałów Politechniki Śląskiej. Obecnie wydział zatrudnia 23 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 86 doktorów. Działalność naukowa pracowników wydziału obejmuje wszystkie dziedziny z zakresu projektowania konstrukcji, materiałów budowlanych i technologii budownictwa oraz inżynierii komunikacyjnej i infrastruktury: rozwój teorii konstrukcji, w szczególności budowli narażonych na działanie wpływów eksploatacji górniczej, konstrukcje żelbetowe, sprężone i stalowe, drewniane budownictwo szkieletowe, badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli, mechanikę ośrodków ciągłych i dynamikę układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym, tworzenie naukowych podstaw eksploatacji, renowacji i remontów, nowe metody i technologie w budownictwie mostowym oraz eksploatację obiektów mostowych na terenach objętych wpływami górniczymi, budownictwo komunikacyjne z uwzględnieniem rozwoju teorii konstrukcji nawierzchni i podłoża gruntowego na terenach górniczych, projektowanie, budowę i eksploatację infrastruktury komunalnej w warunkach górniczej deformacji terenu, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych, podstawy kształtowania budynków ekologicznych, systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych, technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych. Wydział jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa AECEF (Association Of European Civil Engineering Faculties) oraz aktywnym uczestnikiem projektu EUCEET (European Civil Engineering Education and Training), skupiającego ponad 130 partnerów, w tym 101 wydziałów budownictwa z 29 krajów Europy. Wydział intensywnie współpracuje z organizacjami branżowymi – Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Budownictwa z siedzibą w Katowicach oraz Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa. Wymiana studentów i kadry prowadzona jest we współpracy z uniwersytetami w Anglii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Danii, Portugalii, Słowacji i Turcji. Studenci zagraniczni mogą podejmować studia na makrospecjalności, prowadzonej w całości w języku angielskim. Z kolei studenci specjalności budowlano-architektonicznej mogą uzyskać polsko-duński dyplom inżynierski w ramach bilateralnej umowy z Vitus Bering Denmark University College w Horsens.

  Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego – honorowe odznaczenie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, przyznawane od 1989 roku za wybitne zasługi związane z zakresem działania Stowarzyszenia oraz w uznaniu osobistego wkładu w rozwój polskiej chemii.

  Wiadomości SITM – stałe cykliczne wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które przekazuje czytelnikom, przede wszystkim inżynierom i technikom mechanikom, bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia oraz o stanie polskiej nauki i techniki. Istotną część publikacji stanowią relacje ze specjalistycznych konferencji i seminariów oraz zapowiedzi kolejnych spotkań; ilustruje to przykład wydania lipiec–sierpień–wrzesień 2011, w którym opublikowano m.in. materiały: Polonia Technica, Inc., lub Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych jest organizacją niedochodową, utworzoną w 1941 roku w Nowym Jorku, przez grupę polskich inżynierów, którzy, po wybuchu drugiej wojny światowej, znaleźli się w Stanach Zjednoczonych. Organizacja służy jako profesjonalne i towarzyskie forum dla polskich inżynierów i techników zamieszkałych w USA.

  Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, FIDIC (fr: Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils en: International Federation of Consulting Engineers) to organizacja międzynarodowa założona w 1913 roku przez reprezentantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. Do jej celów należy definiowanie i popularyzacja standardów w branżach technologicznych, reprezentacja niezależnych inżynierów konsultantów na arenie międzynarodowej, podnoszenie ich kwalifikacji oraz wspieranie wymiany wiedzy i działalności przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie technologii. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) - polska organizacja pozarządowa o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym, zrzeszająca inżynierów, techników, studentów oraz uczniów szkół budowlanych.

  Jerzy Barglik (ur. 11 lipca 1949 r. w Dąbrowie Górniczej) – dr hab. inż. profesor nadzwyczajny Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Warszawskiej, specjalista w dziedzinie elektrotermii, członek Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki, członek Komitetu Elektrotechniki PAN, od 2006 roku prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). Absolwent Politechniki Śląskiej. Organizator polsko-amerykańskiego studium podyplomowego w Politechnice Śląskiej z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Autor 5 patentów, 3 wdrożeń przemysłowych, 52 prac badawczych z dziedziny elektrotermii. Autor lub współautor 7 skryptów i monografii, ok. 150 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz recenzowanych materiałach konferencyjnych. Członek rady programowej czasopism : „Energetyka” i „Spektrum – biuletyn organizacyjny i naukowo-techniczny SEP” oraz przewodniczący rady programowej „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Działa społecznie w SEP i NOT, jest prezesem Śląskiej Rady FSNT NOT, członkiem Rady Krajowej NOT. Od 1995 r. organizuje Katowickie Dni Elektryki. Jest przedstawicielem SEP w Europejskiej Konwencji Stowarzyszeń Narodowych Elektryków EUREL, a w kadencji 2010-2011 jej prezydentem. Wiceprezydent Union for Electricity Applications – UIE. Odznaczony Brązowym (1988) i Złotym (1995) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), a za działalność społeczną złotymi odznakami honorowymi SEP, NOT i SITPH, medalami im. M. Pożaryskiego, im. J. Groszkowskiego, im. S. Fryzego, im. J. Obrąpalskiego, im. S. Szpora, im. K. Idaszewskiego, im. J. Węglarza. Od 2010 r. Członek Honorowy SEP. Mechanik – miesięcznik naukowo-techniczny wydawany przez SIMP, adresowanym do inżynierów-konstruktorów i technologów, przedsiębiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi, rzemieślników oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych.

  Dodano: 16.04.2010. 19:49  


  Najnowsze