• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja 12th International Conference on Simulation and Experiments in Heat Transfer and their Applications, Split (Chorwacja)

  29.02.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27-29 czerwca 2012 r. w Splicie (Chorwacja) odbędzie się konferencja pt. "12th International Conference on Simulation and Experiments in Heat Transfer and their Applications" (12. międzynarodowa konferencja na temat symulacji i eksperymentów w zakresie technologii przenikania ciepła oraz jej zastosowań).

  Przenikanie ciepła pełni kluczową rolę w wielu nowoczesnych obszarach zastosowań, takich jak zrównoważony rozwój i redukcja emisji gazów cieplarnianych, jak również struktury w mikro- i nanoskali oraz inżynieria biomedyczna. Najnowsze zastosowania obejmują głównie dozymetrię promieniowania radiowego i cieplnego.

  Badania i osiągnięcia w dziedzinie metod symulacji, których celem jest wyjaśnienie i zrozumienie kwestii związanych z przenikaniem ciepła nie tracą na ważności ze względu na ich złożoną naturę i zróżnicowane mechanizmy.

  Konferencja będzie forum do prezentacji i omawiania złożonych tematów, nowych metod działania, a także zastosowań innowacyjnych metod obliczeniowych i pomiarów eksperymentalnych w kontekście przenikania ciepła.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Źródło ciepła - obok sieci ciepłowniczej i odbiorników ciepła, jest jednym z trzech podstawowych elementów systemu wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania ciepła. Służy do wytwarzania ciepła, a zamontowane w nim urządzenia mają zapewnić prawidłową i ciągłą współpracę z układem rozprowadzającym ciepło, w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań odbiorców. Heat pipe (rurka cieplna, heat-pipe) – rurka zawierająca parujący i skraplający się płyn do transportu ciepła, umożliwiająca przekazywanie znacznych ilości ciepła przy niewielkiej różnicy temperatur (rząd wielkości większych niż tradycyjne materiały, które ograniczane są ich przewodnością cieplną). Współczynnik przenikania ciepła (U, również – k) – współczynnik określany dla przegród cieplnych, szczególnie w budownictwie, umożliwiający obliczanie ciepła przenikającego przez przegrodę cieplną, a także porównywanie własności cieplnych przegród budowlanych. Ciepło przepływające przez przegrodę określa wzór:

  Pogotowie ciepłownicze – jednostka pracowników, powoływana przez operatora sieci ciepłowniczej. Jej zadania obejmują przyjmowanie informacji o awariach sieci ciepłowniczej (np. wyciekach), awariach dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej, interwencje (naprawa uszkodzeń i awarii) oraz udzielanie informacji o stanie sieci i trwających naprawach. Przyłącze ciepłownicze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

  Liczba Biota jest to jedna z liczb podobieństwa. Wyraża stosunek oporu przewodzenia ciepła przez ciało do oporu przejmowania ciepła z jego powierzchni. Wykorzystywana głównie do obliczeń w przypadku nieustalonej wymiany ciepła (np. w bezwymiarowej postaci równania przewodzenia ciepła). System ciepłowniczy to sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło. Jest ono następnie przekazywane ze źródła (w formie ciepłej wody lub pary wodnej o odpowiedniej temperaturze) do sieci ciepłowniczych przedsiębiorstw zajmujących się jego dostawą do odbiorców - klientów.

  Ciepło skojarzone – ciepło, które powstaje na skutek jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni. Ciepłolecznictwo - forma termoterapii polegająca na przekazywaniu do organizmu energii cieplnej na drodze przewodzenia, przenoszenia lub promieniowania. Rozróżnia się zabiegi ciepłolecznicze o działaniu miejscowym i ogólnym.

  Okna pasywne - to okno które spełnia wymogi budownictwa pasywnego czyli takiego, które dzięki wysokiej izolacyjności termicznej może być ogrzewane przez źródła ciepła wcześniej pomijane: promieniowanie cieplne Słońca oraz ciepło wydzielane przez mieszkańców i urządzenia domowe. Okno powinno mieć współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw poniżej 0,8 W/m2K. Mogą to być na przykład okna z pakietem trzyszybowym w konstrukcji drewnianej, drewniano-aluminiowej lub aluminiowej, często składową takiej konstrukcji jest specjalna pianka poliuretanowa. W odróżnieniu od standardowej głębokości ram okiennych (ok. 68mm), okna pasywne maja od 88-120mm głębokości.

  Przewodność cieplna (właściwa), przewodnictwo cieplne (właściwe), współczynnik przewodzenia ciepła, współczynnik przewodności cieplnej, współczynnik przewodnictwa cieplnego (symbol λ lub k) – zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większej przewodności cieplnej.

  Entalpimetria – metoda instrumentalna wykorzystywana w termochemii oraz termodynamice, zaliczana jest to metod termicznych. Polega na wyznaczeniu ilości ciepła wydzielanego lub pochłanianego podczas procesów fizycznych lub chemicznych reakcji. Refleksyjne izolacje termiczne (termoizolacje refleksyjne) - dedykowane dla budownictwa i chłodnictwa izolacje termiczne (izolatory ciepła), których działanie oparte jest na zjawisku odbicia promieniowania cieplnego (podczerwieni). Nazwa "izolacja" w tym przypadku nie opisuje rzeczywistego działania materiału, gdyż nie wykorzystuje się tu zjawiska ograniczenia przewodnictwa cieplnego, ale zdolność materiału do odbicia promieniowania elektromagnetycznego będącego nośnikiem energii.

  ICCG - Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu Żeńskiego (International Catholic Conference of Guiding) forum wymiany doświadczeń i dyskusji nad kierunkami rozwoju i doskonalenia programu organizacji skautowych, których członkiniami są katoliczki. Do ICCG należą organizacje będące członkami Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Analiza punktów zbliżenia lub analiza Linnhoffa – metod optymalizacji systemów cieplnych stosowana w inżynierii procesowej. Polega ona na znajdywaniu układów o dużej wydajności cieplnej (charakteryzujących się dużym stopniem odzysku ciepła oraz małymi stratami cieplnymi) poprzez dobór odpowiednich warunków pracy oraz ewentualną modyfikację samego układu cieplnego. Cechą, której zawdzięcza swoją popularność jest jej prostota.

  Informatologia – dyscyplina naukowa obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną. Nie posiadająca jednolitego obszaru badawczego, oraz własnej metodologii. Korzysta ze ścisłych metod analizy, metod statystycznych oraz metodyki nauk społecznych.

  Dodano: 29.02.2012. 16:26  


  Najnowsze