• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja akademicka nt. międzynarodowych relacji publicznych, Barcelona, Hiszpania

  24.05.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 - 29 czerwca 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się konferencja akademicka nt. międzynarodowych relacji publicznych.

  Koniec pierwszej dekady XXI w. został nacechowany znaczącymi zmianami w siłach, praktyce i teorii relacji publicznych. Obok stałej, globalnej ekspansji łączy, degradacji ekologicznej i portali społecznościowych, nowsze wydarzenia - takie jak globalne spowolnienie gospodarcze i zmieniające się nastawienie społeczne do biznesu - tworzą odmienne warunki funkcjonowania.

  W świecie akademickim wzrost zróżnicowania głosów w dziennikach, książkach i badaniach przebiegał równolegle ze słabnącą mocą obowiązującego paradygmatu relacji publicznych końca XX w. Stare centrum nie sprawdziło się, a zróżnicowanie opinii, które jest mniej zaściankowe i bardziej zaangażowane społecznie, stale się kształtuje.

  Te nowsze głosy różnią się w percepcji teraźniejszości, przeszłości i przyszłości - nie tylko występują różnice zdań dotyczące tego, czym są obecnie relacje publiczne, ale również tego czym były i czym mogą się stać. Analizując relacje publiczne i konstrukcję tożsamości w tych wyraźniej konkurencyjnych i niepewnych czasach, uczestnicy konferencji wyjdą poza konkurencję biznesową w stronę konkurencji między narodami i miastami, praktykami z różnych branż oraz rozmaitymi dyscyplinami akademickimi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Teoria relacji z obiektem - grupa teorii traktujących o rozwoju relacji między obiektem (zazwyczaj matką) a dzieckiem. Bardziej istotne niż faktyczny stan tych relacji jest rozwój wyobrażeń dziecka na temat siebie (self) w relacji z wyobrażonym obiektem.

  Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego".

  Saldo strukturalne (ang. structural balance) – jest to wielkość szacunkowa, pozwalająca określić, jaka byłaby kondycja finansów publicznych, gdyby gospodarka funkcjonowała przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego. Saldo strukturalne jest wynikiem różnicy pomiędzy saldem nominalnym (rzeczywistym) a saldem cyklicznym. Wartość poznawcza salda strukturalnego polega na dostarczeniu informacji o relacji zachodzącej między dochodami a wydatkami budżetu państwa lub sektora finansów publicznych. Mowa będzie wówczas odpowiednio o saldzie strukturalnym budżetu państwa lub saldzie strukturalnym sektora finansów publicznych. Saldo strukturalne pozwala określić, jaka byłaby kondycja finansów publicznych, gdyby gospodarka funkcjonowała przy pełnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego. Innymi słowy saldo strukturalne (saldo skorygowane o wahania cykliczne) jest wielkością hipotetyczną, informującą o tym, jaka byłaby wielkość salda budżetu/sektora finansów publicznych przy braku wpływu czynników cyklicznych (gdyby rzeczywista produkcja równała się produkcji potencjalnej).

  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych.

  Dobra społeczne są to dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów (zwykle na skutek prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej) są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z funduszy publicznych (np.: w Polsce: oświata, opieka zdrowotna).

  Dodano: 24.05.2011. 15:37  


  Najnowsze