• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja: Etyczne aspekty decyzji medycznych. Abstrakty tylko do końca kwietnia 2010!

  06.04.2010. 18:13
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zagadnienia etyki w pracy lekarzy zostaną poruszone na zorganizowanej przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska konferencji "Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent - zespół terapeutyczny -rodzina". Odbędzie się ona w dniach 8-9 października 2010 r. w Krakowie.

  Do końca kwietnia 2010 r. można zgłaszać propozycje (abstrakty) wystąpień w Zakładzie Filozofii i Bioetyki CM UJ, ul. Michałowskiego 12, 31-126 Kraków, lub pocztą elektroniczną, pod adresem jfutrzyk@cm-uj. krakow.pl.

  Udział w konferencji jest bezpłatny, ryczałtowa opłata za nocleg i wyżywienie wynosi 250 zł. Bliższe informacje organizacyjne w sekretariacie Zakładu: tel. 693-220-122.

  Organizowane już po raz drugi wydarzenie zgromadzi czołowych przedstawicieli nauk medycznych, etyków oraz humanistów. Zgromadzeni goście będą uczestniczyć m.in. w dyskusji na następujące tematy: komunikacja personelu medycznego z pacjentami i ich rodzinami, poszanowanie autonomii pacjenta, dyskrecja, sprawiedliwości w dostępie do usług deficytowych, konflikty i trudne wybory, przed jakimi lekarz i pacjenci stają w sytuacjach skrajnych bądź nietypowych. Odrębna sekcja poświęcona będzie perspektywom funkcjonowania szpitalnych komisji bioetycznych.

  - Nasza konferencja stanowi jedną z inicjatyw rozwijającego się od jakiegoś czasu "oddolnego", czyli samorzutnego i spontanicznego ruchu bioetycznego w naszym kraju, " mówi Jan Hartman, profesor UJ i główny organizator konferencji. - W obecnie organizowanej edycji naszej konferencji pragniemy skupić się na problemach bliskich każdemu lekarzowi pacjentowi, a mianowicie na komunikacji i podejmowaniu trudnych decyzji we współdziałaniu zespołu leczącego, pacjenta i (najczęściej) rodziny pacjenta. Jest rzeczą niezwykle ważną, aby podnieść na wyższy poziom zdolność polskiego pacjenta do świadomego i autonomicznego stanowienia o sobie, aby proces decyzyjny uczynić bardziej przejrzystym i pozostawić w nim więcej miejsca na rozważenie nie tylko techniczno-medycznych, lecz również personalnych i organizacyjnych aspektów rozważanych wariantów postępowania. Polscy pacjenci chcą czuć się w większym stopniu niż dotychczas podmiotami stanowiącymi o sobie, a także życzą sobie pewnych standardów przeprowadzania rozmów lekarskich i dochodzenia do konkretnych decyzji w zakresie form postępowania medycznego", dodaje.

  Konferencja "Etyczne aspekty decyzji medycznych" jest wydarzeniem, które daje uczestnikom nie tylko pole do dyskusji i wymiany doświadczeń, ale także możliwość zaprezentowania swoich dokonań. Organizatorzy zachęcają do nadsyłania prpozycji (abstraktów) wystąpień.

  Dalsze informacje dostępne będą m.in. na stronie: www.abc.com.pl.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nieważność decyzji administracyjnej - stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej należy do postępowania nadzwyczajnego w administracji, którego celem jest weryfikacja decyzji ostatecznej. W Kodeksie postępowania administracyjnego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej uregulowane jest w art. 156. Przedszpitalne leczenie fibrynolityczne, zwane także fibrynolizą przedszpitalną – sposób postępowania terapeutycznego, polegający na podaniu pacjentowi z ostrym zespołem wieńcowym leków fibtynolitycznych, przed przyjęciem pacjenta do szpitala, najczęściej w domu pacjenta, lub w karetce ratunkowej, przez wykwalifikowany zespół ratownictwa medycznego. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Decyzja to pojęcie z języka naturalnego, kluczowe we wszystkich naukach i jest wynikiem "podjęcia decyzji" lub mówiąc inaczej procesu decyzyjnego. Subtelna różnica między podjęciem decyzji, a procesem decyzyjnym jest tylko ta, że proces decyzyjny nie zawsze doprowadza do decyzji. Decyzją może być działanie/akt lub opinia/sąd w jakiejś sprawie. Aby proces decyzyjny miał sens, potrzebne są co najmniej dwie różne możliwości wyboru (kandydaci na decyzje), a więc istnienie alternatywy. Jatrogenia ("pochodzący od lekarza") – zachowania personelu medycznego: lekarza bądź lekarza weterynarii, ratowników medycznych, pielęgniarek, opiekunów medycznych czy salowych, które wywierają szkodliwy wpływ na stan psychiczny (jatropsychogenia) lub fizyczny (jatrosomatopatia) pacjenta. Zachowania takie wywołują u pacjenta zaburzenia lękowe, depresyjne itp. i powodują dodatkowe schorzenia czy dolegliwości wywołane przez sugestię lub nieprawidłowe leczenie. Większość błędów jatrogennych jest związana z niedostarczeniem niezbędnych informacji, niewłaściwym ich przekazaniem, z nieprawidłową postawą wobec chorego, brakiem wiedzy, empatii lub umiejętności psychologicznych w kontakcie z chorym. Wynikiem błędów jatrogennych jest prawie zawsze lęk i poczucie zagrożenia.

  Błąd medyczny – nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny powodujące szkodę pacjenta. Na błąd medyczny muszą składać się następujące elementy: postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, wina nieumyślna (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), ujemny skutek popełnionego błędu, związek przyczynowy między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Następstwem błędów medycznych mogą być choroby jatrogenne. Model racjonalnego podejmowania decyzji (zarządzanie) – proces umożliwiający „rozpoznanie i wybór określonego kierunku działania, prowadzącego do rozwiązania konkretnego problemu lub do wykorzystania pojawiającej się okazji”.

  O ile podjęcie decyzji programowanej jest zadaniem łatwym i rutynowym – opierającym się na doświadczeniu, wypełnieniu określonej procedury, zwyczaju, czy też zasadach, to w nietypowych i rzadkich sytuacjach, konieczne jest podejmowanie decyzji nieprogramowanych. Wykorzystanie modelu pozwala na ograniczenie ryzyka związanego ze skutkami określonego wyboru, umożliwia rozważenie wielu możliwości i wskazanie tej, która zapewnia największą szansę powodzenia.


  Postępowanie odwoławcze: Postępowanie odwoławcze w administracji publicznej rozpoczyna się wniesieniem odwołania od decyzji wydanej przez organ administracji publicznej. Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie tylko do jednej instancji. Organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ wyższego stopnia. Organ odwoławczy nigdy nie działa z urzędu, dopiero wniesienie skargi rozpoczyna postępowanie odwoławcze. Odwołanie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzje, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia stronie decyzji. Kryterium oceny decyzji - to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające przyporządkowanie każdej dopuszczalnej decyzji, ilościowej lub jakościowej oceny korzyści, wynikających z podjęcia takiej decyzji. Często kryterium oceny nazywane jest celem decyzji.

  Model decyzyjny to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające teoretyczne odwzorowanie wycinka rzeczywistości, które w sposób syntetyczny opisuje problem decyzyjny. Model taki powinien umożliwiać określenie zbioru decyzji dopuszczalnych i zbioru decyzji optymalnych, jeśli tylko takie zbiory istnieją.

  Metody i techniki heurystyczne – ogół sposobów i reguł postępowania służących podejmowaniu najwłaściwszych decyzji w skomplikowanych sytuacjach, wymagających analizy dostępnych informacji, a także przewidzenia zjawisk przyszłych; oparte na twórczym myśleniu i kombinacjach logicznych.

  Uczelnie medyczne w Polsce – uczelnie publiczne nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wyspecjalizowane w kształceniu w dziedzinach nauk medycznych (lekarze, lekarze dentyści, magistrzy pielęgniarstwa, magistrzy farmacji i inni). Działają jako samodzielne uczelnie (uniwersytet medyczny) lub – w trzech przypadkach – jako część uniwersytetów: bydgoskie Collegium Medicum UMK, krakowskie Collegium Medicum UJ oraz olsztyński Wydział Nauk Medycznych UWM. Poza kształceniem uczelnie medyczne prowadzą prace naukowo-badawcze oraz szpitale kliniczne.

  Dodano: 06.04.2010. 18:13  


  Najnowsze