• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja: innowacje technologiczne oraz spójność regionalna w poszerzonej Europie

  28.07.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Sieć Innowacji Oparta na Wiedzy Regionów Europejskich (ERIK), Sieć Innowacyjnych Regionów w Europie (IRE) oraz województwo małopolskie organizują konferencję poświęconą innowacjom technologicznym oraz spójności regionalnej w poszerzonej Europie, która odbędzie się w dniach 21 i 22 kwietnia w Krakowie w Polsce.

  Program konferencji skoncentrowany będzie na dwóch głównych tematach: znaczeniu polityki sprzyjającej innowacjom dla konkurencyjności regionów oraz roli, jaką odgrywają innowacyjne inkubatory przedsiębiorczości.

  W ramach konferencji przedstawiciele różnych Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej przedstawią kompleksowy przegląd najnowszej polityki dotyczącej innowacji i konkurencyjności w UE po rozszerzeniu, z uwzględnieniem roli funduszy strukturalnych, polityki spójności, Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz europejskiej polityki przemysłowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej - sztab administracyjny komisarza Unii Europejskiej odpowiedzialnego za politykę regionalną Unii Europejskiej. Do zadań komisarza należy zarządzanie funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności, przygotowywanie aktów prawnych i ich przedstawianie Komisji Europejskiej oraz nadzór nad realizacją polityki regionalnej Unii Europejskiej. Dyrekcję Generalną Polityki Regionalnej tworzy pięć jednostek odpowiadających za następujące dziedziny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna: Dokument opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, gwarantujący środki na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Celem programy jest zagwarantowanie sprawnego i efektywnego realizowania założeń polityki spójności w latach 2014-2020. Polityka innowacji: "Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta.

  Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO – dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej. Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.

  Sankcje Unii Europejskiej wobec krajów członkowskich - narzędzia, środki restrykcyjne, wywieranie wpływu i nacisku w celu zagwarantowania wspólnej, jednolitej polityki w ramach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej krajów wspólnoty europejskiej. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (skrót: EKBiO, ang. European Security and Defence College, ESDC) - kolegium utworzone w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy wspólnego działania Rady. EKBiO jest obecnie zorganizowane jako sieć instytucji w Unii Europejskiej. Jego celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (dawniej: europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) wśród personelu cywilnego i wojskowego. W chwili obecnej Kolegium przygotowuje program i moduły szkoleniowe dla przyszłego personelu kierowniczego. Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych (do 1995 r. – Europejska Karta Regionów Przygranicznych) – dokument uchwalony przez Radę Europy 19 listopada 1981 roku, przyjęty przez Polskę w 1995 roku. Choć pozbawiony mocy prawnej oraz nieuznawany za normę prawa międzynarodowego, determinuje on kluczowe zagadnienia polityki gospodarczej dotyczące europejskiej współpracy transgranicznej i przygranicznej.

  Wspólna Polityka Rybołówstwa Unii Europejskiej - stanowi element Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej objęty mechanizmem wspólnego rynku. Przyczyną zainicjowania wspólnotowych przedsięwzięć w rybołówstwie była świadomość zagrożenia wyginięciem wielu gatunków ryb, kurczenia się zasobów mórz i potrzeba wprowadzenia regulacji rynku oraz kontroli wykorzystania zasobów morskich. W celu ochrony zasobów rybnych w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej stosuje się specjalny instrument - globalne kwoty połowowe (ilość ryb, którą można odłowić z danego zasobu w określonym czasie), przydzielane każdemu państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe.

  Instrumenty polityki gospodarczej - każda zmienna, która może być kontrolowana przez polityków, ma wpływ na zmienne uprzednio uznane za cele tej polityki oraz cechuje się odrębnością od innych narzędzi. Trzema warunkami uznania zmiennej za instrument polityki gospodarczej są więc: możliwość kontrolowania, skuteczność i niezależność . Instrumenty ogólnoekonomiczne, które są stosowane przez wszystkie podmioty, nazywamy instrumentami adresowanymi. Te, które są używane w ramach określonej dziedziny polityki gospodarczej, określamy mianem instrumentów wyspecjalizowanych. Do grupy narzędzi polityki gospodarczej zaliczamy nie tylko instrumenty mające charakter makroekonomiczny, ale również instrumenty mikroekonomiczne, stanowiące aparat regionalnej polityki państwa np. finansowe wspieranie regionów, akcje informacyjne w regionach. Raport Barki – (oficj. "Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście terytorialne w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej") - niezależny raport napisany przez zespół ekspertów pod przewodnictwem Fabrizio Barki (org. Barca) (dyrektora generalnego we włoskim Ministerstwie Gospodarki i Finansów) na prośbę Danuty Hübner, Komisarz ds. Polityki Regionalnej. Wydany w kwietniu 2009 roku.

  Konkurencyjność gospodarki – odnosi się do czynników produkcji zgrupowanych w danym państwie lub regionie i służy do oceny efektów działalności przedsiębiorstw, sektorów, regionów oraz gospodarki narodowej. Konkurencyjność międzynarodowa – jest to zdolność danego kraju do wytwarzania i sprzedaży na rynkach zagranicznych dóbr, które mogą być lepsze, bądź tańsze od tych oferowanych przez inne kraje. Wydajność pracy jest głównym miernikiem międzynarodowej konkurencyjności. Wydajność pracy w dużej mierze zależna jest od tempa postępu technicznego w danym kraju, konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym, poziomu edukacji społeczeństwa, polityki gospodarczej prowadzonej przez dany kraj, polityki ekonomicznej społecznej(np. polityka podatkowa, pieniężna, przemysłowa, ekologiczna), jak i istniejące tradycje handlowe i przemysłowe oraz oczywiści posiadane zasoby naturalne.

  Dodano: 28.07.2010. 20:12  


  Najnowsze