• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja interesariuszy EIT - rozwiązywanie problemów społecznych za pośrednictwem EIT, Larnaca, Cypr

  19.10.2012. 07:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 8 - 9 listopada 2012 r. w Larnace, Cypr, odbędzie się "Konferencja interesariuszy EIT - rozwiązywanie problemów społecznych za pośrednictwem EIT" (EIT Stakeholders Conference - Addressing Societal Challenges through the EIT).

  W ramach Prezydencji Cypru i we współpracy z Biurem Planowania na Cyprze, Cypryjska Fundacja Promocji Badań Naukowych (RPF) przy wsparciu programu Komisji Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" zaprasza wszystkich interesariuszy na dwudniowe wydarzenie. Poświęcone będzie dyskusji i analizie sposobów na zwiększenie potencjału innowacyjnego Unii Europejskiej.

  Wydarzenie zgromadzi strony zainteresowane dyskusją nad przyszłością Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ocenie poddany zostanie wkład jego istniejących i potencjalnych, przyszłych Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWI) w rozwiązywanie problemów społecznych w ramach programu Horyzont 2020.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Kultura energetyczna - z etymologicznego punktu widzenia jest to humanistyczna strategia podejścia do spraw energii, zarówno ze strony jej producentów, jak i konsumentów, umożliwiająca rozwiązywanie problemów społecznych. Akademia Nauk Społecznych (ANS) – szkoła wyższa istniejąca w latach 1984–1990 powstała z połączenia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR i działającego od 1974 Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu. Ashoka - Międzynarodowe Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych (“Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego”) jest organizacją, która wyszukuje i zrzesza ludzi, którzy wprowadzają nowe, niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Co roku wybiera się około 100 osób z całego świata, wyróżniających się szczególną przedsiębiorczością, których nazywa się “innowatorami dla dobra ogółu”.

  Nauki stosowane – część zgromadzonej wiedzy, która umożliwia rozwiązywanie określonych rzeczywistych problemów albo część działalności naukowej, która jest podejmowana w celu rozwiązania tych problemów. Tak zdefiniowana „nauka stosowana” spełnia treściowe i metodologiczne wymagania stawiane „nauce”. Podział wszystkich nauk na podstawowe i stosowane jest dyskusyjny, ponieważ wszystkie badania naukowe zwykle przynoszą korzyści, a badania podejmowane w celu rozwiązania istniejących problemów często wymagają wzbogacenia wiedzy podstawowej. Europejskie Centrum Monitorowania Zmian (w skrócie EMCC od ang. The European Monitoring Centre on Change) – instrument powstały w celu promocji wiedzy na temat przewidywania i zarządzania zmianami. Centrum powstało w 2001 roku w ramach Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przy wsparciu Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz współpracujących organizacji społecznych.

  Społeczność hakerów tworzy grupy programistów, którzy dzielą się kodem źródłowym, wymieniają osiągnięcia i uczą się wzajemnie "sztuczek" lub lepszych sposobów programowania. "Hakowanie" w tym znaczeniu nie ma dla nich żadnego niszczycielskiego wydźwięku, co więcej, oznacza sprytne i użyteczne rozwiązywanie problemów związanych z komputerami. Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.

  Polityka społeczna – przyjęty i realizowany przez władzę publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych działań na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. Polityka społeczna to również dziedzina nauk społecznych zajmująca się teorią polityki społecznej. Nauka o polityce społecznej znajduje zastosowanie przy konstruowaniu programów gospodarczych i społecznych partii politycznych a wyborcy oczekują ich realizacji w zgodzie z deklaracjami przedwyborczymi. Polska przyjęła w Konstytucji model społecznej gospodarki rynkowej. SPOJ (ang. Sphere Online Judge) jest serwisem typu Online judge umożliwiającym sprawdzenie swoich umiejętności programistycznych poprzez rozwiązywanie problemów. Serwis zawiera szereg problemów różnej trudności, które można rozwiązać w różnych językach programowania. Rozwiązaniem jest kod źródłowy programu napisanego w wybranym języku programowania. Odpowiedzi wysyła się do serwisu poprzez specjalny formularz.

  Państwo opiekuńcze (ang. welfare state), także: państwo dobrobytu, państwo bezpieczeństwa socjalnego – koncepcja państwa oraz społeczeństwa powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu, ukształtowana po II wojnie światowej. Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku. Państwo opiekuńcze to państwo kapitalistyczne z silnym interwencjonizmem państwowym, będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego, ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych.

  Dodano: 19.10.2012. 07:26  


  Najnowsze