• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. biomonitoringu człowieka - łączenie środowiska ze zdrowiem, Larnaka, Cypr

  05.07.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22 - 24 października 2012 r. w Larnace, Cypr, odbędzie się konferencja nt. biomonitoringu człowieka - łączenie środowiska ze zdrowiem (Conference on Human Biomonitoring (HBM) - Linking environment to health).

  Biomonitoring człowieka (HBM) to technika badawcza oceniająca narażenie człowieka na czynniki środowiskowe i ich skutki na podstawie pobierania próbek i analizy tkanek oraz płynów poszczególnych osób. Koordynacja prowadzonych działań biomonitorujących w Europie będzie zasadniczo sprzyjać osiągnięciu celów planu na rzecz ochrony środowiska i zdrowia UE, umożliwiając między innymi porównywalność danych między krajami, lepszą integrację informacji oraz wymianę doświadczeń między zespołami i krajami.

  Wydarzenie poświęcone będzie możliwym sposobom włączenia HBM w infrastrukturę nadzoru w celu monitorowania środowiska i zdrowia. W programie przewidziano również możliwe wykorzystanie biomonitoringu człowieka w ramach wsparcia i ewaluacji decyzji strategicznych oraz badania korelacji między narażeniem środowiskowym a zdrowiem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) – koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną. W odpowiedzi na świadome lub nieświadome, lecz zawsze aktywne niszczenie przyrody przez człowieka, powstała idea jej ochrony aktywnej, stawiająca sobie za cel odwrócenie lub zrekompensowanie niekorzystnych zmian wprowadzanych w środowisko przez człowieka. Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło w tym względzie nowe możliwości przez uzyskanie środków unijnych na proekologiczne inwestycje. Mimo to, powodzenie idei aktywnej ochrony przyrody wciąż zależy głównie od chęci działania i świadomości każdego indywidualnego obywatela, który musi wiedzieć jak swym zachowaniem wpływa na otoczenie i chcieć zmieniać stan środowiska na lepszy. Przykładami aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska są: Psychologia środowiskowa dział psychologii, ujmowany także jako interdyscyplinarna dziedzina badań, zajmujący się problemem oddziaływania człowieka na środowisko fizyczne oraz odwrotnie - środowiska fizycznego na człowieka.

  Sozologia (gr. sódzo=ochraniam, sódzein=ochraniać + lógos=nauka) - nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego, nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków. Sozologia to nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów, bada przyczyny i skutki przemian w naturalnych lub zmienionych przez człowieka układach przyrodniczych, zachodzących na skutek procesów antropogenicznych. Poszukuje skutecznych sposobów zapobiegania degradacji środowiska, w zakresie środowiska wodnego zajmuje się jego ochroną przed zanieczyszczeniem, eutrofizacją i degradacją wód. W ramach sozologii są opracowywane praktyczne metody działania zmierzające do zapobiegania lub łagodzenia skutków niekorzystnych zmian środowiska. Free Your Mind (dosłownie Uwolnij swój umysł) – nagroda ta przyznawana jest, aby uwrażliwić widzów w sprawach drażliwych, ważnych kwestiach społecznych, przypadkach łamania praw człowieka, praw politycznych i obywatelskich, ochrony środowiska promując tym samym organizacje pozarządowe jak i pojedyncze osoby, które zajmują się daną tematyką. Przyznana nagroda wiąże się również z pomocą finansową i kampanią medialną promującą zwycięzcę na wszystkich antenach międzynarodowego MTV.

  Biomonitoring, monitoring biologiczny, monitoring przyrodniczy – działania polegające na obserwowaniu i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w ekosystemach, składnikach różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym typach siedlisk przyrodniczych, populacjach i gatunkach, a także służące ocenie skuteczności stosowanych metod ochrony przyrody. W szerszym znaczeniu biomonitoring określany jest jako działania służące ocenie stanu środowiska za pomocą bioidentyfikatorów. W takim ujęciu monitoring biologiczny ma na celu nie tylko ocenę stanu środowiska przyrodniczego (organizmów żywych i ekosystemów), ale też innych parametrów środowiska, w szczególności stopnia zanieczyszczenia powietrza i wód. Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health, w skrócie ICF) - dokument opisujący język oraz strukturę opisu i pomiaru stanu zdrowia oraz stanów związanych ze zdrowiem.

  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad. Ekstremalne środowiska pracy – uogólniona nazwa typów środowisk pracy, będących z różnych względów skrajnie nieprzyjaznymi dla przetrwania człowieka, wypełniania przez niego zadań życiowych oraz celów organizacyjnych przy zachowaniu poczucia znaczenia wykonywanych ról. Środowiska ekstremalne nigdy nie były i nie będą naturalnym miejscem bytowania człowieka. Warunki fizyczne panujące w nich uniemożliwiają przeżycie bez zastosowania specjalnych aparatur lub projektów technologiczno-architektonicznych.

  National Institutes of Health, NIH (ang. Narodowe Instytuty Zdrowia) – część Ministerstwa Zdrowia i Pomocy Humanitarnej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services), najważniejsza instytucja rządowa w Stanach Zjednoczonych zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem.

  Emisja zanieczyszczeń - to wprowadzanie do środowiska wytworów działalności człowieka (zanieczyszczeń), a w szczególności:

  Kształtowanie środowiska – świadome i planowe zmiany w środowisku przyrodniczym, zmierzające do gospodarczego wykorzystania ekosystemów (dla celów np. rolniczych, turystycznych itd.) lub przywracanie ekologicznej funkcji ekosystemów i krajobrazów (renaturyzacja, renaturalizacja). Kształtowanie środowiska może być także zdefionowane jako celowe i świadome oddziaływanie na środowisko przyrodnicze w celu nadania mu cech korzystnych z punktu widzenia człowieka oraz w celu zwiekszenia pojemności środowiska. Nagroda Pritzkera – najwyższa architektoniczna nagroda przyznawana corocznie architektom, którzy mieli znaczący wkład w rozwój środowiska człowieka. Nagroda honoruje żyjącego architekta, który poprzez swoją sztukę, talent, wizjonerstwo oraz konsekwentne i znaczące zaangażowanie, wzbogaca otoczenie człowieka i jego środowisko budowlane poprzez swoją architekturę.

  Praca – to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (ang. United Nations High Commissioner for Human Rights, UNHCHR) – organ ONZ powołany w grudniu 1993 roku z inicjatywy działaczy organizacji pozarządowych, głównie Human Rights Watch oraz Amnesty International, podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu w celu sprawniejszej koordynacji działań ONZ w zakresie dotyczącym praw człowieka.

  Minister środowiska (ang. Secretary of State for Environment) odpowiadał w brytyjskim rządzie za departament środowiska. Powstał w 1970 r. W 1997 r. został przekształcony w urząd ministra środowiska, transportu i regionów (Secretary of State for Environment, Transport and the Regions), a w 2001 r. przyprał obecną nazwę ministra środowiska, żywności i spraw wsi (Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs). Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  Dodano: 05.07.2012. 15:37  


  Najnowsze