• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. (bio)technologii środowiskowych i sesja kontaktowa w zakresie tematu Środowisko 7PR UE, Gdańsk, Polska

  24.08.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 8 września 2011 r. w Gdańsku, Polska, odbędzie się konferencja nt. (bio)technologii środowiskowych i sesja kontaktowa w zakresie tematu "Środowisko" 7PR UE.

  Biotechnologia środowiskowa to dziedzina, która łączy biotechnologię i badania nad środowiskiem naturalnym. Przykładami technologii środowiskowych mogą być systemy uzdatniania ścieków w procesach przemysłowych, energooszczędne silniki samochodowe czy techniki regeneracji gleby. Wiele z tych technologii ma potencjał, by poprawić stan środowiska, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i powstawania miejsc pracy.

  Wydarzenie położy nacisk na technologie środowiskowe w oparciu o podejście naukowe i stosowane. Ułatwi również współpracę między organizacjami badawczymi i podmiotami prywatnymi w celu tworzenia sposobności przed zbliżającymi się zaproszeniami programu ramowego UE w dziedzinie technologii środowiskowych.

  Wydarzenie zostanie zorganizowane wokół serii sesji poświęconych każdego dnia rozmaitym tematom.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Potencjał techniczny energii – ilość energii, jaką w ciągu roku można pozyskać z zasobów (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) za pomocą najlepszych i najnowocześniejszych technologii przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych w jej końcowe nośniki, z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i środowiskowych. Program Brite (ang. Basic Resarch in Information Technologies for Europe) - Badania Podstawowe w Zakresie Technologii Informatycznych dla Europy - program Unii Europejskiej zainicjowany w 1985 r. celem wspierania badań naukowych w zakresie nowych technologii i ich wspierania. Został zaplanowany na 4 lata i zakończył się w 1989 r. Miał on stymulować współpracę pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu w państwach Wspólnot Europejskich. Brite to akronim od pełnej angielskiej nazwy programu. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne.

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Polish Journal of Chemical Technology – międzynarodowe czasopismo naukowe, poświęcone problemom technologii chemicznej oraz zagadnieniom chemii podstawowej, inżynierii chemicznej i biotechnologii, w 2008 roku wpisane na filadelfijską listę czasopism (JCR; IF w 2010: 0.333). Jest wydawane przez Instytut Technologii i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie – inicjatora organizacji cyklicznych Kongresów Technologii Chemicznej – w języku angielskim, od 1999 roku w wersji drukowanej, a od 2007 roku również w wersji cyfrowej. Teksty artykułów są bezpłatnie udostępniane w całości na internetowej stronie wydawcy (Versita Sp. z o.o.). Wśród publikowanych materiałów dominują oryginalne prace naukowe (w tym materiały prezentowane na kolejnych Kongresach), jednak redakcja przyjmuje również artykuły przeglądowe i krótkie komunikaty. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Anna Jadwiga Podhajska (z domu Wiśniewska, ur. 17 kwietnia 1938 w Gdyni, zm. 5 lutego 2006 w Gdańsku) - lekarz, profesor biotechnologii, specjalistka w dziedzinie mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej. Nauczyciel akademicki, ekspert w dziedzinie biotechnologii i animatorka życia naukowego Pomorza. Współzałożycielka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku (MWB UG-AMG) oraz założycielka Centrum Transferu Technologii w ramach Pomorskiego Parku Technologicznego w Gdyni. Jan Hupka (ur. 14 maja 1948 roku w Gdańsku) – polski chemik, profesor, specjalista z zakresu ekologicznych aspektów technologii chemicznej. Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń Politechniki Gdańskiej (kadencja: 2008–2012). Kierownik Katedry Technologii Chemicznej.

  Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych - powstałe w 1996 r. stowarzyszenie, którego głównym celem jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnowszych technologii i mediów edukacyjnych oraz inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, kształcenie i doradztwo w dziedzinie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej.

  Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną.

  Kompensacja społeczna - termin dla określenia działań w celu wyrównywania braków środowiskowych, które utrudniają pomyślny bieg życia jednostki lub grupy. Bronisław Bukowski (ur. 6 października 1893 w Pręgowie, woj. pomorskie, zm. 11 maja 1965 w Gdańsku) – inżynier budownictwa, specjalista technologii żelbetownictwa, twórca polskiej szkoły technologii betonu, profesor Politechniki Gdańskiej, społecznik, aktywny działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

  Jacek Mąkinia (ur. 31 sierpnia 1965 w Olsztynie) – specjalista z zakresu technologii i modelowania procesów oczyszczania ścieków, profesor nadzwyczajny na Politechnice Gdańskiej. Od 2012 roku, prorektor ds. współpracy i innowacji Politechniki. Niszczyciele typu Zumwalt typ amerykańskich wielozadaniowych niszczycieli w trakcie budowy, w którym nacisk położono na możliwość wykonywania uderzeń na cele lądowe. W konstrukcji tych największych niszczycieli kiedykolwiek budowanych dla US Navy, wykorzystano znaczną ilość najnowocześniejszych technologii, a także technologie kompozytowe do budowy dużej części kadłuba. Okręty tego typu mają zostać wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne zarówno w zakresie uzbrojenia, jak również technik informacyjnych, integracji wszystkich elementów jednostki oraz automatyzacji (total-ship computing system). Projektowane i budowane są z założeniem posiadania pełnego wachlarza technologii stealth – minimalnego RCS oraz minimalnych sygnatur akustycznej, w podczerwieni oraz magnetycznej.

  Komunikacja elektroenergetyczną siecią rozdzielczą – pojęcie używane w odniesieniu do zbioru technologii umożliwiających transmisję danych przez sieć elektroenergetyczną (według PN-EN 50090-1 "transmisję liniami zasilającymi"). Ze względu na równoczesny i różnokierunkowy rozwój technologii używane są często równoważne nazwy: Research Triangle Institute (RTI) – organizacja (think tank), która oferuje innowacyjne usługi badawcze i rozwojowe w dziedzinie farmaceutyki, zaawansowanych technologii, badań i statystyki, edukacji i szkoleń, ekonomicznego i społecznego rozwoju oraz środowiska.

  Dodano: 24.08.2011. 17:37  


  Najnowsze