• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. dynamiki płynów i termodynamiki, Zurych, Szwajcaria

  03.01.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 17 stycznia 2012 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędzie się konferencja nt. dynamiki płynów i termodynamiki.

  W fizyce dynamika płynów jest pod-dyscypliną mechaniki płynów - nauki przyrodniczej o płynach i gazach w ruchu. Dziedzina ta znajduje szeroki wachlarz zastosowań, np. w obliczaniu sił i momentów w samolotach, ustalaniu współczynnika masowego natężenia przepływu ropy naftowej przez rurociągi, prognozowaniu schematów pogodowych, poznawaniu mgławic w przestrzeni międzygwiazdowej oraz modelowaniu detonacji broni jądrowej.

  Badania naukowe w dziedzinie termodynamiki poświęcone są oddziaływaniu na ciała materialne oraz na promieniowanie w kosmosie wywieranym przez ciepło i pracę wykonywaną na ciałach lub przez ciała bądź też przez promieniowanie. Na przykład zaawansowane systemy energetyczne stanowią integralną część wielu branż, a podstawowe zaznajomienie się z inżynierią płynów termicznych ma zasadnicze znaczenie dla doskonalenia wielu urządzeń inżynieryjnych.

  Podejmowanych jest wiele działań badawczych w dziedzinie termodynamiki, energetyki, wymiany ciepła i mechaniki płynów. Celem znacznej części tych badań jest doskonalenie systemów energetycznych i redukcja ich oddziaływania na środowisko.

  Konferencja zgromadzi czołowych akademików, naukowców i badaczy, aby umożliwić wymianę doświadczeń i wyników badań naukowych dotyczących wszelkich aspektów dynamiki płynów i termodynamiki oraz dyskusję nad praktycznymi problemami związanymi z potencjalnymi rozwiązaniami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Twierdzenie transportu Reynoldsa – jedno z kluczowych twierdzeń w dynamice płynów. Umożliwia sformułowanie podstawowych praw wykorzystywanych w dynamice płynów - równania zachowania masy, drugiej zasady dynamiki Newtona oraz praw termodynamiki. Obliczeniowa mechanika płynów (numeryczna mechanika płynów, ang. Computational Fluid Dynamics) – dział mechaniki płynów wykorzystujący metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. Dynamika płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu (czyli cieczy lub gazu), a w szczególności siłami powodującymi ten ruch.

  Statyka płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się płynami nieporuszającymi się. Podstawową zależnością opisującą statyczny płyn jest: Magnetohydrodynamika (MHD) lub hydromagnetyka, magnetogazodynamika, magnetoplazmodynamika - akademicka dyscyplina dział mechaniki płynów zajmujący się zagadnieniami związanymi z ruchem płynów przewodzących prąd elektryczny w polu elektromagnetycznym. Szczególnym zainteresowaniem MHD jest oddziaływanie ośrodka i pola magnetycznego.

  Kinematyka płynów to dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu w oderwaniu od sił, które powodują ten ruch. Podstawową zależnością opisującą przepływ jest równanie ciągłości przepływu, zapisywane: Dynamika – dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił. Głównym zadaniem dynamiki jest opis ruchu ciał pod działaniem samych sił. Do tego służą trzy rodzaje dynamicznych równań ruchu. W zależności od tego, jakim modelem mechanicznym dynamika się zajmuje, wyróżniamy dynamikę punktu materialnego, bryły sztywnej, dynamikę płynów itp.

  Równanie Burgersa jest to jedno z fundamentalnych równań różniczkowych cząstkowych mechaniki płynów. Występuje w wielu dziedzinach matematyki i fizyki, np. w modelach dynamiki gazów i ruchu ulicznego. Nazwa równania upamiętnia holenderskiego fizyka Johannesa Martinusa Burgersa (1895-1981), który jako pierwszy badał to równanie. Fizyka płynów to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem ruchliwości płynów oraz skutkami ruchów płynów, rozpatrując je głównie w skali mikroskopowej w celu uzupełnienia opisu makroskopowego. Analizując zachowanie pojedynczych cząsteczek stara się przewidzieć potencjalne zachowanie płynów oraz wyjaśnić zjawiska związane z płynami.

  Hydromechanika - dział mechaniki płynów zajmujący się prawami stanu równowagi i ruchu cieczy oraz mechanicznym oddziaływaniem cieczy na ciała stałe (ścianki ciała opływane przez ciecz). Hydromechanika obejmuje hydrostatykę, hydrodynamikę, hydraulikę i hydrometrię.

  Mechanika płynów (ang. fluid mechanics) - dział mechaniki ośrodków ciągłych zajmujący się analizą ruchu płynów. Przez płyny rozumie się tutaj zarówno ciecze jak i gazy. Rozwiązaniem zagadnień mechaniki płynów zwykle jest określenie własności płynu (takich jak gęstość, temperatura) i własności danego przepływu (podanie pola prędkości, ciśnienia), w zależności od współrzędnych przestrzennych i czasu.

  Architektura okrętów - dyscyplina naukowo-techniczna obejmująca zagadnienia projektowania i budowy statków wodnych, z uwzględnieniem funkcjonalności rozplanowania pomieszczeń oraz estetyki. Wykorzystuje ona wiedzę z zakresu okrętownictwa, hydrostatyki, dynamiki płynów oraz mechaniki konstrukcji. Hydrodynamika podziemna - synonim: Reodynamika podziemna - (ang. underground hydrodynamics) - dział mechaniki płynów zajmujący się powolnymi przepływami płynów lepkich (cieczy i gazów, a także ich mieszanin) w ośrodkach porowatych, ośrodkach szczelinowych oraz ośrodkach szczelinowo-porowych.

  Dodano: 03.01.2012. 16:37  


  Najnowsze