• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. INSPIRE, Istambuł, Grecja

  15.02.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 23 - 27 czerwca 2012 r. w Istambule, Turcja, odbędzie się konferencja nt. dyrektywy INSPIRE

  Dyrektywa INSPIRE weszła w życie 15 maja 2007 r. i będzie wdrażana etapowo, aż do jej pełnej implementacji wymaganej do roku 2019. Jej celem jest stworzenie infrastruktury danych przestrzennych Unii Europejskiej (UE). Umożliwi ona wymianę środowiskowych informacji przestrzennych między organizacjami sektora publicznego i znacznie ułatwi powszechny dostęp do informacji przestrzennych w Europie.

  Dyrektywa doprowadziła do powstania wspólnego systemu informacji o środowisku (SEIS 2008). SEIS będzie zintegrowanym, włączonym do sieci Web, europejskim systemem informacji o środowisku, upraszczając i modernizując istniejące systemy i procesy informatyczne. Jego stworzenie pomogło otworzyć nową wizję skoordynowanych ram wdrażania i monitorowania strategii środowiskowych.

  Konferencja zgromadzi ekspertów i interesariuszy w celu przyjrzenia się zarządzaniu, treściom i technologiom wspomagającym, aby dalej kształtować krajobraz wymiany informacji o środowisku.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE, pol. Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) – dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 25 kwietnia 2007 i obowiązująca od 15 maja 2007 roku. SWING (Standard Wymiany INformacji Geodezyjnych) - format danych geodezyjnych służący do wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych SIT. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych. GEO-MAP – System Informacji o Terenie. Narzędzie do tworzenia zbiorów informacji o terenie, ich aktualizacji, analizy, udostępniania oraz wykonywania różnorodnych prac projektowych. GEO-MAP pozwala na prowadzenie wielkoskalowej mapy numerycznej. System powstał w roku 1992 (pierwotnie dla systemu DOS) i działa w środowisku Microsoft Windows 2000/XP/Vista. Oprogramowanie posiada własny format pliku danych przestrzennych - MAP. GEO-MAP ma budowę modułową, pozwalającą na rozbudowanie go o dodatkowe funkcje potrzebne użytkownikowi.

  Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania. Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach:

  Geography Markup Language (GML) – oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  SAM (Spatial Analysis in Macroecology) – bezpłatny program komputerowy służący do analizy danych przestrzennych. Zintegrowany z GIS. Dynamiczny system informacji przestrzennej - jest to rodzaj systemu informacji przestrzennej, w którym oprócz położenia obiektu uwzględniono czas jego powstania. Pozwala to na przeglądanie zmian w czasie na mapach generowanych przez system.

  Tactical Data Link (TDL) – standard transmisji w procesie wymiany informacji taktycznej pomiędzy elementami pola walki w czasie rzeczywistym, lub zbliżonym do rzeczywistego, w ramach systemu dystrybucji i wymiany informacji.

  Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

  SWDE (skrót od Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) - format służący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej.

  System Informacji Miejskiej we Wrocławiu – system informacji wizualnej, wzorowany na warszawskim Miejskim Systemie Informacji. Wspólnotowy System Szybkiej Informacji (RAPEX) – stworzony w 1984 system, działający na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, którego celem jest szybka wymiana informacji między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE na temat produktów nieżywnościowych mogących stanowić zagrożenie dla konsumentów, a także na temat środków podjętych przez poszczególne państwa wspólnoty, mających na celu wyeliminowanie zagrożenia dla konsumentów przez ograniczenie lub zakaz wprowadzania danego produktu na rynek. Wymiana informacji następuje za pośrednictwem Narodowych Punktów Kontaktowych (ang. National Contact Points).

  Dodano: 15.02.2012. 17:17  


  Najnowsze