• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. metodologii, technologii i narzędzi na potrzeby administracji elektronicznej, Olten, Szwajcaria

  23.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 1-2 czerwca 2010 r. w Olten, Szwajcaria, odbędzie się czwarta międzynarodowa konferencja nt. metodologii, technologii i narzędzi na potrzeby administracji elektronicznej (METTEG10).

  Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców i praktyków, którzy aktywnie działają w dziedzinie administracji elektronicznej. Uczestnicy będą mieć okazję do zaprezentowania innowacyjnych metodologii, technologii i narzędzi, wymiany doświadczeń i wniosków oraz omówienia nowych wyzwań.

  W czasie wydarzenia poruszone zostaną następujące tematy:
  - metodologie kompleksowej administracji elektronicznej, zapewnienie rozproszonych usług i transakcji - zestrajanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
  - technologie publicznych usług mobilnych i internetowych, ontologie i metadane administracji elektronicznej, interoperacyjność i standardy;
  - narzędzia do elektronicznego głosowania i przeprowadzania przetargów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  E-Podatki- program rozumiany jako zespół działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych mających na celu wyposażenie administracji podatkowej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Wspierają one realizację jej ustawowych zadań poprzez zwiększenie stopnia realizacji wpływów podatkowych, podniesienie efektywności oraz poprawę jej wizerunku społecznego. Program e-Podatki będzie wypełnieniem umowy dotyczącej realizacji projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej administracji: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja zawartej w Warszawie w dniu 22 września 2008 r. pomiędzy: Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministrem Finansów. Wartość projektów wchodzących w skład programu e-Podatki została określona na około 281 milionów złotych. Alias poczty elektronicznej – alternatywny identyfikator w formie adresu poczty elektronicznej, skierowany na tę samą skrzynkę poczty elektronicznej. Alias poczty elektronicznej zdefiniowany jest na serwerze poczty elektronicznej. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.

  Ars Electronica (pseudo-łac. sztuka elektroniczna) – doroczny festiwal sztuki, technologii i społeczności elektronicznej odbywający się w Linzu we wrześniu. Od 1979 do 1986 był częścią International Bruckner Festival, obecnie jest oddzielnym festiwalem. Od 1987 podczas festiwalu przyznawane są nagrody Prix Ars Electronica w siedmiu kategoriach, między innymi w dziedzinie sztuki elektronicznej i interaktywnej, animacji komputerowej, kultury cyfrowej i muzyki elektronicznej. Przekierowanie poczty elektronicznej – jest to działanie polegające na automatycznym przekierowaniu poczty przychodzącej na dany adres poczty elektronicznej, na inny adres poczty elektronicznej. Operacja tak jest wykonywana przez program poczty elektronicznej, najczęściej Mail Transfer Agent (MTA) po stronie serwera poczty elektronicznej lub Mail Retrival Agent po stronie klienta poczty elektronicznej.

  Porównanie klientów poczty elektronicznej. Poniższe tabele porównują ogólne oraz niektóre techniczne informacje na temat programów klienta poczty elektronicznej. W dalszej części artykułu, na określenie klienta poczty elektronicznej używana będzie nazwa program pocztowy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat danego programu, proszę skorzystać z dedykowanego artykułu. Rada Bankowości Elektronicznej (RBE) powstała w 2004 roku jako organizacja mająca na celu ułatwić i propagować rozwój bankowości elektronicznej. Działa przy Związku Banków Polskich, koordynując działania środowiska bankowców, biznesmenów i administracji rządowej (m.in. w ramach Planu Informatyzacji Państwa).

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku. Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Kontrola administracji (II RP): Kontrola administracji wojskowej (II RP) – dział administracji wojskowej II RP powołany w celu utrzymania ładu i porządku w administracji wojskowej.

  HL7 (ang. Health Level Seven) – standard elektronicznej wymiany informacji w środowiskach medycznych. Opracowany przez organizację o tej samej nazwie, powstałą w 1987 roku. Celem organizacji jest rozwój standardów elektronicznej wymiany informacji klinicznych, finansowych i administracyjnych między systemami informatycznymi w ochronie zdrowia.

  Narzędziownia lub narzędziarnia - budynek lub część hali zakładu przemysłowego, wydzielone jako odrębny dział, służący jako magazyn, wypożyczalnia oraz miejsce na wykonywanie wszelkich prac służących utrzymaniu narzędzi i przyrządów technicznych (np. pomiarowych) we właściwym stanie technicznym. Ponadto narzędziownia służy jako miejsce wykonywania narzędzi na potrzeby produkcji lub ich modyfikowanie i przystosowanie na potrzeby procesu technologicznego. W narzędziowni dokonuje się również napraw i konserwacji narzędzi i przyrządów.

  Dodano: 23.03.2010. 17:12  


  Najnowsze