• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. pragmatyki teoretycznej, Berlin, Niemcy

  28.04.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13 - 15 października 2011 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się konferencja nt. pragmatyki teoretycznej.

  W ciągu ostatniej dekady nastąpił gwałtowny wzrost liczby projektów badawczych w dziedzinie pragmatyki i pojawiło się kilka nowych struktur teoretycznych - różne warianty podejść do teorii gier i teorii optymalności, podejścia nie-griceowskie do implikatur oraz wielowymiarowe podejścia do znaczenia. Badania w innych strukturach, takich jak pragmatyka neo-griceowska, teoria aktu mowy, teorie nieprecyzyjności i teoria presupozycji również czynią szybkie postępy.

  Pragmatyka jest poddziedziną lingwistyki, która bada sposoby, w jakie kontekst wnosi wkład w znaczenie. Analizuje jak przekazywanie znaczenia jest zależne nie tylko od wiedzy lingwistycznej (np. gramatyki, leksyki itd.) nadawcy i odbiorcy, ale również od kontekstu rozmowy.

  W wielu dziedzinach napływ naukowców z przygotowaniem z semantyki formalnej wniósł formalną precyzję do teorii pragmatycznych. Przełożyło się to na nowe predykcje empiryczne, ale również zamazało w niektórych przypadkach granice między semantyką a pragmatyką.

  Konferencja będzie poświęcona analizie tych rozmaitych podejść oraz porównaniu ich wyników i metodologii. Szczególny nacisk zostanie położony na interakcję między podejściami eksperymentalnymi a teoretycznymi wraz z zaplanowanymi prezentacjami modeli teoretycznych, które opierają się na badaniach eksperymentalnych lub umożliwiają doświadczalnie testowane przewidywania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Podejście kwalifikacyjne – najstarsze spojrzenie na przywództwo. U źródeł tego podejścia stoją badania nad charakterystycznymi cechami efektywnych przywódców, tymi typowymi oraz unikatowymi. Podstawowym założeniem tego podejścia jest teoria mówiąca o przywództwie jako coś wrodzonego:

  Podejście deskryptywne – metodologiczne podejście w polityce gospodarczej, które separuje się od wad podejścia normatywnego oraz pozytywnego. Szczególną cechą tego podejścia jest zwrócenie uwagi na zmienność warunków, w jakich zachodzi badane zjawisko.

  Styl sytuacyjny (podejście sytuacyjne) - nurt w teorii zarządzania stwierdzający, że każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

  Syntaktyka – jeden z trzech głównych działów semiotyki, obok semantyki i pragmatyki. Syntaktyka bada funkcje syntaktyczne – relacje, które zachodzą między wyrażeniami (znakami językowymi) wewnątrz języka i które mają charakter formalny. Podstawowe relacje syntaktyczne to np. implikacja (wynikanie) czy reprezentowanie stałych przez zmienne.

  Podejście normatywne – jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Główną cechą tego podejścia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak powinno być.

  Anna Wierzbicka (ur. 10 marca 1938 w Warszawie), językoznawczyni. Od 1972 roku na stałe w Australii. Obecnie pracuje w Australian National University. Znana dzięki pracom z dziedziny semantyki, pragmatyki i językoznawstwa międzykulturowego. Jest twórczynią naturalnego metajęzyka semantycznego.

  Semiotyka (rzadziej używa się terminów "semiotyka logiczna", "semiologia" i "semantyka", z których dwa ostatnie mają też inne znaczenia) - jeden z trzech głównych (obok logiki formalnej i metodologii nauk) działów logiki, sam dzielący się na semantykę, pragmatykę i syntaktykę. Podział semiotyki na trzy główne działy pochodzi od Charlesa W. Morrisa. Semiotyka logiczna stanowi ogólną teorię znaków, zwłaszcza znaków językowych - wyrażeń. Zbliżony charakter ma semiotyka językoznawcza, która nie bada języków sformalizowanych, a jedynie języki naturalne (sama semiotyka logiczna, poza językami sformalizowanymi, bada także język naturalny). Zbliżony do syntaktyki logicznej charakter ma syntaktyka językoznawcza, semantyka logiczna ma swój odpowiednik w postaci semantyki językoznawczej.

  Dodano: 28.04.2011. 16:37  


  Najnowsze