• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. skomputeryzowanej logistyki w transporcie towarowym, Monachium, Niemcy

  02.12.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10-11 maja 2011 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się konferencja poświęcona skomputeryzowanej logistyce w transporcie towarowym.

  Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury i zasobów transportowych pomoże europejskiemu sektorowi transportu towarowego poprawić swoją konkurencyjność, jednocześnie zaspokajając zapotrzebowanie na rosnące ilości towarów i zrównoważony rozwój.

  Elektroniczny fracht to termin określający wizję niekorzystającego z papieru, elektronicznego przepływu informacji związanych z fizycznym przepływem towarów, z wykorzystaniem skomputeryzowanego systemu monitorowania za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych. System ten obejmuje możliwość monitorowania i śledzenia ładunku podczas jego podróży przez poszczególne moduły transportu oraz automatyzacji wymiany danych dotyczących cargo na potrzeby ustawowe i handlowe.

  Aby zapewnić dalszy rozwój sektora, niezbędna jest współpraca pomiędzy kluczowymi stronami, a więc użytkownikami (załadowcami), jednostkami integrującymi transport, przewoźnikami i operatorami terminali. Ich współpraca bazuje na jak najwydajniejszej wymianie informacji. Uwagi wymaga też problem barier przed "podłączeniem" się do sieci logistycznych polegających na elektronicznej wymianie informacji.

  Poprzez Siódmy Program Ramowy Komisja Europejska już od pewnego czasu współfinansuje badania naukowe i działania koordynacyjne w celu badania udoskonalonych rozwiązań umożliwiających współpracę w sektorze transportu.

  Wydarzenie obejmie szeroki zakres zagadnień, w tym:
  - zarządzanie procesami biznesowymi we współmodalnej sieci transportowej;
  - zdobywanie i łączenie informacji w kontekście bezpieczeństwa łańcucha dostawczego;
  - integrowanie działań modułowych;
  - łączenie wydajnej działalności logistycznej ze sprawozdawczością ustawową;
  - innowacyjne rozwiązania w elektronicznym frachcie;
  - rozwiązania w zarządzaniu transportem towarowym wspomagające interoperacyjność;
  - dzielenie się wiedzą między sieciami biznesowymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Transportu Politechniki Śląskiej zatrudnia 73 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 z tytułem naukowym profesora oraz 14 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: optymalizacja sieci transportowych, logistyka w transporcie, technika mikroprocesorowa i badania symulacyjne w transporcie, modelowanie matematyczne procesów spalania w silniku, zastosowanie paliw alternatywnych, zużycie elementów maszyn transportowych, wspomaganie komputerowego projektowania zespołów maszyn transportowych, wibroakustyczna diagnostyka maszyn i pojazdów, dynamika zawieszeń pojazdów, zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji zestawów kołowych oraz układu koło - szyna, telematyka i bezpieczeństwo transportu. Corocznie pracownicy wydziału wykonują około 90 prac naukowo-badawczych, w tym grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Transportu i Komisję Europejską, prac wdrożeniowych i usługowych oraz uczestniczą w opracowywaniu koncepcji nowych rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Wydział organizuje 11 cyklicznych konferencji o zasięgu międzynarodowym. Szereg prac naukowych zrealizowanych przez pracowników wydziału zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz koncerny przemysłowe takie jak Fiat i ABB. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi m.in. : VŠB - Technical University of Ostrava, Glasgow Caledonian University, Manchester Metropolitan University, Chalmers University of Technology, Państwowy Uniwersytet Transportu w Sankt Petersburgu, Ruhr-Universität Bochum, Kauno Technologijos Universitetas, Politechnika Lwowska, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, China University of Mining and Technology. Rozwijana jest również współpraca z wieloma krajowymi uczelniami i instytutami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, przede wszystkim z terenu województwa śląskiego. Ponadto Wydział współpracuje z wieloma firmami i koncernami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi m.in. Fiat Auto Poland, Opel, Alstom, Bombardier, Lucchini, Siemens. Tonokilometr (tkm; ang.: ton·km=ton·kilometre) – stosowana w transporcie towarowym jednostka miary pracy przewozowej wykonanej przez środek transportu towarowego, określająca przewiezienie jednej tony towarów na odległość jednego kilometra. EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów.

  Zarządzanie taborem (także: Zarządzanie flotą) (ang. car fleet management - CFM) – jest to proces logistyczny dotyczący środków transportu polegający na alokacji i przepływie środków transportu, zasobów ludzkich oraz innych zasobów w powiązaniu z innymi procesami logistycznymi realizowany poprzez uporządkowany zbiór czynności (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Uwzględnia się kryteria: czasu, efektywności spełniania celów organizacji, kosztów oraz lokalizacji. Celem zarządzania flotą jest porządkowanie działań mających na celu osiąganie pożądanych wyników jak również wykonywanie zadań przy optymalnym wykorzystaniu floty. Enterprise bookmarking jest metodą współpracy członków organizacji wspierającą zarządzanie wiedzą. Metoda ta polega na opisywaniu przez danego użytkownika zasobów informacyjnych przechowywanych w postaci elektronicznej i udostępnianie ich innym członkom organizacji. Stworzone opisy źródeł informacji tworzą zakładki (ang. bookmarks), które mogą być przeglądane i wyszukiwane w oparciu o różne kryteria. Zakładki mogą wskazywać na obiekty informacyjne o różnej formie – artykuły Internecie lub dowolne pliki, do których istnieje dostęp poprzez sieć teleinformatyczną. Źródła informacji w rozwiązaniach enterprise bookmarking mogą być opisywane są za pomocą pojedynczych słów kluczowych, bardziej rozbudowanych meta-informacji oraz opisów tekstowych .

  W informatyce pulpit semantyczny jest pojęciem dotyczącym idei związanych ze zmianą interfejsu użytkownika oraz sposobów obsługi danych w celu łatwiejszego ich współdzielenia między programami i procesami, które nie mogą być od razu przetworzone przez komputer. Dotyczy również koncepcji dotyczących możliwości automatycznego współdzielenia informacji pomiędzy różnymi osobami. Idea pulpitu semantycznego jest silnie związana z Semantic Web, ale skupia się użytku osobistym informacji. Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  IEEE 802.1Q – standard opisujący działanie wirtualnych sieci LAN (VLAN) budowanych w środowisku transportującym ramki. Został utworzony w ramach standardu IEEE 802 i ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających wielokrotne wykorzystanie jednego fizycznego łącza do przezroczystego przesyłania informacji pochodzących z różnych sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci nie następuje ich wyciek do pozostałych, wykorzystujących to samo fizyczne łącze. Nazwa IEEE 802.1Q jest również używana do określenia protokołu enkapsulacji, który używany jest w implementacji tego mechanizmu w sieci Ethernet.

  Geoxa - Rodzina oprogramowania pozwalającego w pełni wykorzystać najistotniejsze cechy systemów GIS (Geographic Information System) zwany również jako System Informacji Geograficznej (SIG), System Informacji Przestrzennej (SIP) oraz System Informacji o Terenie (SIT). Dzięki oprogramowaniu zarówno pozyskiwanie informacji z istniejących już baz przestrzennych jak i tworzenie ich od podstaw jest niezwykle łatwe. Duża łatwości obsługi przy zachowaniu wszystkich najpotrzebniejszych funkcji sprawia, że rozwiązania oparte na oprogramowaniu Geoxa są idealne w dziedzinach zajmujących się zjawiskami lub obiektami występującymi przestrzennie. Oprogramowanie z rodziny Geoxa doskonale sprawdza się również w administracji państwowej (miasta, gminy, powiaty) pomagając w planowaniu przestrzennym. Dla lepszego dopasowania funkcji oprogramowania do potrzeb występuje ono w trzech wersjach:

  Dodano: 02.12.2010. 15:37  


  Najnowsze