• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. zrównoważonej konsumpcji - w kierunku działania i oddziaływania, Hamburg, Niemcy

  29.08.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 8 września 2011 r. w Hamburgu, Niemcy, odbędzie się konferencja nt. zrównoważonej konsumpcji - w kierunku działania i oddziaływania.

  Poszukiwanie ścieżek w kierunku "zrównoważonej konsumpcji" stało się ostatnio przedmiotem ożywionej dyskusji. Mimo zakrojonych na szeroką skalę badań naukowych nad brakiem zrównoważenia w obecnych wzorcach konsumpcyjnych oraz wielu inicjatyw informacyjnych kierowanych do konsumentów, ogólny trend ku zrównoważonej konsumpcji jeszcze się nie rozwinął.

  Konferencja ma na celu zbadanie zachowań konsumentów i ich współzależności z ramami instytucjonalnymi, ekonomicznymi, fizycznymi i politycznymi. Wydarzenie propagować będzie również kompleksową debatę akademicką na temat zagadnień związanych ze zrównoważoną konsumpcją.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teoria dochodu permanentnego – stworzona przez amerykańskiego ekonomistę Miltona Friedmana w 1957 roku. Zgodnie z teorią dochodu permanentnego wielkość konsumpcji w danym okresie zależy od poziomu dochodu permanentnego, czyli przeciętnego, długookresowego dochodu gospodarstw domowych, nie zaś od wysokości ich dochodu w danym okresie. Friedman twierdził, że przejściowe zmiany dochodu ludzi nie powodują wzrostu ich konsumpcji. Ludzie planując swoją konsumpcję kierują się dochodem permanentnym, dlatego też wzrost konsumpcji w danym okresie może być tylko wynikiem zmiany dochodu, która będzie postrzegana przez konsumentów za stałą. Teoria ta stała w opozycji wobec keynesowskiej teorii konsumpcji, której podstawą była liniowa funkcja konsumpcji. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. - agencja przygotowująca i realizująca zasady zrównoważonej polityki energetycznej Polski, prowadząca działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii. Pełni funkcję krajowego partnera i konsultanta w sprawach zrównoważonej polityki energetycznej. Siedziba agencji znajduje się w Warszawie. Konsumpcja autonomiczna to wielkość wydatków na zakup dóbr (konsumpcji), która jest niezależna od dochodu. Jest to określone minimum zapewniające egzystencję. To, że jest niezależne od dochodu oznacza, ze nawet przy dochodzie równym 0 utrzymuje ona stałą wartość w przeciwieństwie do konsumpcji bieżącej, która jest uzależniona od wysokości dochodu (o tym, jaka część dochodu jest konsumowana decyduje krańcowa skłonność do konsumpcji.

  Efekt rygla - zjawisko ekonomiczne polegające na tym, że pomimo spadku poziomu dochodu gospodarstwa domowego nie zmniejsza się wielkość jego konsumpcji. Następuje zablokowanie konsumpcji na niezmienionym poziomie. Odbywa się to kosztem zmniejszania oszczędności, zaciągania kredytów lub pożyczek. Utrzymanie konsumpcji na niezmiennym poziomie osiąga się także przez zwiększenie ilości pracy w gospodarstwie domowym (np. uprawianie warzyw na działce) lub wydłużeniem czasu użytkowania dóbr trwałego użytku (np. samochód czy telewizor). Dobra publiczne – dobra, charakteryzujące się tym, że nie ma możliwości wyłączenia ich z konsumpcji oraz jednocześnie nie są konkurencyjne w konsumpcji.

  Krańcowa skłonność do konsumpcji (ang. marginal propensity to consume, w skrócie pol. KSK; ang. MPC) – część (ułamek) każdej dodatkowej jednostki dochodu, którą gospodarstwa domowe skłonne są przeznaczyć na konsumpcję. Przykładowo, jeśli dochód wzrasta o 10 złotych, a KSK wynosi 0,75, wówczas konsumpcja wzrośnie o 7,50 zł, natomiast 2,50 zł przeznaczone zostanie na oszczędności. Krańcowa skłonność do konsumpcji oraz krańcowa skłonność do oszczędzania przyjmują wartości z zakresu <0,1> , a ich suma zawsze równa jest jedności: Efekt majątkowy (efekt bogactwa) – polega na zmianie poziomu autonomicznych wydatków konsumpcyjnych wynikającej ze zmiany realnych zasobów majątkowych (np. w efekcie wygrania nagrody w loterii, ale też hossy lub bessy na giełdzie). Powoduje on przesunięcie wykresu funkcji konsumpcji w górę lub w dół pod wpływem wzrostu lub spadku wydatków na każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.

  Konsumeryzm - działalność mająca na celu obronę praw konsumenta. Jako ruch społeczny pojawił się wraz z rozwojem masowej konsumpcji. Anna Olejniczuk-Merta – polska ekonomistka, profesor tytularny w Katedrze Marketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

  EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej (ang. EC BREC Institute for Renewable Energy) – jest jednym z pierwszych, założonych w Polsce, prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową w sektorach: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz, planowanie energetyczne. Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej.

  Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów – założone w 2011 roku zrzeszenie byłych klasztorów oraz instytucji związanych z turystyką kulturową na terenie kraju związkowego Brandenburgia i województwa zachodniopomorskiego. Główne jego cele to wspieranie turystyki zrównoważonej oraz rozwoju gospodarczego regionu, ochrona dóbr kultury, upowszechnianie wiedzy o historii regionalnej, a także inicjowanie współpracy polsko-niemieckiej. Działalność sieci finansowana jest przez regionalne kasy oszczędnościowe (Sparkassen).

  Zawietrzność – zjawisko występujące na statkach z napędem żaglowym, polegające na dążeniu jednostki do skręcania w kierunku przeciwnym do kierunku, z którego wieje wiatr (odpadania), mimo neutralnego położenia steru. Zachowanie takie jest spowodowane brakiem zrównoważenia żaglowego, co może być stałą cechą jednostki, lub skutkiem celowego działania. Łączność współdziałania organizuje się na wszystkich szczeblach dowodzenia na okres wspólnego wykonywania zadania przez różne związki, oddziały i pododdziały. Odpowiedzialność za zapewnienie łączności współdziałania ponoszą:

  Dystrybucja – obejmuje wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych i asortymentowych różnic występujących między sferą produkcji i sferą konsumpcji. Korzyść krańcowa - korzyść jaką odnosi konsument ze zwiększenia konsumpcji danego dobra o jedną jednostkę. Stanowi przyrost korzyści w związku z konsumpcją dodatkowej jednostki dobra.

  Regulacja cen - ściśle określone działania rządu państwa, które polega na bezpośrednim ustalaniu cen lub na ustalaniu szczegółowych zasad kalkulacji cen przez dane podmioty gospodarcze, które są kontrolowania z tych zasad. Regulacja ta jest stosowana w gospodarce socjalistycznej w celu realizacji określonej polityki konsumpcji oraz społecznej. Dobra społecznie niepożądane – dobra, które powodują szkody społeczne mimo tego, że indywidualnemu konsumentowi mogą sprawiać przyjemność i dawać satysfakcję. Inaczej postrzega te dobra społeczeństwo i państwo (jako społecznie niepożadane) a inaczej pojedynczy konsument czy grupa konsumentów w przypadku np. powszechnych nałogów (jako sprawiające przyjemność). Odmienna ocena wynika ze znajomości skutków społecznych (finansowych, zdrowotnych, moralnych), którą posiada państwo. W przypadku konsumentów występuje częste uzależnienie ich organizmów od konsumpcji takich dóbr, np. o charakterze używek. Skutki konsumpcji dóbr społeczne niepożadanych, a więc np. koszty leczenia ofiar wypadków spowodowanych przez ich stosowanie, ponosi w zasadzie społeczeństwo, gdyż środki wydawane na ten cel pochodzą z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego i mogłyby być przeznaczone na inny cel. Przykłady dóbr społecznie niepożądanych: alkohol, papierosy, narkotyki, środki stymulujące stosowane nielegalnie w sporcie wyczynowym, prostytucja itp.

  Dodano: 29.08.2011. 17:17  


  Najnowsze