• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja o monitoringu lądów w Warszawie

  22.08.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki prac nad monitoringiem lądów, opracowywane w ramach europejskiego programu GMES (Globalny Monitoring Środowiska i Bezpieczeństwa) zostaną zaprezentowane podczas konferencji Geoland Forum. Spotkanie, organizowane od 13 do 15 września w Warszawie, odbywa się pod patronatem polskiej prezydencji.

  Projekt Geoland 2, którego dotychczasowe wyniki będą prezentowane na konferencji, to część projektu GMES, która zakłada przygotowanie serwisów z aktualizowanymi informacjami dotyczącymi monitoringu lądów. Publikowane tam będą np. mapy pokrycia terenu, informacje dotyczące stanu wegetacji roślin czy czystości wód.

   

  W finansowanym przez Unię Europejską projekcie, który rozpoczął się w 2008 r., udział bierze 51 partnerów z państw europejskich, w tym Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Geodezji i Kartografii.

  Warszawskie Geoland Forum będzie jedną z ostatnich okazji do dyskusji na temat kształtu usług przygotowywanych w ramach Geoland 2, bo w 2014 roku informacje dotyczące monitoringu mają być udostępnione za darmo poprzez dedykowane geoportale na bieżąco aktualizowane.

  Oprócz śledzenia zmian na lądzie, w ramach projektu GMES, powstają serwisy dotyczące monitoringu morza, atmosfery, bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz zmian klimatu.

  Głównymi użytkownikami usług przygotowywanych w ramach GMES są instytucje publiczne odpowiedzialne za środowisko i bezpieczeństwo. Z większości informacji i danych z serwisu będą mogli jednak korzystać bezpłatnie wszyscy zainteresowani.

  Rejestracja uczestników konferencji trwa do 28 sierpnia.

  Szczegóły na temat projektu Geoland oraz konferencji na stronie: http://www.gmes-geoland.info

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Polityka Kosmiczna – działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujące obecnie w szczególności rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb środowiska i bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód. EUJUST LEX (Zintegrowana misja Unii Europejskiej w Iraku dotycząca państwa prawnego EUJUST LEX) — rozpoczęta 1 lipca 2005 roku cywilna misja zarządzania kryzysowego (misja szkoleniowa) realizowana przez Unię Europejską w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

  Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych. Międzynarodowa Karta Bezpieczeństwa Chemicznego (ang. International Chemical Safety Card, ICSC) – dokument będący krótkim podsumowaniem danych dotyczących bezpiecznego użycia substancji chemicznej oraz zagrożeń i ryzyka stwarzanych przez tę substancję. Karty przygotowywane są w ramach Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego we współpracy z Komisją Europejską i innymi instytucjami.

  Międzynarodowa karta bezpieczeństwa chemicznego (ang. International Chemical Safety Card, ICSC) – dokument będący krótkim podsumowaniem danych dotyczących bezpiecznego użycia substancji chemicznej oraz zagrożeń i ryzyka stwarzanych przez tę substancję. Karty przygotowywane są w ramach Międzynarodowego Programu Bezpieczeństwa Chemicznego we współpracy z Komisją Europejską i innymi instytucjami. Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - dokument podpisany przez 35 szefów państw i rządów na zakończenie obrad Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w dniu 1 sierpnia 1975 roku. Był to pierwszy przypadek w czasie zimnej wojny, gdy na tak wysokim szczeblu państwa obu bloków zdecydowały się przyjąć wspólne zasady postępowania w stosunkach międzynarodowych. Jego sygnatariuszami stały się 33 państwa europejskie oraz Kanada i USA.

  Polski Wielometryczny Wskaźnik Stanu Ekologicznego Rzek (MMI, MMI_PL) – wskaźnik stosowany w Polsce do monitorowania jakości wód rzecznych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  EUJUST THEMIS (Misja Unii Europejskiej dotycząca Państwa Prawnego w Gruzji EUJUST THEMIS) — misja szkoleniowa zrealizowana przez Unię Europejską w ramach tzw. cywilnego komponentu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Była to pierwsza misja praworządności Unii Europejskiej oraz pierwsza misja cywilna UE realizowana na obszarze byłego Związku Radzieckiego.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mechanizm berliński - procedura związana z problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego ustanowiona w 1991 w ramach KBWE. Mechanizm ten może być zainicjowany w razie sytuacji kryzysowej, która jest następstwem pogwałcenia jednego z postanowień "Aktu Końcowego" lub wydarzeń zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu i równowadze. Procedura ta stała się pierwszym wyjątkiem odstąpienia od powszechnej w ramach KBWE/OBWE zasady konsensusu.

  Dodano: 22.08.2011. 00:33  


  Najnowsze