• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja o tym, jak pomagać jąkającym się uczniom

  29.11.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Paniczny lęk przed mówieniem, niska samoocena, gorsze wyniki w nauce i trudności w kontaktach z rówieśnikami - to problemy jąkających się dzieci i młodzieży, jeśli otoczenie nie udziela im właściwego wsparcia. Kluczowa jest rola rodziców i nauczycieli.

  O profilaktyce logopedycznej w systemie edukacji dyskutowano podczas piątkowej konferencji w Katowicach, adresowanej do nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach.

  Z badań cytowanych przez neurologopedę dr. Mieczysława Chęćka wynika, że jąkające się dzieci są zazwyczaj darzone przeciętną sympatią w klasie i budzą mniej pozytywnych uczuć niż inni uczniowie. "Rola szkoły w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom jest niebagatelna, kluczowa jest postawa nauczyciela" - podkreślił. Z badań wynika tymczasem, że zaledwie 7 proc. nauczycieli ma wiedzę na temat jąkania.

  Nauczyciel mający w klasie jąkającego się ucznia powinien mówić wolniej, nie stosować presji czasowej w kontaktach z uczniami, nie popędzać jąkającego się ucznia, powstrzymać się od kończenia za niego słów czy zdań, musi też aprobować wolniejsze tempo mowy takiej osoby, nie okazując zniecierpliwienia, zaś epizody niepłynności traktować jako coś naturalnego. Warto pod nieobecność jąkającego się ucznia porozmawiać na ten temat z jego kolegami, uświadamiając im, że ich postawa ma wpływ na jego wyleczenie. Według dr. Chęćka, bardzo dobre efekty przynoszą spotkania klasy i nauczyciela z logopedą w formie warsztatów.

  Z jego praktyki wynika, że nauczyciele chętnie podejmują trud pomocy takim uczniom. "Miałem jednak przypadek 15-letniego chłopaka, który mocno się jąkał i był gnębiony przez nauczyciela matematyki, co pogarszało jeszcze problem. Interwencja moja i rodziców nie pomogła, usłyszeli, że nauczyciela +guzik obchodzi to, że uczeń się jąka+. Sprawa oparła się w końcu o dyrektora szkoły" - wspominał dr Chęciek.

  Z badań wynika, że nauczyciele odbierają osoby jąkające się jako mało aktywne - uczniowie tacy często świadomie wycofują się z mówienia, bo to dla nich zbyt stresujące doświadczenie. Pedagodzy uznają też czasem, że jąkanie jest strategią ucznia, który chce w ten sposób ukryć swój brak wiedzy. Specjaliści podkreślali podczas konferencji, że nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia.

  "Mówi się, że jąkanie to problem, który przypomina górę lodową - z wierzchu słychać powtórzenia, zablokowania, ciche pauzy, a pod spodem jest to wszystko, co się dzieje w duszy tego człowieka. Nie robi pewnych rzeczy, nie zgłasza się, wybiera inny od wymarzonego zawód, bo się jąka. Jąkanie staje się przeznaczeniem, największym życiowym problemem" - powiedziała logopeda dr Katarzyna Węsierska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, współorganizatorka konferencji.

  Podkreśliła, że konferencje takie jak piątkowa odgrywają ogromną rolę w budzeniu świadomości na temat problemu. "Nasza terapia działa wtedy, jeśli możemy ją przenosić dalej - do przedszkola, do szkoły, na podwórko. Chodzi o to, żeby jąkających się dziś siedemnasto- i osiemnastolatków, którzy gdzieś nam przemknęli, było jak najmniej, żebyśmy radzili sobie z problemem wtedy, kiedy mamy do czynienia z maluchami. Łatwiej, taniej i szybciej można to robić w stosunku do przedszkolaka niż do 17-latka" - podkreśliła.

  Ogółem w populacji jąka się 5 proc. dzieci i ok. 1 proc. dorosłych. Dysfunkcja staje się problemem zazwyczaj w wieku dojrzewania, kiedy młodzi ludzie zaczynają nawiązywać kontakty z osobami płci przeciwnej.

  Konferencję zorganizowały: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, oddział śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.

  PAP - Nauka w Polsce, Anna Gumułka 

  hes/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Dzień Osób Jąkających (się), Międzynarodowy Dzień Jąkających (ang. International Stuttering Awareness Day - ISAD) - święto obchodzone 22 października. Ustanowione zostało w lipcu 1998 roku z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Jąkających się (ang. International Association Stuttering, ISA), podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu (RPA), aby zwrócić uwagę społeczeństwa na skalę problemu, jakim jest jąkanie oraz jego skomplikowaną materię. Jąkanie (alalia syllabaris) − zaburzenie mowy, charakteryzujące się częstymi powtórzeniami lub przedłużeniami dźwięków, sylab czy słów, bądź częstymi zawahaniami lub pauzami zakłócającymi rytmiczny przepływ mowy. Jąkanie powinno być klasyfikowane jako zaburzenie tylko wtedy, gdy jego nasilenie jest na tyle duże, że zakłóca płynność mowy. Termin jąkanie jest głównie powiązany z bezwiednymi powtórzeniami dźwięków, ale obejmuje także odbiegające od normy wahania czy pauzy przed rozpoczęciem mowy, określane przez jąkających się jako bloki, oraz przeciąganie pewnych dźwięków, najczęściej samogłosek i półsamogłosek. Dla wielu jąkających się powtórzenia są podstawowym problemem. Bloki i przedłużenia dźwięków są tylko wyuczonymi mechanizmami, mającymi pomagać w ukrywaniu powtórzeń, ponieważ strach przed nimi w czasie publicznych wystąpień jest najczęściej główną przyczyną psychologicznego niepokoju. Termin jąkanie jest powszechnie stosowany niezależnie od stopnia nasilenia zaburzenia: obejmuje osoby z ledwie postrzegalnymi trudnościami, u których jest to zaburzenie w dużej mierze kosmetyczne, a także osoby z niezwykle dotkliwymi symptomami, w przypadku których komunikacja werbalna jest bardzo utrudniona, czasami niemal niemożliwa. Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy (młodszy) etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni funkcję również wychowawcy. W nauczaniu początkowym nauczyciele nie wystawiają ocen punktowych (wyjątek stanowi religia), a lekcje nie dzielą się na przedmioty (tzw. nauczanie zintegrowane). Na świadectwie, zamiast ocen punktowych, znajduje się słowny opis m.in. postępów, aktywności, zachowania i zaangażowania ucznia. Na zakończeniu 3 klasy uczniowie piszą test sprawdzający wiedzę zdobytą w ciągu trzech lat.

  D-learning lub dLearning (ang. distance learning) – jest to metoda uczenia się na odległość. Charakteryzuje się ona odseparowaniem nauczyciela od ucznia oraz ucznia od grupy uczących się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną (typową dla konwencjonalnej edukacji) komunikacją, w której pośredniczy tradycyjna poczta i technologia komunikacyjna. Kajínek – czeski film kryminalny z 2010 roku w reżyserii Petra Jákla, oparty na faktach z życia przestępcy Jirziego Kajínka.

  Nauczyciel stażysta - w awansie zawodowym nauczycieli jest to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, ale nieposiadająca innego stopnia tego awansu. Nauczycielem stażystą zostaje się od pierwszego dnia zatrudnienia w szkole, przy czym nauczyciele akademiccy z co najmniej trzyletnim stażem pracy na uczelni wyższej i inne osoby z co najmniej pięcioletnim stażem pracy oraz legitumujące się znaczącym dorobkiem naukowym, z dniem zatrudnienia w szkole otrzymują wyższe stopnie awansu. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: Awans zawodowy nauczycieli – proces obejmowania przez nauczycieli kolejnych stanowisk w hierarchii zawodowej potwierdzający podnoszenie przez nich kwalifikacji i służący poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Uregulowany jest przede wszystkim w art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Wprowadzony został w roku 2000.

  Legitymacja szkolna – dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego; dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Legitymacja ma formę kartonika o wymiarach 72×103 mm; w lewym górnym rogu legitymacji jest miejsce do wklejenia fotografii (formatu 30×42 mm) jej posiadacza. Oprócz imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania ucznia w legitymacji znajduje się numer legitymacji, pieczęć podłużna szkoły i podpisy (osoby wystawiającej i posiadacza), a na odwrocie miejsce na wpisy i pieczęcie, określające termin ważności legitymacji. Agnieszka Matuszewska, po mężu Kaja (ur. 20 czerwca 1970 w Łodzi) - polska piłkarka ręczna, reprezentantka Polski i Słowenii, mistrzyni Polski i Słowenii. Dwukrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzyń (2001, 2003)

  Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole. Może też ona wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie dobro osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

  Łoskotnica pękająca, piaskownica pękająca (Hura crepitans) – gatunek drzewa z rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae). Pochodzi tropikalnych rejonów Ameryki. Naturalizowana również na niektórych obszarach w Azji. Cała roślina zawiera trujący sok mleczny – samo dotknięcie może wywołać podrażnienia skóry, zaś kontakt z oczami prowadzić nawet do ślepoty.

  Zgarniarka tłucznia - maszyna używana do profilowania pryzmy tłucznia podczas układania nawierzchni kolejowej. Wyposażona w pługi czołowe i boczne, a czasami także w szczotkę zbierającą nadmiar tłucznia do zasobnika. Program wychowawczy szkoły – program, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli danej szkoły. Program wychowawczy musi być zaopiniowany przez radę rodziców i samorząd uczniowski, a jego zadania są częścią programową statutu.

  Dodano: 29.11.2010. 00:25  


  Najnowsze