• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja o wyzwaniach dla integracji europejskiej

  06.10.2011. 15:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Działania na rzecz pełnego wykorzystania kapitału intelektualnego Europy będą jednym z zagadnień omawianych na konferencji "Proces integracji europejskiej w nowych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych", która odbędzie się w ramach polskiej prezydencji 19 i 20 października w Warszawie. Do 10 października można zarejestrować swój udział w obradach.

  W konferencji wezmą udział eksperci zajmujący się tematyką integracji europejskiej i kapitału intelektualnego, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, uczelni, przedsiębiorstw, administracji publicznej i samorządowej oraz think-tanków i organizacji pozarządowych z Europy.

   

  Będą oni rozmawiać o integracji europejskiej w kontekście głównych wyzwań i inicjatyw, jakie musi podjąć Unia Europejska w najbliższych latach, w tym inteligentnego i innowacyjnego rozwoju, sprostania zmianom demograficznym, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawnego funkcjonowania rynków finansowych oraz zrównoważonego rozwoju regionalnego.

  Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania aktywności różnych instytucji i środowisk, w szczególności działań podejmowanych w Europie oraz Polsce na rzecz wykorzystania koncepcji kapitału intelektualnego w procesie zarządzania publicznego. Jego efektem ma być zbiór zaleceń odnoszących się do różnych celów sformułowanych w Europejskiej Strategii 2020. Eksperci mają też zasugerować kluczowe tematy badań dla wzmocnienia procesów integracyjnych w Unii Europejskiej w jej wielowymiarowym aspekcie.

  International Presidency Conference jest główną konferencją w ramach projektu zatytułowanego "European integration process in the new regional and global settings". Jej program skupia się na tematach istotnych dla jednolitego rynku w związku z nowymi realiami kształtowanymi przez globalizację, zmiany technologiczne i demograficzne, nowe polityczne i gospodarcze relacje na świecie, zmiany środowiska, niedobór zasobów, niepewność polityczną.

  Wśród proponowanych tematów do dyskusji znalazły się: wyzwania społeczne w procesie integracji w Unii Europejskiej z perspektywy kapitału intelektualnego; stabilność finansowa po kryzysie; bezpieczeństwo Unii Europejskiej - aspekty polityki energetycznej oraz zmniejszenie regionalnych dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego - nowa perspektywa finansowa 2014-2020.

  Zjazd organizuje Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim, Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE.

  Patronat nad konferencją objęły: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki oraz Parlament Europejski.

  Więcej informacji na stronie http://www.euintegratio.eu/

  PAP - Nauka w Polsce

   

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Minister do spraw europejskich - potoczna nazwa Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który pełnił funkcję sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej. 1 stycznia 2010 Komitet Integracji Europejskiej został zniesiony. Dokonano fuzji UKiE z MSZ i odtąd istnieje jako Departament KSE, czyli Departament obsługujący Komitet ds. Europejskich, którego przewodniczącym jest Minister ds. Europejskich. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działach administracji rządowej urząd ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i ministra właściwego do spraw zagranicznych pełni jedna osoba (obecnie Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski). Istotną rolę w dziedzinie spraw europejskich będzie odgrywał Sekretarz do Spraw Europejskich, będący sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Szkolne Kluby Europejskie - forma współdziałania nauczycieli oraz uczniów w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy o Europie i Unii Europejskiej i jej instytucjach. Pomysł powołania Klubów pochodzi z Portugalii. Kluby Europejskie są tworzone w szkołach na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z Unią. Do założenia takiego klubu potrzebny jest statut opracowany przez nauczyciela i uczniów oraz zakres działania Klubu. Informacje te należy przesłać do Komitetu Integracji Europejskiej, dzięki temu Klub zostanie wpisany do bazy, na podstawie której dostarczane mu będą materiały informacyjne. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC, ang. European Union Military Committee) – organ Unii Europejskiej działający w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony od 9 kwietnia 2001 roku. W jego skład wchodzą szefowie obrony państw członkowskich, na co dzień reprezentowani w Brukseli przez swoich przedstawicieli. Wybrany na przewodniczącego może być tylko generał czterogwiazdkowy. Jest nim obecnie Francuz Patrick de Rousiers. Organ ten udziela zaleceń Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz zapewnia kierownictwo nad Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej.

  Komitet Integracji Europejskiej – utworzony 1 października 1996, na mocy ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 494), naczelny organ polskiej administracji w zakresie koordynacji i programowania polityki integracji Polski z UE. Zniesiony 1 stycznia 2010 i zastąpiony przez Komitet do Spraw Europejskich. Obsługiwany był przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 1 stycznia 2010 roku połączony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Komitet do Spraw Europejskich – komitet służący współpracy członków Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Utworzony 1 stycznia 2010 roku na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1277). Zastąpił Komitet Integracji Europejskiej.

  Proces z Cardiff- instrument Unii Europejskiej mający na celu koordynację polityki strukturalnej 25 państw - członków unii w dziedzinie funkcjonowania rynków kapitałowych i towarowych , przyjęty w 1998 podczas spotkania Rady Unii Europejskiej w Cardiff, koordynacja polega głównie na składaniu przez państwa członkowskie rocznych raportów oraz gromadzeniu i wymianie między zainteresowanymi podmiotami potrzebnych informacji. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprises) – dokument wskazujący obszary, w których Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące powinny podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.

  Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Sztab Wojskowy Unii Europejskiej (EUMS, ang. European Union Military Staff) - organ Unii Europejskiej powołany 22 stycznia 2001 roku przez Radę UE, działający w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Jest departamentem przy Sekretariacie Rady UE. W jego skład wchodzą eksperci z dziedziny wojskowości delegowani przez państwa członkowskie. Przewodniczącym może zostać wybrany generał przynajmniej trzygwiazdkowy. Jest nim obecnie Holender Ton Van Osch. Do zadań EUMS należy:

  Zespół Negocjacyjny w sprawie Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej – został powołany na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1998 r. Celem, dla którego utworzono Zespół, było opracowanie i realizacja strategii negocjacyjnej w procesie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

  Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, fr.COPS, ang.PSC - instytucja pomocnicza Rady Unii Europejskiej powołana w 2000 roku. KPiB zastąpił poprzednio funkcjonujący Komitet Polityczny przejmując jego zadania. W jego skład wchodzą wyżsi urzędnicy lub ambasadorowie państw członkowskich, a przewodniczy mu kraj, który aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie UE. Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) oraz w razie potrzeby organizuje się dodatkowe spotkania. KPiB obraduje w dwóch językach: francuskim i angielskim, nie korzysta przy tym z tłumaczy. Komitet wspierany jest przez Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysami, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej oraz Komitet Wojskowy Unii Europejskiej. Do jego zadań należy: Ecofin (Rada do spraw gospodarczych i finansowych, ang. Economic and Financial Affairs Council) – jeden z możliwych składów w jakich pracuje Rada Unii Europejskiej. W skład Ecofin wchodzą ministrowie ds. gospodarczych i ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej. Obok Rady ds. Ogólnych i Rady ds. Rolnictwa stanowi jedną z najstarszych konfiguracji tego organu. Domeną działań Ecofin jest m.in. budżet UE, finanse publiczne, Unia Gospodarcza i Walutowa, rynki finansowe, przepływy kapitału oraz relacje finansowe z krajami trzecimi.

  Dodano: 06.10.2011. 15:04  


  Najnowsze