• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja poświęcona badaniom w zakresie zmian w sektorze przedsiębiorstw - Delft, Holandia

  16.09.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 9 listopada 2010 roku w holenderskim mieście Delft odbędzie się robocza konferencja poświęcona badaniom w zakresie zmian zachodzących w sektorze przedsiębiorstw.

  Przedsiębiorstwa są poddawane ciągłemu wpływowi nowych technologii i rynków, globalizacji, fuzji, przejęć i innych czynników zewnętrznych. Muszą się do tego wpływu przystosować. Brakuje jednak kompletnej wiedzy na temat mechanizmu tych zmian oraz ich zakresu.

  Ponadto informacja o możliwych do wdrożenia zmianach wymaga weryfikacji w rzeczywistych warunkach. Z kolei sytuacje stanowiące podstawę i inspirację działań naukowców występują właśnie w praktyce przemysłowej. Ten obszar badań jest nazywany transformacją przedsiębiorstw i wiąże się z koniecznością bliskiej współpracy pomiędzy praktykami i środowiskiem akademickim.

  Plan konferencji zakłada aktywny udział uczestników. Poza prezentacjami odbędzie się wiele równoczesnych sesji analitycznych poświęconych różnym tematom i mających na celu dalsze poszerzenie wymiany opinii i wskazówek pomiędzy praktykami i środowiskiem akademickim.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie: Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Zarządca przymusowy – osoba powoływana w cywilnym sądowym postępowaniu zabezpieczającym lub w cywilnym sądowym postępowaniu egzekucyjnym z przedsiębiorstw lub gospodarstw rolnych – egzekucja z przedsiębiorstw. W drugim przypadku zarządca jest organem egzekucyjnym i funkcjonariuszem publicznym. Pozycja zarządcy przymusowego usytuowana jest pomiędzy komornikiem a syndykiem. Zarządca w egzekucji z przedsiębiorstw ma częściowo uprawnienia komornika a częściowo syndyka (w podobnym zakresie dokonuje także czynności, gdyż celem tego rodzaju egzekucji jest zbycie przedsiębiorstwa w całości – jak w postępowaniu upadłościowym i zaspokojenie wierzycieli – jak w egzekucji singularnej – komorniczej). W przypadku wszczęcia egzekucji z przedsiębiorstwa w całości wszelkie egzekucje sądowe i administracyjne umarzane są z mocy prawa i jedynym wykonawczym organem egzekucyjnym jest zarządca przymusowy działający pod nadzorem sądu.

  Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa. Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD.

  Ekonomika przedsiębiorstw - nauka o zależnościach ekonomicznych zachodzących między poszczególnymi czynnikami potrzebnymi do wytwarzania dóbr i świadczenia usług oraz o zasadach organizacji pracy i zarządzania w przedsiębiorstwach. Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego.

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki. Sage Group plc – notowany na londyńskiej giełdzie, dostawca rozwiązań wspomagających zarządzanie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

  Fuzja (ang. merger) – operacja łączenia dwóch lub więcej przedsiębiorstw, bądź przejęcie jednych przedsiębiorstw przez inne, w wyniku którego powstaje nowy podmiot.

  Połączenie konglomeratowe: Połączenie konglomeratowe dotyczy fuzji lub przejęcia przedsiębiorstw, które są często strategicznymi partnerami, działającymi często w różnych branżach produkcyjnych i usługowych oraz obsługujące odmienne rynki. Fuzja lub przejęcie konglomeratowe polega na wchłonięciu kolejnego przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jest realizowane poprzez dywersyfikację działalności i produkcji. Główne motywy to zysk i wzrost przedsiębiorstwa. W taki sposób powstaje konglomerat, który łączy w sobie dużą różnorodność działalności wraz z rozbudowaną strukturą organizacyjną. Konglomerat może składać się z przedsiębiorstw, które wytwarzają na przykład produkty włókiennicze, dystrybuują napoje oraz świadczą usługi na rynku medycznym. Np. DuPont lub Sara Lee.

  Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych. Przemysł terenowy – określenie stosowane w czasach PRL, obejmujące – w odróżnieniu od przemysłu klu­czowego – przedsiębiorstwa małe i średnie, których podstawowym celem było zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz rynku lokalnego. Zakłady należące do kategorii przemysłu terenowego organizowane były w regionalnych (wojewódzkich) zjednoczeniach przemysłu terenowego, podlegały miejscowej radzie narodowej i rozliczały się z budżetami lokalnymi, w odróżnieniu od podlegających ministerstwom przedsiębiorstw przemysłu kluczowego, zorganizowanych w zjednoczeniach ogólnokrajowych i rozliczających się z budżetem centralnym. Do przedsiębiorstw przemysłu terenowego zaliczane były m.in. przedsiębiorstwa komunalne (komunikacyjne, oczyszczania, wodociągowe itp.), większość firm handlowych, budowlano-montażowych itp.; organizowane mogły być w zjednoczeniach branżowych (skupiających przedsiębiorstwa przemysłu terenowego tej samej branży na obszarze województwa) albo wielobranżowych (skupiających przedsiębiorstwa przemysłu terenowego różnych branż na tym obszarze).

  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

  Dodano: 16.09.2010. 16:17  


  Najnowsze