• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja poświęcona zarządzaniu nowo powstającymi ekosystemami cyfrowymi - Bangkok, Tajlandia

  14.09.2010. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 i 29 października 2010 roku w Bangkoku (Tajlandia) odbędzie się konferencja poświęcona "zarządzaniu nowo powstającymi ekosystemami cyfrowymi".

  Szybki rozwój i lawinowo rosnące wykorzystanie mediów cyfrowych doprowadziły do pojawienia się środowisk wirtualnych. Na te tzw. ekosystemy cyfrowe składa się wiele niezależnych bytów, takich jak osoby fizyczne, organizacje, usługi, oprogramowanie i aplikacje, obecnych razem w jednej lub kilku misjach i zaangażowanych w interakcje i wzajemne relacje.

  Ekosystemy cyfrowe są samoorganizujące się, przy czym wśród związanych z nimi zasobów należy wymienić przede wszystkim: zarządzanie danymi, innowacyjne usługi, inteligencję obliczeniową oraz samoorganizujące się platformy.

  Ekosystemy cyfrowe, ze względu na ich interdyscyplinarną naturę oraz cechy charakterystyczne, są trudne do badania i projektowania. W wyniku tego nie ma wystarczającego rozeznania, jak dzięki zasobom służącym zarządzaniu ekosystemy cyfrowe mogą się stać innowacyjne i wprowadzić nową wartość.

  Dzięki technologiom informatycznym będzie można poznać, jak jednostki sięgają po zasoby oraz ostatecznie wchodzą w interakcje, aby na tej podstawie wypracować korzyści czy dodatkowe walory, co miałoby przełożenie na praktykę i wiedzę biznesową. Technologie te można ulepszyć za pomocą nowatorskich technik, modeli i metodologii w takich dziedzinach, jak zarządzanie danymi, technologie internetowe, łączność sieciowa, środki bezpieczeństwa, interakcje człowiek-maszyna, sztuczna inteligencja, e-usługi oraz samoorganizujące się systemy, aby udzielić wsparcia uczestnikom ekosystemów cyfrowych i zarządzać ich zasobami.

  Konferencja ma na celu zgromadzenie i rozwój zróżnicowanej społeczności osób pochodzących z uczelni oraz placówek badawczych i przemysłowych, zainteresowanych badaniem różnorodnych problemów i zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ekosystemów cyfrowych oraz możliwej ewolucji i adaptacji obecnych rozwiązań i technologii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Oprogramowanie do zarządzania projektami – termin zbiorczy dla oprogramowania komputerowego służącego do harmonogramowania, kontroli i zarządzania budżetem, alokacji zasobów, zarządzania jakością i dokumentacją, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania odchyleniami w projektach. Zarządzanie tożsamością (ang. Identity Management) to zarządzanie prawami dostępu do zasobów informacyjnych, czyli procedury określające kto może mieć dostęp do zasobów informacyjnych oraz co może z tymi zasobami zrobić i systemy nadzorujące realizację tych ustaleń. Zasadą jest, że zakres dostępu powinien być minimalny, ale zarazem wystarczający do pełnienia wyznaczonych obowiązków (ang. least privilege).

  Zarządzanie partycypacyjne, znane też jako zarządzanie uczestniczące, zarządzanie oparte na zaangażowaniu pracowników lub partycypacyjne podejmowanie decyzji – jedna z teorii zarządzania, polegająca na zachęcaniu pracowników z wszystkich poziomów organizacji do uczestnictwa w zarządzaniu organizacją. Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym.

  Zarządzanie danymi produktu (ang. Product Data Management, PDM) to funkcja biznesowa, często w ramach zarządzania cyklem życia produktu, odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych o produkcie. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Instytucja (nauki o zarządzaniu) - zgodnie z definicją T.Pszczołowskiego to organizacja będąca zespołem współdziałających osób wyposażonych w zasoby. Pojęcie instytucji jest tożsame z pojęciem organizacji w znaczeniu rzeczowym. W tym sensie dla przykładu J.Zieleniewski używa terminu instytucja rozumiejąc ją jako twór społeczny czyli "rzecz zorganizowaną", w kórej skład wchodzą ludzie i ich aparatura. Również A. Bednarski pojęcia organizacja używa zamiennie z pojęciem instytucja. Analogiczna sytuacja wystepuje w innych podręcznikach i monografiach z zakresu nauk o zarządzaniu lub nauk o organizacji. System Okresowych Ocen Pracowników w skrócie SOOP – zbiór zharmonizowanych i wzajemnie powiązanych elementów, mający zapewnić zwiększenie efektywności bieżącego i strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi warunkujący lepsze i sprawniejsze osiąganie zadań i celów organizacji. Jest systemowym narzędziem, znajdującym się w centrum systemu zarządzania zasobami ludzkimi.

  Organizacja i zarządzanie - dawniej jedna z dyscyplin naukowych nauk ekonomicznych. Obecnie nosi nazwę nauk o zarządzaniu.

  P2ware Planner Suite jest oprogramowaniem do zarządzania projektami stworzonym przez firmę P2ware i działającym pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Przeznaczeniem oprogramowania jest wspomagania kierowników projektu w zarządzaniu projektami i programami. Lista funkcjonalności obejmuje m.in. tworzenie harmonogramu, zarządzanie budżetem, zarządzanie i przydzielanie zasobów do zadań, zarządzanie ryzykiem i zagadnieniami, śledzenie postępu projektu, automatyczne tworzenie raportów, planowanie oparte na produktach, analiza ścieżki i łańcucha krytycznego czy też metoda wartości wypracowanej.

  Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia. Management – ISSN 1429-9321, periodyk prezentujący publikacje naukowe z zakresu nowoczesnego zarządzania. Czasopismo wydawane jest od 1997 roku. W każdym roku ukazują się dwa numery w języku angielskim. Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim zarządzania strategicznego, marketingu w tym marketingu regionalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianami, finansami, produkcją i środowiskiem czy też rozwijania innowacyjności pracowników. Pojawiają się również prace na temat zastosowań informatyki w zarządzaniu. Redakcja mieści się przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Zarządzanie relacjami z klientami, CRM (ang. customer relationship management) – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami.

  Dodano: 14.09.2010. 17:37  


  Najnowsze