• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Prawo a Medycyna - 26.10.2010, Kielce

  01.10.2010. 18:48
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Towarzystwo Ubezpieczeń INTER zaprasza na kolejną edycję konferencji "Prawo a medycyna", która odbędzie się 26 października 2010r. w Kielcach, w hotelu Łysogóry. Podczas spotkania eksperci omówią wybrane i najważniejsze zagadnienia związane z cywilną odpowiedzialnością lekarza w codziennej praktyce. Patronat nad spotkaniem objęła Świętokrzyska Izba Lekarska.

   Jakie są konsekwencje naruszania prawa pacjenta do informacji czy do prywatności?
   W jakich sytuacjach sąd orzeka na korzyść lekarza?
   Jak zabezpieczyć się przed skutkami popełnionych błędów?


  Na powyższe i szereg innych pytań dotyczących prawa medycznego, ubezpieczeń OC dla lekarzy oraz praw pacjenta odpowiedzi udzielą eksperci z zakresu prawa i ubezpieczeń w medycynie podczas czwartej już edycji konferencji "Prawo a Medycyna".

  "Konferencja "Prawo a Medycyna", której patronem jest Świętokrzyska Izba Lekarska, dotyczy najważniejszych dla lekarzy kwestii " ich codziennych czynności zawodowych, interakcji z pacjentem oraz skutków błędów lekarskich, które przecież mogą przydarzyć się każdemu z nas" " mówi dr January Lewandowski, prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. "Ważne jest by wiedzieć jak zabezpieczyć siebie czy swój personel przed skutkami takich błędów oraz jak reagować w przypadku roszczeń pacjentów".

  Konferencja "Prawo a Medycyna" jest kierowana do lekarzy wszystkich specjalności, w szczególności pełniących funkcje zarządzające w placówkach opieki zdrowotnej. Na spotkaniu, w przystępny sposób przedstawione zostaną konkretne przypadki orzecznictwa sądów polskich. Prelegenci przeanalizują również obecną sytuację prawną dotyczącą obowiązkowych ubezpieczeń OC dla lekarzy. Konferencja będzie doskonałą okazją, by zadać pytania profesjonalistom i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

  Program konferencji
  16.00 " 16.30 Nowe ubezpieczenie OC dla lekarzy - konieczność przy prowadzeniu praktyki lekarskiej - Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych TU INTER Polska S. A.
  16.30 " 18.30 Odpowiedzialność cywilna lekarzy " nowości w przepisach prawnych, orzecznictwo sądów polskich - dr Małgorzata Serwach
  18.30 " 19.00 przerwa
  19.00 " 19.45 Problemy etyczne zawodu lekarza " lek. med. Włodzimierz Gajewski
  19.45 " 21.00 " Prawa pacjenta a prawa lekarza - dr n. med., mgr prawa Tomasz Jurek, Kierownik Zakładu Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Akademii Medycznej we Wrocławiu

  Miejsce konferencji
  Hotel ŁYSOGÓRY
  Ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
  Sala Jodłowa


  Szczegóły na stronie www.interpolska.pl

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prawo medyczne – zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny posiadający osobowość prawną organ Naczelnej Izby Lekarskiej (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), Okręgowej Izby Lekarskiej (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708): Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - ze skargi, zawiadomienia innych organów i instytucji lub z urzędu - w stosunku do lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym sądem lekarskim. Porządek prawny – wyznaczony przez obowiązujące normy prawne (system prawa) układ organów i instytucji oraz procedur dotyczących rozstrzygania określonych spraw wpływający na zachowania podmiotów prawa względem siebie. Cechuje go wysoki stopień sformalizowania, wynikający z dużej złożoności i szczegółowości regulacji dotyczących budowy struktur organizacyjnych państwa oraz praw i obowiązków podmiotów prawa.

  Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – rodzaj stażu zawodowego w Polsce, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim / lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Prawo rzeczowe – dział prawa cywilnego regulujący powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy – np. użytkowanie prawa). Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym erga omnes – wobec wszystkich.

  Klauzula sumienia – szczególna i wyjątkowa regulacja prawna, zgodnie z którą lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. W polskim prawie wynika z art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996. Klauzula nie upoważnia lekarza do powstrzymania się od leczenia pacjenta w ogóle (tj. powstrzymania się od wszystkich możliwych do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych), lecz wyłącznie do powstrzymania się od wykonania tych świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z jego sumieniem. Jest to więc ograniczone prawo do odmowy leczenia . Uregulowania dotyczące klauzuli sumienia znajdują się także w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL). Zgodnie z treścią art. 7, w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, jednakże z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz powinien jednak wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej. Przepis ten jest powiązany z art. 4, w myśl którego dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Klauzula sumienia dotyczy nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek i położnych. Zgodnie z art. 23 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna może powstrzymać się, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, jednakże z wyjątkiem przypadków niebezpieczeństwa utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Powoływanie się na klauzulę sumienia jest niedopuszczalne w celu dyskryminacji jakiejś grupy pacjentów ze względu na rasę, narodowość, poglądy polityczne, przekonania religijne czy orientację seksualną. Rozwiązanie to wydaje się uzasadnione nie tylko obowiązkiem przestrzegania praw człowieka. W myśl przepisów obowiązującego prawa konflikt z sumieniem może dotyczyć jedynie danego świadczenia zdrowotnego, a nie osoby pacjenta . Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego – zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenie naukowe. Jego celem jest „popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego” (§ 7 Statutu). Zgodnie z postanowieniami statutowymi Towarzystwo „nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.” (§ 3). Wśród członków PTPW znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się w Polsce prawem wyznaniowym.

  Autonomia prawa podatkowego – niezależność prawa podatkowego od innych gałęzi prawa, tj. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, itd. Szczególnym przejawem autonomii prawa podatkowego jest autonomia pojęć (terminów) tego prawa. Autonomia ta polega na tym, że znaczenie pojęć (terminów) prawa podatkowego jest niezależne i odrębne od jednakowo brzmiących pojęć występujących w innych dziedzinach/gałęziach prawa. Prawo osobowe było częścią wprowadzonego przez Gaiusa podziału prawa na prawo dotyczące osób, rzeczy i skarg (personae, res, actiones). We współczesnych systemach prawnych prawo osobowe wchodzi w skład części ogólnej prawa cywilnego. Osobą w rozumieniu prawa jest każdy kto został wyposażony przez prawo w zdolność prawną zwaną też osobowością prawną. Prawo współcześnie przyznaje osobowość prawną każdemu człowiekowi. Ta zasada nie była znana prawu rzymskiemu. Prawo rzymskie, będąc systemem odnoszącym się w głównej mierze do własności rzeczy i wynikających z tego przywilejów i obowiązków, najwięcej norm wyprowadzało właśnie z posiadania określonej osobowości i zdolności prawnej.

  Publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, ius privatum est quod ad singulorum utilitatem (prawo publiczne jest prawem odnoszącym się do interesu państwa, a prawo prywatne jest prawem dotyczącym korzyści poszczególnych jednostek) – znana sentencja wybitnego rzymskiego jurysty oraz pisarza Ulpiana, która posłużyła za podstawę do podziału całego systemu prawa rzymskiego na prawo publiczne (ius publicum) oraz prawo prywatne (ius privatum) w oparciu o kryterium interesu jednostkowego i ogólnego. Podział ten miał fundamentalne znaczenie nie tylko dla rozwoju prawa rzymskiego, ale również wszystkich systemów prawnych bazujących na recepcji tego prawa.

  Medycyna transportu – dziedzina wiedzy lekarskiej, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z transportem oraz zagadnieniami dotyczącymi badań profilaktycznych, oceną ryzyka zawodowego. Jest to podstawowa specjalność lekarska trwająca 5 lat.

  Naczelna Izba Lekarska, NIL — samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący lekarzy w tym lekarzy dentystów (daw. lekarzy stomatologów). Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza. Działa ona w Polsce od roku 1921. Obecnie obowiązująca ustawa regulująca jej działanie to ustawa z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (zastąpiła ona ustawę z 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich). Street law, prawo na co dzień - sposób nauczania prawa polegający na nauce działania prawa w praktyce w sposób interaktywny. Programy street law obejmują kwestie związane z prawami człowieka, konsumenta, podstawami prawa cywilnego, karnego i demokracji.

  Jan Krajczyński (ur. 1963) - polski prawnik, specjalista prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego, duchowny rzymskokatolicki. Doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Katedry Prawa o Posłudze Nauczania na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Polskiego Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, od 2012 r. redaktor naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Opublikował m.in. Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej, Ząbki 2007. Sąd Rejonowy – węgierski sąd pierwszej instancji, przed którym rozpoczyna się na Węgrzech procedura sądowa. Sąd rejonowy na Węgrzech rozpatruje sprawy z zakresu: prawa karnego, prawa cywilnego i prawa handlowego. Na Węgrzech znajduje się 111 odziałów Sądów Rejonowych, z czego 6 mieści się w Budapeszcie.

  Dodano: 01.10.2010. 18:48  


  Najnowsze