• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja Prawo a medycyna, Katowice

  22.03.2010. 10:23
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda


  UWAGA! Zmiana terminu! Szczegóły tutaj
  14. kwietnia 2010 w Katowicach odbędzie się konferencja organizowana przez Inter Polska dotycząca najważniejszych, w ostatnim czasie zagadnień z zakresu prawa medycznego. Spotkanie, skierowane do kadry zarządzającej placówkami medycznymi i lekarzy wszystkich specjalności odbędzie się pod patronatem Śląskiej Izby Lekarskiej.


  Program konferencji podzielono na trzy bloki: prawne aspekty zawodu lekarza, prawa pacjenta i prawa lekarza oraz praktyczne zasady prowadzenia marketingu i działań PR dla placówek służby zdrowia i gabinetów lekarskich.

  Konferencja PRAWO A MEDYCYNA będzie doskonałą okazją do dyskusji o zmianach prawnych dotyczących zawodu lekarza i systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju - a także zyskania 4 punktów edukacyjnych.
  Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl

  PROGRAM KONFERENCJI:

  16.00-18.00: Prawne aspekty zawodu lekarza: odpowiedzialność cywilna a orzecznictwo sądów polskich
  (dr. Małgorzata Serwach)
  18.00-18.30: Przerwa na kawę i poczęstunek
  18.30-19.15: Prawa pacjenta a prawa lekarza (dr. Krzysztof Kordel)
  19.15-20.00: Marketing/PR gabinetu lekarskiego (Ewelina Nazarko " Ludwiczak)


  MIEJSCE KONFERENCJI

  Siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej
  ul. Grażyńskiego 49a
  40-126 Katowice

  Konkurs dla Czytelników
  Konkurs rozstrzygnięty, laureaci powiadomieni mailowo. Gratulujemy!


  [size=10]I. Organizatorem konkursu jest Polski Serwis Naukowy. Udział w konkursie jest dobrowolny. Przeznaczony jest głównie dla: lekarzy i studentów kierunków medycznych.
  II. Odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania proszę nadsyłać na adres: redakcjanaukowy.pl w terminie od 27.03.2010 do 3.04.2010r (włącznie). W tytule wiadomości proszę użyć słowa: konkurs
  III. Poprzez udział w konkursie Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polski Serwis Naukowy oraz firmę Inter Polska - na potrzeby konferencji, w której udział jest przedmiotem konkursu. Do nadsyłanych listów konkursowych proszę dodać poniższe oświadczenie:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Serwis Naukowy oraz firmę Inter Polska - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997) na potrzeby: konkursu związanego z bezpłatnym udziałem w konferencji "Prawo a medycyna" oraz zgłoszenia udziału w samej konferencji


  IV. Pytania konkursowe:

  Informacja: Pytania 1 i 2 mają charakter otwarty, 3 i 4 zamknięty (prawidłowy jest tylko jeden wariant odpowiedzi).
  Większość odpowiedzi na pytania odnajdzie Czytelnik w pliku PDF zawierającym opis historii serwisu.


  1. W którym roku powstał Polski Serwis Naukowy - wówczas jeszcze "Science Servis" ?

  2. Proszę podać nazwę rzędu (w języku łacińskim), do którego zalicza się (zgodnie z obowiązującą systematyką) osobnik widniejacy w naszym logo.

  3. Naukowy.pl i jego rola w konkursie 'Matematyka nie kończy się w szkole':

  a) sponsor konkursu
  b) patron medialny
  c) przedstawiciel serwisu był uczestnikiem w/w konkursu
  d) Naukowy.pl nie był w żaden sposób związany z tym wydarzeniem (za wyjątkiem publikacji krótkiej wzmianki o konkursie)

  4. Polski Serwis Naukowy był w swej historii dostępny pod poniższymi adresami za wyjątkiem jednego:

  a) naukowy.pl
  b) servis.pl
  c) scienceservis.pl
  d) science.eu.org

  V. Oprócz oświadczenia z punktu III oraz odpowiedzi na pytania konkursowe uczestnik podaje następujące dane osobowe:

  imię i nazwisko
  miasto
  telefon kontaktowy
  wykształcenie:
  - realizowany rok studiów, uczelnia - w przypadku studentów
  - w przypadku lekarzy - proszę podać numer PWZ (do weryfikacji)

  VI. Wśród osób, które udzielą największej liczby prawidłowych odpowiedzi zostaną (wkrótce po zakończeniu konkursu) rozlosowane wejściówki. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową i/lub telefonicznie.
  VII. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany czasu trwania konkursu.
  VIII. Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą publikowane na niniejszej stronie.

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Primus Inter Pares - coroczny, ogólnopolski konkurs mający na celu wyłonienie talentów na polskich uczelniach wyższych. Konkurs do roku 2007 organizowany był przez Zrzeszenie Studentów Polskich, w 2007 - wobec konfliktu między Zrzeszeniem Studentów Polskich z jednej strony, a Stowarzyszeniem Primus Inter Pares i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów z drugiej, równolegle zorganizowano dwie edycje konkursu. Osią konfliktu jest spór o prawa autorskie do znaku i nazwy konkursu, który ostatecznie zakończył się wyrokiem w sądzie patentowym na korzyść ZSP. Prawo medyczne – zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i innych podmiotów świadczących usługi medyczne. 60. Konkurs Piosenki Eurowizji 2015 zostanie zorganizowany w 2015 roku przez austriackiego nadawcę publicznego Österreichischer Rundfunk (ORF), dzięki wygranej austriackiej reprezentantki, Conchity Wurst, z utworem „Rise Like a Phoenix” podczas konkursu w 2014 roku. Będzie to drugi konkurs organizowany przez Austrię, po konkursie w 1967 roku. Organizatorzy nie zdecydowali jeszcze, gdzie odbędą się koncerty konkursowe – o prawo do organizacji stara się siedem austriackich miast. Chociaż początkowo ogłoszono, że konkurs odbędzie się 12, 14 i 16 maja, w informacji dla potencjalnych gospodarzy telewizja ORF zasugerowała, że koncerty odbędą się tydzień później, tj. 19, 21 i 23 maja.

  Konkurs piękności - wybory w formie zawodów mające na celu wyłonienie najpiękniejszej osoby. Oceniana jest zazwyczaj uroda, a także osobowość, zaprezentowane umiejętności oraz odpowiedzi na pytania zadane przez jury konkursowe. Klauzula sumienia – szczególna i wyjątkowa regulacja prawna, zgodnie z którą lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. W polskim prawie wynika z art. 39 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996. Klauzula nie upoważnia lekarza do powstrzymania się od leczenia pacjenta w ogóle (tj. powstrzymania się od wszystkich możliwych do udzielenia mu świadczeń zdrowotnych), lecz wyłącznie do powstrzymania się od wykonania tych świadczeń zdrowotnych, które są niezgodne z jego sumieniem. Jest to więc ograniczone prawo do odmowy leczenia . Uregulowania dotyczące klauzuli sumienia znajdują się także w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL). Zgodnie z treścią art. 7, w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, jednakże z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz powinien jednak wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej. Przepis ten jest powiązany z art. 4, w myśl którego dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Klauzula sumienia dotyczy nie tylko lekarzy, ale również pielęgniarek i położnych. Zgodnie z art. 23 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, pielęgniarka i położna może powstrzymać się, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem, jednakże z wyjątkiem przypadków niebezpieczeństwa utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Powoływanie się na klauzulę sumienia jest niedopuszczalne w celu dyskryminacji jakiejś grupy pacjentów ze względu na rasę, narodowość, poglądy polityczne, przekonania religijne czy orientację seksualną. Rozwiązanie to wydaje się uzasadnione nie tylko obowiązkiem przestrzegania praw człowieka. W myśl przepisów obowiązującego prawa konflikt z sumieniem może dotyczyć jedynie danego świadczenia zdrowotnego, a nie osoby pacjenta .

  Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – rodzaj stażu zawodowego w Polsce, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim / lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Księga udziałów – Zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki z o.o. jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów oraz ustanowienie zastawu lub użytkownika i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów.

  Dariusz Szpoper (ur. w 1963 r. w Drezdenku) – polski prawnik, prof.dr hab, do 2013 r. pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,następnie pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. nk.pl (dawniej nasza-klasa.pl) – polski serwis społecznościowy, który został uruchomiony 11 listopada 2006. Jego pierwotnym celem było umożliwienie użytkownikom odnalezienia osób ze swoich szkolnych lat i odnowienie z nimi kontaktu. Aktualnie serwis nabrał charakteru wielopoziomowej platformy komunikacji dla polskich użytkowników internetu. Właścicielem 70% udziałów jest zarejestrowana na Cyprze spółka Excolimp (prowadzona przez wcześniejszych udziałowców przedsiębiorstwa Forticom, które było niegdyś właścicielem większości udziałów serwisu), pozostałe udziały należą do polskich założycieli serwisu.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Przetwarzanie danych osobowych to termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (ustawodawca posłużył się określeniem przetwarzanie danych). Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

  W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZKAMI PRYWATNYMI, MOJA DZIAŁALNOŚĆ NA WIKIPEDII BĘDZIE OGRANICZONA, WIĘC NIE BĘDĘ MÓGŁ SZYBKO UDZIELAĆ ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZAWARTE NA TEJ STRONIE. W CELACH KONTAKTOWYCH BARDZIEJ POLECAM WYSYŁANIE WIADOMOŚCI NA SKRZYNKĘ MAILOWĄ(ADRES NA STRONIE UŻYTKOWNIKA).Rw23 (dyskusja) 14:11, 5 lis 2011 (CET) Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Dodano: 22.03.2010. 10:23  


  Najnowsze