• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja projektu RECON, Praga, Czechy

  25.07.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9-10 października w Pradze, Czechy, odbędzie się konferencja finansowanego ze środków unijnych projektu RECON (Rekonstrukcja demokracji w Europie).

  Pierwszy dzień konferencji przeznaczony jest na wykłady, z których każdy poświęcony będzie jednemu z trzech modeli RECON oraz na spotkania przy okrągłym stole dotyczące każdego z modeli w celu umożliwienia pogłębionej dyskusji na ich temat i omówienia wstępnych wyników projektu. Na tę sesję zaproszona zostania szeroko rozumiana społeczność akademicka, ustawodawcy, przedstawiciele organizacji społecznych i publiczność.

  Drugi dzień zajmą równoległe sesje robocze, których przedmiotem będą prowadzone badania, status prac i plany na pozostałą część projektu. Zamykająca sesja plenarna obejmie podsumowanie sesji równoległych oraz omówienie i nakreślenie ogólnych wyników i planów na przyszłość.

  Konferencję otworzy Vladim?r Spidla, Europejski Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ana Diamandopulu (grec. Άννα Διαμαντοπούλου) (ur. 1959 w Kozani), grecka polityk, Europejska Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans w latach 1999-2004, członkini greckiego parlamentu z ramienia PASOK w latach 1996-1999 oraz od 2004. Minister edukacji od 7 października 2009. Anna Diamantopoulou (grec. Άννα Διαμαντοπούλου) (ur. 1959 w Kozani), grecka polityk, Europejska Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans w latach 1999-2004, członkini greckiego parlamentu z ramienia PASOK w latach 1996-1999 oraz od 2004. Minister edukacji od 7 października 2009. Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi).

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności. Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans – członek Komisji Europejskiej. Obecnym komisarzem (od lutego 2010) jest László Andor.

  Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych. Lionello Levi Sandri (ur. 5 października 1910 roku w Mediolanie, zm. 14 kwietnia 1991 roku w Rzymie) - włoski polityk, Komisarz ds. Społecznych w pierwszej i drugiej komisji Waltera Hallsteina oraz komisji Jeana Reya (1961-1970).

  Działacz społeczny, społecznik – osoba pracująca aktywnie na rzecz wspólnoty obywatelskiej, aktywista; aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, fundacji oraz organizacji społecznych i samorządowych. Może działać na rzecz ochrony środowiska (ekolog) lub występować w społecznym interesie lokalnych społeczności.

  "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Mała grupa społeczna (ang. small group) – w naukach społecznych, niewielka grupa osób "zaangażowanych w interakcje między sobą w ramach pojedynczych spotkań twarzą w twarz lub ciągów spotkań, w czasie których każdy członek otrzymuje pewną ilość wrażeń lub spostrzeżeń na temat innych członków w sposób wystarczająco wyraźny by umożliwić mu – w danym momencie czy też później, gdy odpowiada na pytania – traktowanie każdego z nich jako indywidualną osobę, nawet jeśli będzie to tylko wspomnienie jego obecności". Zdaniem m.in. Znanieckiego, członkowie małej grupy uznają wspólne cele i mają podobne oczekiwania dotyczące zachowania się innych. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations, skrót: FAO) – utworzona z inicjatywy 44 państw koalicji antyhitlerowskiej uczestniczących w konferencji poświęconej problemom rolnictwa i wyżywienia, która odbyła się w maju 1943 roku w Hot Springs. Konferencja powołała do życia komisję, której celem było opracowanie projektu umowy założycielskiej FAO. Pierwsza sesja konferencji FAO rozpoczęła się 16 października 1945 roku w mieście Québec. Pierwszego dnia podpisano na niej umowę założycielską, noszącą nazwę konstytucji. Weszła ona w życie w dniu jej podpisania. Siedzibą FAO jest Rzym.

  Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny). Polityka mieszkaniowa – jest częścią polityki społecznej państwa. Jej zadaniem jest badanie, ocenianie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań.

  Prewencja rentowa - działanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mające na celu leczenie ludzi pobierających od dłuższego czasu (min. 30 dni) zasiłek dla bezrobotnych i mających realną szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Najczęściej są to ludzie cierpiący na choroby układu krążenia lub schorzenia układu ruchu. ZUS ma za zadanie wspierać ubezpieczonych, aby zminimalizować wydatki na świadczenia z tytułu niezdolności do pracy. W tym orzeka, a następnie kieruje na rehabilitację leczniczą i pokrywa część kosztów tej rehabilitacji. Zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również przeprowadzanie badań na temat przyczyn inwalidztwa (wynikłego z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych) oraz finansowe wspieranie badań naukowych dotyczących tych kwestii. Myślenie strategiczne to umiejętność i gotowość do pozyskania i praktycznego spożytkowania wglądu społecznego (tj. wiedzy o sytuacji społecznej, interlokutorach oraz własnych możliwościach) w celu zmaksymalizowania szans realizacji własnych zamierzeń (lub zleconych zadań) oraz sprawnego wykorzystania nadarzających się okazji.

  Dodano: 25.07.2012. 16:49  


  Najnowsze