• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Ona jest astronomem, Londyn, Wlk. Brytania

  29.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 22-23 kwietnia 2010 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja pt. "Ona jest astronomem".

  Dwudniowe wydarzenie stworzy okazję do poruszenia pewnych zagadnień, którymi interesują się kobiety-astronomowie i studenci, oraz zaprezentowania rozwiązań tych problemów.

  Około jeden na czterech zawodowych astronomów to kobieta. Spadek liczby na wyższych stanowiskach sugeruje jednak, że kariery naukowe nie opierają się wyłącznie na umiejętnościach, tylko pozostają pod wpływem czynników społeczno-kulturowych.

  Celem konferencji jest sformułowanie sugestii, by wspierać kobiety w ich społecznościach oraz by zachęcić krajowe organizacje do przełamywania barier i zapewniania mężczyznom i kobietom równych szans na karierę w astronomii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Myślenie strategiczne to umiejętność i gotowość do pozyskania i praktycznego spożytkowania wglądu społecznego (tj. wiedzy o sytuacji społecznej, interlokutorach oraz własnych możliwościach) w celu zmaksymalizowania szans realizacji własnych zamierzeń (lub zleconych zadań) oraz sprawnego wykorzystania nadarzających się okazji. Żigolak – męska prostytutka bądź mężczyzna do towarzystwa, który jest opłacany (wspierany finansowo w zakresie odbiegającym od przyjętych norm społecznych) przez kobietę, przede wszystkim starszą, w zamian za kontynuowanie znajomości. Często mieszka w mieszkaniu kobiety i jest obecny na jej każde skinienie. Oczekuje się od niego zapewnienia towarzystwa, znajomości dobrych manier, umiejętności społecznych, zabawiania kobiety dowcipem, prowadzenia rozmów towarzyskich na różne tematy. Nierzadko wymaga się również znajomości tańców towarzyskich oraz dotrzymywania towarzystwa kobiecie także w tym zakresie. Otrzymuje on nierzadko wiele prezentów o różnym charakterze, takich samochód czy drogie ubrania. Są one prezentowane przez kobietę także celem podkreślenia pozycji społecznej - zarówno jej samej, jak i partnera, którego wspiera finansowo. Relacja między żigolakiem a kobietą może, aczkolwiek nie musi, obejmować usługi seksualne. Nierzadko taki mężczyzna jest jedynie "utrzymankiem", dotrzymującym towarzystwa kobiecie. Alfabetyzm – określenie odnoszące się do podstawowych zasobów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym danej zbiorowości ludzkiej. Wymagany zestaw tych zasobów zależy od czynników historycznych i społeczno-kulturowych. Dotyczy kompetencji zdobywanych przez całe życie jednostki i uznawanych w danej epoce za podstawowe, stanowiące wymóg społeczny i poddawane kontroli społecznej. Dotyczy zarówno cech zdobywanych w edukacji nieformalnej, jak i drogą formalnego systemu nauczania. Alfabetyzm odnosi się nie tylko do umiejętności czytania i pisania, ale też do podstawowej wiedzy matematycznej, geograficznej, biologicznej, fizycznej, technicznej, o społeczeństwie oraz umiejętności jak posługiwanie się komputerem i internetem.

  Zabójstwo honorowe – zabójstwo popełnione przez rodzinę, motywowane chęcią "zmycia hańby" spowodowanej uznawanym za rzekomo niewłaściwe zachowanie jej członka. Czasami do zabójstwa wystarczy samo podejrzenie, że doszło do takiego zachowania. Ofiarami bywają w większości młode kobiety, najczęściej żyjące w społecznościach bądź kulturach, w których reputacja kobiety (żony, córki) stanowi o reputacji rodziny. Zabójstwo "w obronie honoru rodziny" popełniane jest przez męskich członków rodziny, tj. ojców, braci, wujów, kuzynów. United Nations Population Fund (UNFPA) szacuje liczbę takich wypadków na świecie na około 5000 rocznie (gdy ofiarami są kobiety), jednakże organizacje kobiece uważają, że liczba zabójstw honorowych jest znacznie wyższa. Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Teorie indywidualistyczne opierają sie na założeniu, że społeczność jest zbiorem jednostek żyjących niezależnie od siebie i nawiązujących kontakty tylko wtedy, gdy są one obustronnie korzystne pod względem emocjonalnym, ekonomicznym i politycznym. Jednostki te rywalizują ze sobą, jednak zasadą podstawową jest przekonanie, że w imię własnych interesów i własnej wolności nie wolno krzywdzić innych. Kapitał kulturowy – pojęcie wprowadzone przez francuskiego socjologa Pierre Bourdieu na określenie idei, wiedzy, umiejętności i przedmiotów o wartościach kulturowych, jakie ludzie nabywają, w czasie uczestnictwa w życiu społecznym. Wyraża się on w pierwszym rzędzie w językowych i kulturowych kompetencjach jednostki.

  Kirkpatrick Sale - amerykański myśliciel, pisarz, i publicysta, aktywny działacz ruchu ekologicznego. Krytyk współczesnej cywilizacji przemysłowo-technicznej i jej skutków (m.in. dla środowiska naturalnego), postulujący zmniejszenie roli techniki i powrót do życia w niewielkich społecznościach. Jest zwolennikiem bioregionalizmu - uważa, że ludzkie społeczności i ich funkcjonowanie powinny być oparte na naturalnych jednostkach geograficzno-przyrodniczo-kulturowych, a nie na arbitralnym podziale administracyjnym. Światowa Konferencja – stanowi najwyższe ciało ustawodawcze Społeczności Chrystusa, które jest upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu całego Kościoła. Jej działanie oparte jest o tzw. zasadę „wspólnej zgody” i jest nadzorowane przez Pierwsze Prezydium. Światowa Konferencja odpowiada również za odpowiednie funkcjonowanie rad, kworów i porządków Kościoła.

  Reintegracja społeczna - działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu.

  Kobiety w muzyce – przedmiot badań historii kobiet i muzykologii genderowej, zwracający uwagę na relacje między społeczną sytuacją kobiet a ich udziałem i rolą w kulturze muzycznej. Opisując historię muzyki, zwraca specjalną uwagę na role, jakie pełniły w niej kobiety i w ten sposób poszerza obraz historii muzyki, stworzony przez tradycyjną muzykologię, zajmującą się głównie twórczością zawodowych kompozytorów. Do kluczowych zagadnień należy zebranie dokumentacji i próba wyjaśnienia następujących zjawisk:

  Szkolenie – zajęcia pozaszkolne mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. W szkoleniu, w odróżnieniu do liczniejszej pod względem uczestników konferencji, bierze udział najczęściej ok. 15-30 osób. Outreach International – jest międzynarodową organizacją pozarządową (NGO) z siedzibą w Independence, w stanie Missouri, USA, działającą z ramienia Społeczności Chrystusa. Założona została w 1979 r. jako organizacja, której celem jest pomoc ubogim w przezwyciężaniu biedy i wspieranie rozwoju społecznego poprzez promowanie samodzielności i odpowiedzialności w społecznościach lokalnych oraz udostępnianie środków potrzebnych do zaspokajania potrzeb życiowych i polepszania standardu życiowego w zrównoważony i trwały sposób.

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Społeczna krzywa obojętności jest to krzywa łącząca kombinacje dwóch dóbr, które dają taki sam poziom zadowolenia określonej społeczności.

  Dodano: 29.03.2010. 17:12  


  Najnowsze