• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Osiąganie spójności między bezpieczeństwem energetycznym a strategiami rozwoju, Bruksela, Belgia

  02.02.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 9 lutego 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Osiąganie spójności między bezpieczeństwem energetycznym a strategiami rozwoju".

  Unia Europejska zobowiązała się zwiększyć spójność między bezpieczeństwem energetycznym a strategiami rozwoju. Od 2006 r. UE pracuje nad zdefiniowaniem ram dla stosunków zewnętrznych w dziedzinie energii i innych strategii, które mają na nie wpływ, takich jak stosunki zewnętrzne, handel, rozwój, badania naukowe i środowisko.

  Wydarzenie otrzymało wsparcie z budżetu Siódmego Programu Ramowego poprzez projekt EDC2020 (Europejska współpraca na rzecz rozwoju do 2020).

  Według partnerów projektu osiągnięcia UE we łączeniu problemów energetycznych i rozwojowych ze stosunkami zewnętrznymi są zróżnicowane pod względem geograficznym. W Afryce, gdzie uwaga poświęcana energetyce wynika z problematyki rozwoju, aspekt rozwojowy polityki energetycznej staje się wyraźniejszy. Działania władz w delcie Nigru stanowią być może najlepszy przykład tego powiązania w praktyce. Jednakże na Bliskim Wschodzie i w Rosji nacisk na energię bardziej wiąże się z aspektem geopolitycznym.

  Celem wydarzenia będzie przeprowadzenie przeglądu dotychczasowych osiągnięć UE oraz potencjału traktatu lizbońskiego w zakresie zwiększenia spójności między bezpieczeństwem energetycznym a strategiami rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych instytucji unijnych. W programie znajdzie się również definiowanie nowych wyzwań dla UE i analiza praktycznych konsekwencji dla polityki zagranicznej UE, zwłaszcza w powiązaniu z procesem współpracy na rzecz rozwoju.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Polityka rozwoju to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Jest ona konsekwencją wyboru strategii rozwoju kraju. Zakres polityki rozwoju obejmuje takie obszary aktywności państwa jak:

  Program Operacyjny Pomoc TechnicznaDokument opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, gwarantujący środki na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Celem programy jest zagwarantowanie sprawnego i efektywnego realizowania założeń polityki spójności w latach 2014-2020.

  Kohezja (spójność) społeczno-ekonomiczna - termin oznaczający harmonię i dążenie do zrównoważonego rozwoju danej wspólnoty społeczno-ekonomicznej przez likwidację dysproporcji rozwojowych. Aby osiągnąć ten stan, elementom wymagającym pomocy jest udzielane wsparcie ze strony pozostałych elementów.

  Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Regionalny program operacyjny (RPO) – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu województwa podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju województwa lub regionu. Jak nazwa wskazuje jest to dokument o charakterze operacyjnym, a więc jest bardziej szczegółowy i podrzędny wobec strategii rozwoju. Podstawę prawną dla funkcjonowania RPO stanowi uchwalona 6 grudnia 2006 r. ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

  Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich (ang. Leipzig Charter on Sustainable European Cities) - dokument przyjęty w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007, z okazji nieformalnego spotkania ministrów z państw Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i ich spójności terytorialnej.

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) – program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013.

  Dodano: 02.02.2011. 16:37  


  Najnowsze