• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Refleksyjne sprawowanie rządów w interesie publicznym - demokratyczne rządy i działania zbiorowe, Bruksela, Belgia

  18.05.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27-28 maja 2010 r. odbędzie się konferencja pt. "Refleksyjne sprawowanie rządów w interesie publicznym - demokratyczne rządy i działania zbiorowe" zamykająca projekt REFGOV (Refleksyjne sprawowanie rządów w interesie publicznym).

  W ramach projektu przetestowano różne teorie dotyczące refleksyjnego sprawowania rządów w szeregu obszarów tematycznych takich jak opieka zdrowotna, energetyka czy podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej w gospodarce, zarządzaniu przedsiębiorstwami i usługach publicznych na świecie. Na podstawie wyników badań opracowano nowe podejścia refleksyjne do sprawowania rządów. Konferencja ma na celu nie tylko omówienie tych wyników, ale również identyfikację opcji, jakie stają obecnie przed UE, która dąży zarówno do przedefiniowania trybów sprawowania rządów, jak i przebudowania pojęcia europejskiego interesu publicznego.

  Tematy sesji obejmą następujące zagadnienia:
  - Usługi publiczne - opieka zdrowotna;
  - Usługi publiczne - energetyka;
  - Zwiększanie świadomości ekologicznej w gospodarce;
  - Zarządzanie w przedsiębiorstwach;
  - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój człowieka;
  - Globalne usługi publiczne a dobra wspólne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Analiza błędów to usystematyzowane badanie błędów pomiarowych. Badanie narzędzi pomiarowych i wyników pomiarów poprzez analizę błędów pozwala na obiektywną ocenę ich dokładności. Główny Urząd Likwidacyjny - urząd państwowy powołany na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 o majątkach opuszczonych i porzuconych. Zorganizowany w formie sieci okręgowych urzędów likwidacyjnych pokrywających swym zasięgiem poszczególne województwa. Do zakresu ich działania należało zabezpieczenie, oddawanie w dzierżawą majątków opuszczonych, sporządzanie ich inwentarza i sprzedaż nieruchomości opuszczonych. Według ustawy z dnia 18 listopada 1948 o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych utworzono rejonowe urzędy likwidacyjne jako władze I instancji. Władzami II instancji zostały okręgowe urzędy likwidacyjne. Rozporządzenie ministrów: Skarbu i Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1949 wprowadziło zróżnicowanie kompetencji urzędów likwidacyjnych I i II instancji. Do zakresu działania okręgowych urzędów likwidacyjnych należało: Dobra społeczne są to dobra, które ze względów fizycznych mogłyby być dobrami prywatnymi, ale z różnych powodów (zwykle na skutek prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej) są dostępne dla każdego obywatela i finansowane z funduszy publicznych (np.: w Polsce: oświata, opieka zdrowotna).

  Wstrzykiwanie błędów (ang. fault injection) – technika łącząca dwie dziedziny związane z powstawaniem oprogramowania – jego wytwarzanie i testowanie. W metodzie tej dokonuje się obserwacji działania systemu w warunkach, w których celowo generowane są błędy. Jest to więc technika pozwalająca zarówno poprawić mechanizmy chroniące przed awariami, jak i przetestować skuteczność dotychczas zaimplementowanych rozwiązań. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  Rachunek błędów – zespół zagadnień na pograniczu metrologii, statystyki i matematyki stosowanej, obejmujący zasady opracowywania i prezentacji wyników doświadczalnych. Analiza błędów obejmuje dyskusje zasadności stosowanych metod pomiarowych, dyskusje ich dokładności i powtarzalności oraz właściwą analizę wielkości błędów, czyli właśnie rachunek błędów. Wszelkie wyniki pomiarów pozbawione dyskusji błędów, a zwłaszcza określenia błędu pomiarowego, są w istocie wyłącznie wskazaniami. Jeśli na przykład ktoś stwierdza, że jest wzrostu 4 m, to w zasadzie może być to prawda, bowiem kluczowe jest zagadnienie: w jaki sposób dokonano pomiaru. CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

  Heurystyki wydawania sądów – uproszczone reguły wnioskowania. Ludzie automatycznie i bezwiednie posługują się nimi po to, aby wydawać szybkie sądy. Stosowanie heurystyk często prowadzi do wystąpienia błędów poznawczych. Porozumienie Zielonogórskie – federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej, które powstało w celu stworzenia jednolitej organizacji, występującej w zbiorowym interesie swoich członków, zwłaszcza wobec dysponentów publicznych funduszy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, tworząc 15 związków regionalnych.

  Afazja, nieorzekanie – pojęcie występujące w filozofii starożytnych sceptyków oznaczające zaprzestanie komunikowania sądów po zawieszeniu wydawania wszystkich sądów.

  Decyzję o utworzeniu Polskiej Rady Biznesu podjęto na spotkaniu grupy przedsiębiorców w kwietniu 1992 roku w Warszawie. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu prezesów zarządów największych polskich firm i działających w Polsce firm zagranicznych. Podstawę tej decyzji stanowiło przekonanie, iż najpoważniejszym przedsiębiorcom i pracodawcom potrzebna jest reprezentacja będąca wiarygodnym i liczącym się partnerem w kontaktach z administracją państwową. Postanowiono, iż Stowarzyszenie będzie miało charakter apolityczny, a jego członkami mogą zostać właściciele lub prezesi zarządów dużych prywatnych przedsiębiorstw polskich lub działających w Polsce firm zagranicznych, którzy spełnią kryteria członkostwa i wyrażą gotowość osobistego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

  Bariera nadmiernej ufności – w psychologii jedna z heurystyk wydawania sądów, która automatycznie skłania człowieka do nadmiernego zaufania własnym osądom w porównaniu z cudzymi. Badania wykazały, że na ogół własne osądy nie są aż tak trafne, jak ludzie oczekują. Historia filozofii (nauka) - inaczej historiografia filozofii - opisuje rozwój filozoficznych prądów od samego początku w starożytnej Grecji (VI w. p.n.e.) do chwili obecnej. Jest nauką filozoficzną badającą i analizującą rozwój problemów filozoficznych, metod uprawiania filozofii, poglądów filozoficznych, nurtów (prądów), szkół, systemów i kierunków filozoficznych na przestrzeni wieków.

  Kontrakt menedżerski (zwany często umową o zarządzanie) – nienazwana umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest powierzenie sprawowania zarządu przedsiębiorstwem osobie fizycznej bądź innemu podmiotowi gospodarczemu, w celu osiągnięcia zysku. Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.

  Dodano: 18.05.2010. 17:12  


  Najnowsze