• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Sektor lotniczy staje się ekologiczny, Bruksela, Belgia

  20.04.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 18 czerwca 2010 r. odbędzie się w Brukseli, Belgia, konferencja pt. " Sektor lotniczy staje się ekologiczny".

  Wydarzenie obejmie najnowsze osiągnięcia wspólnego przedsięwzięcia "Czyste niebo" (CSJU), uwypuklając najważniejsze postępy techniczne do osiągnięcia w najbliższej przyszłości.

  Inicjatywa CSJU jest głównym, europejskim programem badawczym na rzecz bardziej ekologicznego transportu powietrznego. Ma na celu znaczne ograniczenie oddziaływania emisji lotniczych i hałasu poprzez wdrożenie innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii we wszystkich segmentach cywilnego transportu lotniczego. Sprzyjać temu będzie opracowanie pełnowymiarowych modeli demonstracyjnych, które będą testowane w czasie lotów lub na ziemi za pomocą w pełni zintegrowanej metodologii oraz monitorowania postępu technologicznego i jego skutków.

  Oczekuje się, że udział w konferencji wezmą przedstawiciele sektora lotniczego, instytucji unijnych, organizacji pozarządowych, władz krajowych, społeczności naukowo-badawczych oraz podmioty zainteresowane programem "Czyste niebo".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Thalys – przewoźnik kolejowy, obsługujący przy użyciu pociągów TGV połączenia kolejowe między Francją a Belgią, Holandią i Niemcami. Główną relacją pociągów Thalys jest połączenie Paryż - Bruksela, na której przedsiębiorstwo osiąga połowę swoich całkowitych przychodów. Czas podróży między tymi odległymi o około 300 km miastami, wynoszący godzinę i 22 minuty, wyeliminował praktycznie z tej trasy przewoźników lotniczych. Po otwarciu LGV Interconnexion i dworca Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV stanowiącego integralną część portu lotniczego Paryż-Roissy-Charles de Gaulle, Thalys stał się również quasi-przewoźnikiem lotniczym - IATA nadała mu identyfikator 2H. Funkcję przewoźnika lotniczego spełnia on również na trasie od portu lotniczego Schiphol w Amsterdamie do Antwerpii i Brukseli. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (ang. National Federation of Polish NGOs) – jako zwiazek stowarzyszeń powstała w 2003 i pod koniec 2013 zrzeszała ponad 130 organizacji pozarządowych, w tym również federacje regionalne i branżowe oraz organizacje o strukturze oddziałowej. Organizacja według misji działa w imieniu swoich członków i dzieki ich zaangażowaniu na rzecz silnego trzeciego sektora. Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę działalności pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych. Aktywność dobroczynna organizacji jest wdrażana w ramach strategii „społecznej odpowiedzialności biznesu” (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) i „społecznego zaangażowania biznesu” (z ang. Corporate Community Involvment - CCI). Myślą przewodnią obu strategi jest to, że sektor prywatny, przy okazji prowadzonej działalności gospodarczej, podejmuje działanie na rzecz potrzebujących oraz otaczającego go społeczeństwa.

  .aero (ang. .AEROspace) – domena najwyższego poziomu w Internecie, przeznaczona dla uprawnionych do jej używania firm reprezentujących przemysł transportu lotniczego i sektor lotnictwa cywilnego – jest sponsorowana przez przemysł lotniczy. Domena została ogłoszona 16 listopada 2000 r., w pełni operacyjna od czerwca 2001 r. Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu.

  SN Brussels Airlines - nieistniejące, belgijskie narodowe linie lotnicze z siedzibą w Zaventem, w Brukselii. Głównym hubem był Port lotniczy Bruksela. Linia lotnicza – przedsiębiorstwo lotnicze świadczące regularne i nieregularne usługi transportu lotniczego, obejmujące przewóz pasażerów lub ładunków oraz posiada odpowiednie świadectwo urzędu lotnictwa cywilnego wydane przez państwo, w którym zostało założone.

  Sektor prywatny jest pojęciem określającym część gospodarki narodowej, która nie jest finansowana ani kapitałem państwowym ani samorządowym. Innymi słowy są to przedsiębiorstwa oraz organizacje gospodarcze, które należą do rąk prywatnych. Do sektora prywatnego zalicza się również te przedsiębiorstwa, w których państwo lub samorząd ma udziały, nieprzekraczające jednakże 50% wszystkich udziałów. W państwach wolnorynkowych sektor prywatny stanowi większą część gospodarki, generując odpowiednio większą część PKB. Centralwings (kod linii IATA: C0 / kod linii ICAO: CLW) oznaczenie przedsiębiorstwa, pod którym spółka Nowy Przewoźnik prowadziła działalność gospodarczą w zakresie regularnego i nieregularnego transportu lotniczego oraz leasingu samolotów w formule ACMI. Spółka ogłosiła upadłość 9 czerwca 2009 r.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Virgin Express - belgijska linia lotnicza z siedzibą w Zaventem. Obsługuje połączenia głównie do krajów Europy Południowej. Głównym hubem jest Port lotniczy Bruksela. Etterbeek – jedna z 19 gmin miejskich w Belgii, w Regionie Stołecznym Brukseli licząca około 42 tys. mieszkańców (2006). Znajduje się w środkowo-wschodniej części regionu i sąsiaduje z gminą Bruksela. Ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego. Gmina posiada trzy stacje kolejowe (Schuman, Merode i Etterbeek) oraz cztery stacje metra (Schuman, Merode, Thieffry, Pétillon - linie 1 i 5). W Etterbeeku znajdują się najważniejsze budynki instytucji unijnych takie jak główna siedziba Komisji Europejskiej - Berlaymont oraz Rada Unii Europejskiej.

  Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  Dodano: 20.04.2010. 18:12  


  Najnowsze