• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Służby klimatyczne - na miarę potrzeb?, Bruksela, Belgia

  07.10.2010. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 27 października w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Służby klimatyczne - na miarę potrzeb?".

  Pilna potrzeba budowania państw odpornych klimatycznie wiąże się również z pragnieniem zdobycia szerszej wiedzy o tym, co nastąpi w przyszłości. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie pojawił się pomysł "służb klimatycznych", w ramach których szczegółowa informacja klimatyczna zostałaby dostosowana do potrzeb użytkowników końcowych i dostarczana na żądanie.

  W ubiegłym roku kilka krajów powołało krajowe służby klimatyczne, a we wrześniu br. Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) wprowadziła Globalne Ramy dla Służb Klimatycznych, których celem jest dostarczanie użytkownikom na całym świecie danych i informacji klimatycznych.

  Te i inne jednostki pomogą w dostarczaniu informacji potrzebnych decydentom i osobom zarządzającym zasobami o tym, w jaki sposób klimat zmieni się w nadchodzących dekadach na skalę regionalną. Jednocześnie należy zauważyć, że klimatologia nadal jest w powijakach.

  Do omówienia przewidziano między innymi następujące zagadnienia:
  - Czy służby klimatyczne mogą spełnić oczekiwania użytkowników końcowych?
  - Jakie są ograniczenia służb klimatycznych i jakie jest ryzyko wykroczenia klimatologii poza te ograniczenia?

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Typy klimatów – jednostki stosowane w klasyfikacji klimatu. Odznaczają się charakterystycznymi cechami przebiegu elementów klimatu odmiennymi od innych typów; ten sam typ klimatu może występować w różnych obszarach geograficznych, w przeciwieństwie do regionów klimatycznych. Pojęcie "Typ klimatu" zostało wprowadzone do klimatologii pod koniec XIX wieku przez Wladimira Köppena, niezależnie od stref klimatycznych. Proxy klimatyczne – dane, na podstawie których można oszacować nie wprost (bez bezpośredniego pomiaru) wartości klimatyczne. Osobowe źródło informacji (OZI), osoba współpracująca w sposób tajny i świadomy ze służbami specjalnymi. W czasach PRL były to MO, SB MSW, WSW, Zarząd II SG WP. i innymi służbami udzielając informacji. OZI dzielą się na kilka kategorii w zależności od zaangażowania i użyteczności dla służb. Od 1982 r. dokumentacja dotycząca pracy najcenniejszych OZI SB MSW trafiała do Biura Studiów Służby Bezpieczeństwa MSW.

  Służby specjalne – ogólna nazwa opisująca instytucje, które prowadzą działania operacyjno-rozpoznawcze o charakterze niejawnym. Domeną służb specjalnych jest pozyskiwanie i ochrona informacji kluczowych dla zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W państwach demokratycznych działania służb specjalnych wymykają się niekiedy spod kontroli organów nadzorczych. Kontrowersje budzą niektóre techniki stosowane przez służby specjalne, szczególnie te niedozwolone przez prawo ich państwa macierzystego, jak przekupstwo, szantaż, tortury, skrytobójstwo oraz nielegalny handel bronią i narkotykami. Praktyki te są niekiedy usprawiedliwiane ochroną interesów państwa i jego obywateli i dotyczą służb specjalnych zarówno krajów demokratycznych (np. tortury porwanych przez CIA), jak i reżimów dyktatorskich (np. likwidacja opozycjonistów przez radzieckie KGB). Climateprediction.net – jeden z projektów naukowych, wykorzystujących możliwości technik przetwarzania rozproszonego. Jego celem jest przewidywanie zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. Eksperyment ma również na celu stworzenie lepszych, bardziej niezawodnych modeli matematycznych, które umożliwią w przyszłości długoterminowe prognozowanie pogody, z większą dokładnością. Jest to największy z dotychczas przeprowadzonych eksperymentów tego typu. Do marca 2005 roku, przetestowano ponad 70 tysięcy modeli klimatycznych.

  Szef Służby Cywilnej - centralny organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad służbą cywilną. Powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 5-letnią kadencję spośród urzędników służby cywilnej. Szef Służby Cywilnej m.in.: czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej, kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej, przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej, monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i szkolenia członków korpusu służby cywilnej. Uzdrowisko – miejscowość dysponująca naturalnymi czynnikami leczniczymi, do których zalicza się wody mineralne oraz właściwości klimatyczne. Warunkiem powstania miejscowości uzdrowiskowej jest występowanie walorów przyrodniczych. Wody mineralne służą do kąpieli leczniczych i do kuracji pitnej, a właściwości klimatyczne stosowane są w klimatoterapii.

  Dendroklimatologia – nauka zajmująca się rekonstruowaniem warunków klimatycznych i ich zmian w czasie i przestrzeni na podstawie pomiarów słojów drzew. Dzięki technikom dendroklimatologii jest możliwe poznanie kierunków zmian klimatu. Techniki umożliwiają rekonstrukcję danych dotyczących temperatury, opadów i innych czynników klimatycznych. Urząd Ochrony Państwa − istniejąca od 10 maja 1990 roku do 29 czerwca 2002 roku instytucja państwa, stanowiąca część (obok zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych) służb specjalnych RP. UOP zastąpił zlikwidowaną Służbę Bezpieczeństwa MSW.

  Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (CSWSMed) – była szkoła wojskowa Sił Zbrojnych RP kształcąca żołnierzy służby czynnej i rezerwy na potrzeby Wojskowej Służby Zdrowia.

  Dodano: 07.10.2010. 17:37  


  Najnowsze