• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja pt. Społeczne wskaźniki zaufania i wiary w sprawiedliwość, Parma, Włochy

  04.05.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-7 maja 2010 r. w Parmie, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Społeczne wskaźniki zaufania i wiary w sprawiedliwość".

  Będzie to drugie wydarzenie organizowane w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu Euro-JUSTIS (Naukowe wskaźniki zaufania do organów sprawiedliwości).

  Przedmiotem dyskusji, w której wezmą udział przedstawiciele krajowych i europejskich instytucji oraz naukowcy z szerszej społeczności naukowej, będą zagadnienia naukowe związane z tematem społecznego zaufania do organów sprawiedliwości.

  Odrębna sesja zostanie poświęcona prezentacji projektów - finansowanych ze środków unijnych - z dziedziny przestępczości i dewiacji. Celem będzie identyfikacja wspólnych zagadnień we wszystkich tych projektach oraz zbadanie zakresu przyszłej współpracy na lata 2010-2011.

  Projekt Euro-JUSTIS opiera się na założeniu, że skuteczny system sprawiedliwości musi przeprowadzać samoocenę nie tylko w odniesieniu do wąskich kryteriów walki z przestępczością, ale również w odniesieniu do szerszych kryteriów nawiązujących do zaufania obywateli do organów sprawiedliwości i do poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie. Naukowcy dążą do opracowania i pilotowania sondażowych wskaźników publicznego zaufania do organów sprawiedliwości - termin użyty tutaj ma obejmować zagadnienia związane z uczciwością, zaufaniem oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa. Ponadto opracują narzędzia do prezentowania i interpretowania tych wskaźników w sposób intuicyjny i przystępny.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Funkcja sprawiedliwościowa prawa karnego - historycznie pierwsza funkcja prawa karnego. Jej istotą jest zaspokajanie poczucia sprawiedliwości osoby pokrzywdzonej przestępstwem, jej rodziny, a także grupy społecznej i całego społeczeństwa, poprzez ukaranie sprawcy przestępstwa. Funkcja sprawiedliwościowa kompensuje instynktowną potrzebę zemsty i realizuje filozofię za dobre wynagradzać, za złe karać. Polityka humanizująca - polityka, celem której jest zapewnienie sprawiedliwości oraz humanitarności na styku gospodarki i społeczeństwa. Polityka humanizująca jest ściśle związana z istnieniem i rozwojem społecznej gospodarki rynkowej oraz państwa opiekuńczego. Wojskowy Sąd Rejonowy w Szczecinie – wojskowy organ wymiaru sprawiedliwości okresu stalinowskiego powołany "dla wykonania zadań wojskowych organów wymiaru sprawiedliwości w stosunku do osób pozawojskowych…"

  Ławnik - niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości został zapisany w art. 182. Konstytucji. Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ – uchwały jednego z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Szczególne znaczenie mają rezolucje Rady Bezpieczeństwa dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a zwłaszcza decyzje o zastosowaniu sankcji niewymagających użycia siły zbrojnej (art. 41. Karty) oraz decyzje o sankcjach zbrojnych (art. 42 Karty). Jako jedyne spośród rezolucji uchwalanych przez organy ONZ, mają moc prawnie wiążącą dla państw – na mocy art. 25 Karty Narodów Zjednoczonych. Ich legalność nie może być kwestionowana, nie podlegają także kontroli sądowej ze strony Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

  Zaufanie wobec jakiegoś obiektu jest to wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszym życzeniem. Jeśli takiej pewności nie mamy, to zaufaniu towarzyszy także nadzieja. Obiekt zaufania może być dowolny, np. człowiek, zwierzę, przedmiot, substancja, instytucja, społeczeństwo, bóg. W przypadku relacji międzyludzkich zaufanie dotyczy najczęściej uczciwości drugiej strony wobec nas, co niekoniecznie oznacza uczciwość wobec innych, np. w grupie przestępczej. Zaufanie może, ale nie musi być odwzajemnione; jest jedną z podstawowych więzi międzyludzkich, zarówno w rodzinie jak i grupach społecznych, i bywa szczególnie cenne w sytuacjach kryzysowych. Wzbudzanie zaufania jest też częstą metodą działania przestępców, zwłaszcza oszustów. Emocja zaufania jest doznawana także przez bardziej inteligentne zwierzęta. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, PPBW – naukowa sieć, powstała w 2005 roku, jako jedna z nadzorowanych przez Radę Ministrów, a zainicjowanych przez Komisję Europejską platform technologicznych, której zadania polegają na tworzeniu zaawansowanych, zintegrowanych narzędzi technologicznych i informatycznych, wspomagających działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

  Palais de Justice w Paryżu (Pałac Sprawiedliwości) – zespół budynków na Île de la Cité, od początku istnienia stanowiący siedzibę najważniejszych organów wymiaru sprawiedliwości we Francji. Zajmuje łącznie 1/3 powierzchni całej wyspy, między bulwarami Horloge, des Orfèvres, Harlay oraz Palais. Wyłączenie organu administracji publicznej od udziału w sprawie może nastąpić jedynie z mocy prawa (ex lege). W literaturze wskazuje się, że instytucja wyłączenia pracownika przyczynia się do realizacji zasad postępowania administracyjnego: prawdy obiektywnej oraz pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa.

  Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów.

  Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych – istniejący w latach 1993-2009 trzeci filar Unii Europejskiej. Współpraca w tym obszarze koncentrowała się wokół zwalczania przestępczości. Przestał istnieć wraz z wejściem w życie Traktatu lizbońskiego, który likwidował trójfilarową strukturę UE. Dawny trzeci filar realizowany jest obecnie w ramach Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

  Axis Of Justice (AOJ) – organizacja non-profit założona przez Serja Tankiana z zespołu System of a Down oraz Toma Morello (Audioslave, Rage Against the Machine). Jej celem jest współpraca muzyków, fanów muzyki oraz obywatelskich partii politycznych we wspólnej walce o sprawiedliwość społeczną. Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu ingerencję ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne konflikty i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa nad tym zjawiskiem.

  Dodano: 04.05.2010. 17:12  


  Najnowsze