• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt Aktywa niematerialne a regionalny wzrost gospodarczy, Bruksela, Belgia

  25.06.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 6 lipca 2010 r. partnerzy projektu "Aktywa niematerialne a regionalny wzrost gospodarczy" (IAREG) organizują konferencję wieńczącą projekt.

  W jego ramach analizowano rolę aktywów niematerialnych w generowaniu innowacji, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego na szczeblu regionalnym. Opracowano nowe wskaźniki doskonalące pomiar najistotniejszych aktywów niematerialnych. Wśród nich należy wymienić takie czynniki jak kapitał ludzki, mobilność naukowców, przedsiębiorczość oraz sieciowanie społeczne. Wyniki analizy pokazują, jak dobra intelektualne oraz ich interakcja definiują środowisko wpływające na decyzje, które dotyczą lokalizacji działalności gospodarczej. Zmierzono także rolę regionalnych efektów zewnętrznych w tworzeniu aktywów niematerialnych i determinowaniu wyników gospodarczych w Europie.

  Konferencja będzie okazją do omówienia nowej wiedzy wypracowanej w trakcie projektu oraz zagadnień, jakie pozostają do zbadania w przyszłości. Uczestnicy i strony zainteresowane będą mieli okazję opowiedzieć o swoim zapotrzebowaniu na wiedzę w tym obszarze polityki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rzeczowe aktywa trwałe – część aktywów trwałych jednostki gospodarczej, które posiadają materialną formę (w odróżnieniu od wartości niematerialnych i prawnych). Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych dokładniej precyzuje Ustawa o Rachunkowości oraz Międzynarodowy Standard Rachunkowości (tzw. MSR) nr 16. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa obejmuje badanie dynamiki sumy bilansowej oraz ważniejszych pozycji aktywów i pasywów (analiza pozioma), a także badanie struktury aktywów (patrz aktywa) i pasywów (patrz: pasywa) oraz wewnętrznej struktury wybranych pozycji bilansowych (analiza pionowa).

  Majątek trwały, aktywa trwałe – część aktywów jednostki gospodarczej o przewidywanym okresie użytkowania większym niż jeden rok obrotowy. Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego – produkcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój. Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego.

  Umorzenie – okresowe zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na skutek jego wykorzystywania w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, o wyrażoną wartościowo sumę tego zużycia. Wartości niematerialne i prawne - pozycja w bilansie firmy. Oznacza nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

  Wskaźnik rotacji aktywów (ang. total asset turnover – TAT) – jeden ze wskaźników sprawności zarządzania aktywami (sprawności działania). Definiuje się go jako iloraz sprzedaży do aktywów ogółem. Płynność aktywów – zdolność do szybkiej, łatwej i bez nadmiernej straty zamiany aktywów na środki pieniężne.

  Kapitał, to pojęcie z dziedziny ekonomii i finansów, oznaczające dobra (bogactwa, środki, aktywa) finansowe, szczególnie, gdy służą one rozpoczęciu lub kontynuacji działalności gospodarczej. Jest jednym ze środków wytwórczych, obok: pracy, przedsiębiorczości i ziemi, które są potrzebne do rozpoczęcia produkcji.

  Fundusz aktywów niepublicznych - szczególny rodzaj funduszu inwestycyjnego, wyróżniany ze względu na przyjęte zasady polityki inwestycyjnej. Fundusz ten może przyjąć formę funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne funduszu zamkniętego. Fundusz aktywów niepublicznych charakteryzuje się tym, że 80% swoich aktywów lokuje w aktywa inne niż instrumenty rynku pieniężnego lub papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu.

  Dywersyfikacja portfela – różnicowanie składu portfela inwestycyjnego skutkujące redukcją ryzyka specyficznego (niesystematycznego) poszczególnych aktywów, a w konsekwencji spadkiem ryzyka całego portfela. Istota dywersyfikacji sprowadza się do zakupu do portfela zróżnicowanych aktywów w nadziei, że ewentualne spadki wartości niektórych z nich zostaną zrekompensowane wzrostami wartości innych. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (WRPO) - regionalny program operacyjny w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO), zgodnie z założeniami ma być podstawowym narzędziem służącym zmniejszeniu dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii Europejskiej. Głównym celem jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, a ponadto: poprawa warunków inwestowania; wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, a także wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.

  Dodano: 25.06.2010. 18:12  


  Najnowsze