• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt Enri-East, Bruksela, Belgia

  11.07.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 26 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca, finansowanego ze środków unijnych projektu Enri-East (Wzajemna zależność tożsamości europejskiej, narodowej i regionalnej - narody między państwami wzdłuż nowych granic wschodnich Unii Europejskiej).

  Wydarzenie poświęcone będzie czterem głównym zagadnieniom badawczym projektu, prezentacjom wyników i praktycznych zaleceń w zakresie poniższych tematów:
  - samoorganizacja i społeczno-polityczna reprezentacja mniejszości etnicznych wzdłuż wschodnioeuropejskiego pogranicza;
  - ścieżki historyczne, wspólna pamięć, obecny status i oczekiwana dynamika społeczna podzielonych narodów w Europie Wschodniej;
  - wzajemna zależność tożsamości i kultur;
  - narody między państwami - z naciskiem na region bałtycki i szczególny przypadek Niemiec.

  W ramach projektu Enri-East prowadzono badania społeczno-etnicznych tożsamości wzdłuż wschodniej granicy Europy. Opierały się one nie tylko na teoretycznych, metodologicznych i empirycznych komponentach, ale również na metodach i podejściach z rozmaitych nauk społecznych. Pod względem geograficznym projekt objął obszary umownie zwane regionem bałtyckim, Europą Wschodnią, Europą Środkową i basenem karpackim. Ponad 12 mniejszości etnicznych w 9 sąsiadujących ze sobą państwach unijnych zostało objętych przez sieć jedenastu zespołów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pluralizm kulturowy – taka sytuacja społeczna, w której grupy mniejszościowe uczestniczą w pełni w dominującym społeczeństwie, zachowując przy tym swoje kulturowe różnice, swoją tożsamość i odrębność od innych grup. Tożsamość płciowa (ang. gender identity) lub tożsamość płci – termin, przez który rozumie się gender – psychologiczną, kulturową płeć – z którą jednostka się identyfikuje. Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby – koncepcja samej lub samego siebie – jako kobiety (dziewczyny) lub mężczyzny (chłopca). Jest to forma tożsamości społecznej. Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społecznej.

  Integracja społeczna – termin w socjologii i innych naukach społecznych oznaczający w ogólności proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. mniejszości narodowe, uchodźcy, emigranci i repatrianci, itp., i w konsekwencji uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas dostępnych tylko dla większości. Jest to jednocześnie zjawisko pełne sprzeczności, gdyż wymaga akceptacji obu stron, co nie jest sprawą oczywistą, gdyż może oznaczać konieczność wyrzeczenia się przez jedna lub obie strony pełni lub części swojej tożsamości rozumianej jako role społeczne, wartości, normy, zwyczaje, tradycja, prawo, światopogląd, nawet język. Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.

  Mniejszość polityczna mała liczebnie grupa społeczna wyodrębniona ze względu na obiektywną cechę stanowiąca mniej niż 50% ludności państwa, posiadająca świadomość własnej tożsamości i odrębności oraz wyrażająca chęć jej utrzymania, dysponująca własną partią polityczną. dąży do udziału swych przedstawicieli w pracach parlamentu, organu samorządu terytorialnego zabiegając o podejmowanie decyzji uwzględniających jej interesy. Ich istnienie jest jednocześnie wyrazem pluralizmu społeczeństwa. Do najlepiej zorganizowanych należą mniejszości wyznaniowe i narodowe. Samo pojęcie ma wymiar obiektywny- (istnienie grupy charakteryzującej się wspólnymi cechami) i subiektywny (poczucie tożsamości i odrębności). Dezindywiduacja – to proces psychologiczno-społeczny, który prowadzi do utraty osobowości oraz zdolności rozpoznawania swoich cech jednostkowych, zanik tożsamości jednostkowej, anonimowość, identyfikacja z tłumem. Powoduje zastępowanie własnej tożsamości tożsamością grupy społecznej.

  Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – polskie ustawowe określenie oddzielnych, mniejszych niż dominująca, grup społecznych zamieszkujących Rzeczpospolitą Polską. Według ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym mniejszości te są wyodrębniane na podstawie łącznie sześciu kryteriów, w szczególności mniejszej niż pozostała ludność liczebności i zamieszkiwania obecnego terytorium RP przez przodków jej członków od co najmniej 100 lat. Definicja ta podaje też jedno kryterium odróżniające mniejszość etniczną od narodowej – pierwsza oznacza grupę, która nie utożsamia się z innym narodem (współcześnie) zorganizowanym we własnym państwie. Tożsamość regionalna - specyficzna tożsamość zbiorowa i kulturowa oparta na tradycji i regułach, odnoszona cech społecznych i kultury specyficznych dla danego regionu. Problemy z tożsamością regionalną występują głównie na terenach przygranicznych, gdzie przynależność państwowa jest nadal świeża a ludność napływowa (np. tożsamość ludności polskiej na tzw. Ziemi Lubuskiej).

  Konflikt etniczny – rodzaj konfliktu społecznego, w którym bez względu na przyczyny stronami są narody, mniejszości narodowe bądź grupy etniczne, funkcjonujące w społeczeństwach wielonarodowościowych i wieloetnicznych, bądź na pograniczu etnicznym.

  Tożsamość internetowa – tożsamość społeczna, którą użytkownik internetu ustanawia będąc w społeczności internetowej i na stronach internetowych. Chociaż niektórzy ludzie wolą używać swoich prawdziwych imion w sieci, niektórzy internauci cenią sobie anonimowość, identyfikując się za pomocą pseudonimów, które ujawniają różną ilość ich danych osobowych.

  NEWW (ang. Network of East-West Women, tłum. na polski Wschodnio-Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet) to międzynarodowe stowarzyszenie współpracy kobiet, działające w Europie Środkowej i Wschodniej oraz krajach byłego Związku Radzieckiego i USA. NEWW jest jedną z największych i najbardziej szanowanych organizacji w regionie, posiada status specjalnego konsultanta Komisji Ekonomicznej i Społecznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wschodnio-Zachodnia Sieć Współpracy Kobiet NEWW zrzesza kilkadziesiąt organizacji oraz ponad sto osób z 30 krajów Europy, byłych państw Związku Radzieckiego i USA.

  Dodano: 11.07.2011. 17:49  


  Najnowsze