• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt Europejska współpraca na rzecz rozwoju do 2020, Bruksela, Belgia

  03.02.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 10 lutego 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca projekt "Europejska współpraca na rzecz rozwoju do 2020".

  W ciągu ostatnich trzech lat w ramach projektu EDC 2020 analizowane były zagadnienia okalające stosunki Europy z krajami rozwijającymi się. Inicjatywa dotyczyła trzech głównych tematów: nowych podmiotów w międzynarodowym rozwoju, bezpieczeństwa energetycznego Europy i zmian klimatu.

  Konferencja poświęcona będzie wnioskom w każdym z tych obszarów i ich znaczeniu w czasach, kiedy pytania o tożsamość europejską pojawiają się wyraźnie w debatach krajowych. Wydarzenie zajmie się również czterema ogólnymi zagadnieniami:
  - Jakie są kluczowe wyzwania dla europejskiej współpracy na rzecz rozwoju?
  - W jaki sposób traktat lizboński nada nowy kształt europejskiej współpracy na rzecz rozwoju?
  - Jakie powinny być cele unijnej polityki rozwoju w kolejnej dekadzie?
  - W jaki sposób europejska współpraca na rzecz rozwoju może kształtować rolę Europy na arenie światowej?

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) – program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  WAA – Stowarzyszenie Warszawski Aktyw Artystów powstało 26.11.2002, a jego celem są działania na rzecz wspierania rozwoju sztuki współczesnej, szczególnie sztuk wizualnych, sztuki nowych mediów, twórczości muzycznej, literackiej i audiowizualnej oraz pomoc na rzecz inicjowania działalności twórców.

  WAA – Stowarzyszenie Warszawski Aktyw Artystów powstało 26.11.2002, a jego celem są działania na rzecz wspierania rozwoju sztuki współczesnej, szczególnie sztuk wizualnych, sztuki nowych mediów, twórczości muzycznej, literackiej i audiowizualnej oraz pomoc na rzecz inicjowania działalności twórców.

  Agenda z Tampere to plan wspólnego działania rządów krajów Unii Europejskiej w ramach rozwoju III filaru UE - współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych. Przyjęty został na spotkaniu Rady Europejskiej w Tampere, w dniach 15-16 października 1999 roku. Podjęte zostały następujące ustalenia:

  Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprises) – dokument wskazujący obszary, w których Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje kandydujące powinny podejmować działania na rzecz poprawy otoczenia oraz rozwoju małej przedsiębiorczości.

  Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) — to według definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) przepływy finansowe kierowane do lub na rzecz określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych przez instytucje państw-dawców, w tym instytucje państwowe i samorządowe.

  Dodano: 03.02.2011. 15:49  


  Najnowsze