• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt Łączenie badań nad starzeniem się z rozwojem TIK, Praga, Czechy

  29.12.2011. 22:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 28 maja 2012 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się konferencja zamykająca projekt "Łączenie badań nad starzeniem się z rozwojem TIK".

  Finansowany ze środków unijnych projekt BRAID (Łączenie badań nad starzeniem się z rozwojem TIK) konsoliduje istniejące mapy drogowe w zakresie aktywnego starzenia się poprzez wspieranie mechanizmów koordynacji i konsultacji między interesariuszami. W ramach projektu opisano kluczowe wyzwania badawcze i wypracowano wizję kompleksowego podejścia do wspierania dobrobytu i społeczno-ekonomicznej integracji rosnącej liczby seniorów w Europie.

  W czasie konferencji interesariusze będą omawiać społeczno-ekonomiczne aspekty technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz starzenia się, które wpływają na zajęcia rekreacyjne i kształtują je w różnych kontekstach życiowych. Problematyka mechanizmów zapewniających osobom starszym samodzielność również znajdzie się w programie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konsensus Kopenhaski to projekt stworzony w 2004 roku, którego celem jest ustalenie priorytetów w dążeniu do dobrobytu społecznego, a którego podstawą jest teoria ekonomii dobrobytu. Utworzony z inicjatywy Bjørna Lomborga, autora książki Sceptyczny ekolog oraz dyrektora duńskiego Instytutu Badań Środowiska Naturalnego. Projekt wspierany jest finansowo przez duński rząd oraz czasopismo The Economist . Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – program współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w Polsce w latach 2007-2013. Jest to jedyny tego rodzaju program ponadregionalny w skali Unii Europejskiej. Ma na celu rozwój społeczno-gospodarczy pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, które w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej były regionami najsłabiej rozwiniętymi w całej Unii. Program jest krokiem na drodze do wyrównania szans rozwojowych oraz unowocześnienia wielu sfer życia Polski Wschodniej. Z jego środków (około 2,8 mld euro) dofinansowywane są przedsięwzięcia związane z rozwojem infrastruktury uczelni, wspieraniem innowacji, dostępem do Internetu w Polsce Wschodniej, rozwojem miast, budową dróg i obwodnic oraz rozwojem turystyki (patrz: osie priorytetowe). Stanowi on dopełnienie innych programów europejskich: regionalnych programów operacyjnych, które obejmują województwa, Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (MORPiE) – projekt badawczy realizowany od 2006 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Od 2008 r. wchodzi w skład sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego, których celem jest realizacja badań dotyczących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, zachodzących w województwie małopolskim.

  Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Starzenie się osadu – proces zmiany właściwości osadu wraz z upływem czasu. Szybkość starzenia można przyspieszyć poprzez ogrzewanie osadu z roztworem wyjściowym. W wyniku starzenia następuje zwiększenie rozmiarów cząstek osadu, co ułatwia jego sedymentację i sączenie. Wikipedystka:Katarinka89/brudnopis: Człowiek społeczno-eokonomiczny (zakorzeniony instytucjonalnie) Jest to połączenie modelu człowieka ekonomicznego(homo oeconomicus) oraz człowieka socjologicznego(homo sociologicus). Połaczenie to sprawia, iż człowiek zakorzeniony instytucjonalnie, będąc jednostka uczestnicząca w rynku , z jednek strony w swoich decyzjach kieruje się rynkową racjonalnościa ekonomiczną a z drugiej strony na jej decyzje wpływ maja uwarunkowania społeczno-kulturowe , które cechują się nieprzewidywalnością oraz zmiennością.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badania terenowe (ang. field work) to termin odnoszący się do wszelkiego rodzaju badań z zakresu nauk społecznych, w których badacz "rusza zza biurka" i przeprowadza swój projekt w analizowanej społeczności.

  Geografia przemysłu – dział geografii społeczno-ekonomicznej, nauka badająca strukturę przestrzenną przemysłu (w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, międzynarodowej) oraz procesy czasowo-przestrzenne ją kształtujące.

  Studia nad rozwojem to multidyscyplinarny kierunek studiów łączący elementy ekonomii, politologii i stosunków międzynarodowych. Najważniejszą cechą kierunku są badania i analizy zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych w celu naukowego zdefiniowania czym jest rozwój. Istotnym aspektem studiów nad rozwojem jest troska o kraje rozwijające się (tzw. Trzeci Świat), chociaż procesy społeczno-ekonomiczne w krajach rozwiniętych są również często brane pod uwagę.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Zwieńczenie – ogólne określenie każdego najwyżej położonego fragmentu budowli; element architektoniczny lub rzeźbiarski zamykający budynek lub artystyczny wyrób rzemieślniczy (również element zamykający ołtarz).

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka. Społeczne włączenie (social inclusion) – polityka wyrównywania społecznych różnic między ludźmi mającymi dostęp do nowej wiedzy a tzw. Wykluczonymi.

  Dodano: 29.12.2011. 22:26  


  Najnowsze