• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt Medycyna regeneracyjna w Europie, Bilbao, Hiszpania

  31.03.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 18 - 19 kwietnia 2011 r. w Bilbao, Hiszpania, odbędzie się konferencja zamykająca projekt Remedie (Medycyna regeneracyjna w Europie).

  W czasie konferencji zaprezentowane zostaną najważniejsze wnioski z projektu Remedie. W jego ramach przeanalizowano osiągnięcia w dziedzinie politycznej, społeczno-ekonomicznej i bioetycznej dotyczące medycyny regeneracyjnej (MR) na szczeblu europejskim i światowym.

  Medycyna regeneracyjna obejmuje zastosowanie nowatorskich biomateriałów, a w szczególności komórek (w tym macierzystych), genów (w postaci terapii genowych) oraz biodegradowalnych materiałów rusztowaniowych w celu osiągnięcia efektu regeneracyjnego, czyli technologii ukierunkowanych na stymulowanie lub zwiększanie naturalnej zdolności organizmu ludzkiego do samonaprawy.

  Odkrycia zostaną zaprezentowane w postaci zintegrowanych serii prezentacji, obejmujących wspomniane dziedziny oraz ich implikacje dla leczenia klinicznego i polityki regulacyjnej. Pośród kluczowych zagadnień znajdą się:
  - geograficzna i technologiczna stratyfikacja europejskiego sektora MR;
  - wyróżniające się modele innowacyjności i zarządzania tworzone w Chinach, Indiach i Japonii;
  - specyficzne wyzwania związane z opracowywaniem wielkoskalowych testów oraz naciski w kierunku harmonizacji w Europie;
  - pojawienie się pośrednich form wprowadzania na rynek oraz wyzwania regulacyjne, którymi należy się zająć;
  - pojawienie się wyróżniających się i konkurencyjnych sieci bioetycznych, które ujmują MR na bardzo różne sposoby.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Inżynieria tkankowa – dziedzina nauk technicznych, zajmująca się wykorzystaniem wiedzy medycznej oraz metod inżynierii materiałowej do wytwarzania funkcjonalnych zamienników uszkodzonych tkanek lub całych narządów. Obejmuje manipulacje komórkami (somatycznymi i macierzystymi), konstruowanie odpowiednich rusztowań podtrzymujących, wpływanie na warunki wzrostu tkanki oraz jej strukturę oraz utrzymanie sprzyjających parametrów fizykochemicznych otoczenia. Intensywny rozwój tej specjalności rozpoczął się w połowie lat 90.; dotychczas w praktyce klinicznej znalazły zastosowanie nowoczesne implanty skóry i tkanki chrzęstnej. Łącznie z kierunkami terapii wykorzystującymi komórki macierzyste pozostaje w obszarze zainteresowania tzw. medycyny regeneracyjnej.

  Biomedycyna – dziedzina medycyny wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych, mająca zastosowanie m.in. w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób. Biomedycyna jako nauka zajmuje się nie tylko fizjologicznym i patologicznym kontekstem zdrowia i choroby człowieka ale również regulacją prawną zagadnień etycznych, ujętych np. w Konwencji o Prawach Człowieka i Biomedycynie (Europejskiej Konwencji Bioetycznej), jak również regulacjach prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro i klonowania człowieka. W zakresie klinicznym i diagnostycznym, podstawę naukową i technologiczną biomedycyny definiują dziedziny z zakresu nauk o życiu (en. life sciences), które znajdują zastosowanie w ochronie zdrowia i diagnostyce laboratoryjnej w tym: biologia medyczna, chemia medyczna i fizyka medyczna, a w szczególności działy takie jak:

  Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

  Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

  Higiena (gr. hygeinos - leczniczy) – dział medycyny, badający wpływ środowiska na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Celem tych badań jest zapewnienie poszczególnym osobom oraz społeczeństwu jak najlepszych warunków rozwoju fizycznego i psychicznego. Praktycznymi wynikami higieny są wskazania dotyczące usuwania z życia ludzkiego wpływów ujemnych, w różny sposób zagrażających zdrowiu i wprowadzania czynników dodatnich.

  Medycyna lotnicza – dział medycyny zajmujący się badaniem, diagnostyką i leczeniem reakcji i zaburzeń organizmu, które powstały lub uległy zmianie w związku z działaniem (także niekontrolowanym) statku powietrznego i zjawisk fizycznych panujących w przestrzeni powietrznej oraz zagadnieniami medycznie pokrewnymi.

  Medycyna regeneracyjna (od. łac. regeneratio = regeneracja) – stosunkowo nowa dziedzina medycyny, której celem jest leczenie za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode (terapia komórkami macierzystymi, inżynieria tkankowa), lub regeneracja organizmu za pomocą terapii genowej.

  Dodano: 31.03.2011. 17:26  


  Najnowsze