• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt SYNBIOSIS - maksymalizacja synergii na rzecz biotechnologicznych infrastruktur badawczych w Europie Środkowej, Brukse

  23.05.2012. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 29 maja 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja zamykająca projekt SYNBIOSIS - maksymalizacja synergii na rzecz biotechnologicznych infrastruktur badawczych w Europie Środkowej (SYNBIOSIS final conference - Maximising synergies for central European biotech research infrastructures).

  Finansowany ze środków unijnych projekt SYNBIOSIS (Maksymalizacja synergii na rzecz biotechnologicznych infrastruktur badawczych w Europie Środkowej) łączy dwa europejskie klastry badawcze w dziedzinach biotechnologii/nauk przyrodniczych i TIK. Dwa regiony partnerskie - Morawy Południowe (Czechy) i Friuli Venezia Giulia (Włochy) - są zainteresowane rozwijaniem specjalistycznych infrastruktur badawczych, zgodnie z europejskim modelem "inteligentnej specjalizacji".

  W czasie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki projektu, w tym bieżąca współpraca między uczelniami wyższymi, klastrami badawczymi i przedsiębiorstwami. Nacisk zostanie położony również na najlepsze praktyki, przetestowane w regionach partnerów SYNBIOSIS, które prezentują wysoki potencjał powielenia w innych kontekstach europejskich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią. CERGOP (Central Europe Regional Geodynamics Project - Projekt Geodynamiczny Europy Środkowej) – projekt mający zapewnić wszystkim jego uczestnikom geodynamiczną sieć odniesienia dla Europy Środkowej. ERCIM (ang. European Research Consortium for Informatics and Mathematics) - grupa europejskich organizacji badawczych zainteresowanych we współpracy w badaniach dotyczących technologii informatycznych. Członkami ERCIM są instytucje badawcze z 18 krajów.

  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (pol. Towarzystwo Fraunhofera) – największa w Europie organizacja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, założona 26 marca 1949, skupia 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych (Fraunhofer-Institute) i samodzielnych jednostek badawczych. Towarzystwo zatrudnia 22 000 pracowników [stan na 31 grudnia 2012]. Specjalizuje się w obszarach takich jak techniki informatyczne i telekomunikacyjne, mikroelektronika, techniki produkcyjne, energetyka, transport, inżynieria środowiska i technologie materiałowe. Towarzystwo uzyskuje 70% budżetu w wyniku umów, kontraktów i projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe; 30% badań finansowanych jest ze środków publicznych przez niemiecki rząd centralny i rządy krajów związkowych. Rada Główna Instytutów Badawczych (RGIB) - wybieralny organ przedstawicielski, działający na podstawie art. 33 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Obecnie w Polsce działalność badawczą prowadzi 119 instytutów zatrudniając blisko 28000 pracowników, w tym około 12000 pracowników badawczych.

  Caves of Mars Project - były projekt finansowany przez program II fazy przez NASA Institute for Advanced Concepts , mający na celu wybranie najlepszych potencjalnych miejsc do ulokowania modułów badawczych i mieszkalnych załogowych misji na Marsa. Dekada na rzecz Romów w Europie – inicjatywa ośmiu krajów Europy Środkowej i Południowowschodniej na rzecz poprawienia statusu społecznego i ekonomicznego oraz zmniejszenia dyskryminacji mniejszości romskiej (cygańskiej) w całym regionie.

  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ang. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA) to organizacja zajmująca się analizą rynków rolnych i kierująca siecią ośrodków na całym świecie, które przyczynić mają się do zmniejszenia głodu i nędzy propagując uprawy biotechnologiczne. ISAAA założona została w 1992 roku przez Clive Jamesa, aktualnego prezesa organizacji.

  Willa Primavesi (cz. Vila Primavesi) – jedna z cenniejszych realizacji secesji wiedeńskiej w Europie Środkowej. Zlokalizowana w czeskim Ołomuńcu przy ul. Univerzitní (Uniwersyteckiej) 7.

  Royal Geographical Society (Królewskie Towarzystwo Geograficzne) – towarzystwo naukowe stworzone na rzecz propagowania i rozwoju geografii, obecnie zajmuje się wspieraniem badań naukowych, ekspedycji naukowo badawczych i edukacji geograficznej. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Bogusław Szczerski (ur. 18 grudnia 1935, zm. 26 kwietnia 2012 w Krakowie) - dr nauk technicznych (Politechnika Krakowska), specjalista w zakresie oceny właściwości użytkowych produktów naftowych. Wieloletni pracownik Instytutu Technologii Nafty w Krakowie, gdzie kierował Zakładem Oceny Własności Eksploatacyjnych Produktów Naftowych, wykładowca akademicki (m.in. AGH). Autor i współautor ponad stu prac naukowych i badawczych, 28 patentów (w tym wielu znanych i popularnych polskich olejów silnikowych obecnych na rynku od lat 1970-tych) oraz metod i norm badawczych, członek i współpracownik międzynarodowych grup badawczych i eksperckich, w tym Europejskiej Rady Koordynacyjnej ds. Badań Paliw, Olejów i Płynów Eksploatacyjnych CEC. Współautor hymnu podkrakowskiej gminy Mogilany. Zmarł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie 26 kwietnia 2012 r. w Krakowie. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Eltel Networks: Eltel Networks – międzynarodowy dostawca usług dla infrastruktur sieciowych; Eltel Networks zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w dziedzinie projektowania, budowy, utrzymania i rozbudowy sieci energetycznych, telekomunikacyjnych oraz miejskich sieci komunalnych. Obszar działania spółki w sektorze sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych to kraje Europy Centralnej i Północnej.

  Dodano: 23.05.2012. 17:37  


  Najnowsze