• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konflikty w zakresie ochrony: strategie działania w zmieniającym się świecie, Aberdeen, Wielka Brytania

  16.03.2011. 18:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja pod hasłem "Konflikty w zakresie ochrony: strategie działania w zmieniającym się świecie" odbędzie się w dniach od 19 do 24 sierpnia 2011 roku w mieście Aberdeen w Wielkiej Brytanii.

  W miarę zwiększania wpływu działalności człowieka na planetę przybiera na sile problem bioróżnorodności. Zmieniające się wzorce zagospodarowania przestrzennego, nadmierna eksploatacja, zanieczyszczenie, zmiany klimatyczne oraz zagrożenia ze strony gatunków inwazyjnych stanowią wyzwanie w zakresie zarządzania różnorodnością biologiczną i jej ochrony. W związku z tym rośnie liczna konfliktów między podmiotami mającymi na celu ochronę gatunków a podmiotami kierującymi się innymi celami, interesami czy wartościami.

  Konflikty te występują na różnych poziomach, od zarządzania pojedynczym gatunkiem w skali lokalnej do międzynarodowych sporów dotyczących zarządzania zasobami. Ścierają się tu wieloaspektowe interesy ekologiczne, społeczne i ekonomiczne w różnych kontekstach politycznych i prawnych.

  Program wydarzenia obejmuje sesje plenarne, prezentacje, sesje panelowe i robocze oraz forum poświęcone polityce.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Audyt ekologiczny - oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska, w celu ułatwienia kontroli zarządczej praktyk mogących wywierać wpływ na środowisko oraz oceny zgodności z polityką środowiskową, w tym z celami i zadaniami środowiskowymi organizacji. Audytu ekologicznego dotyczy rozporządzenie UE Nr 761/2001 o dobrowolnym uczestnictwie przedsiębiorstw przemysłowych we wspólnotowym systemie zarządzania środowiskiem i kontroli ekologicznej zakładu.

  Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych "KOPIPOL" — polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi upoważniona do poboru opłaty od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, oraz poboru opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (np. tzw. punkty ksero).

  Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych "KOPIPOL" — polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi upoważniona do poboru opłaty od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, oraz poboru opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (np. tzw. punkty ksero).

  Audyt środowiskowy – oznacza narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową i obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął działalność 1 września 1994 roku. Podstawy założenia Wydziału stanowiło sześć jednostek organizacyjnych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką zarządzania i działających w ramach Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Korzenie Wydziału Zarządzania sięgają działalności Wydziału Prawno-Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej, włączonej w roku 1961 do struktury Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział specjalizuje się w kształceniu akademickim oraz prowadzeniu badań w dziedzinie zarządzania, wzorując się na europejskich i światowych przykładach oraz prowadząc współpracę międzynarodową.

  Samorządowy styl zarządzania przedsiębiorstwem polega na aktywnym uczestnictwie pracowników w określaniu zadań i podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprzyja integrowaniu pracowników wokół zadań organizacji, której są uczestnikami, cele cząstkowe organizacji stają się ich celami osobistymi. Stosowany w zdecentralizowanych strukturach organizacyjnych, działających w szybko zmieniającym się otoczeniu, wymagającego szybkiego podejmowania decyzji i elastycznego działania.

  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (w skrócie WSFiZ) - niepubliczna szkoła wyższa działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Ustawa z dn. 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 roku. Utworzona została 8 maja 2001 roku. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie kształci w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Od stycznia 2010 roku Wydział Psychologii WSFiZ posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

  Dodano: 16.03.2011. 18:37  


  Najnowsze