• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, Antalya, Turcja

  06.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 3-6 października w Antalyi, Turcja, odbędzie się doroczny kongres Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych.

  Ogólny temat wydarzenia brzmi "Na rozdrożu cywilizacji - łączenie społeczności poprzez poznawanie kulturowej różnorodności". Kongres umożliwi uczestnikom analizę i wymianę metod badania kluczowych zagadnień antropologicznych, w tym: różnorodności kulturowej, wielokulturowości, migracji, transnarodowości, "innych", przynależności, religii, polityki, etniczności, kultury i płci.

  Odbędą się również dyskusje na temat globalnych wyzwań, pomagające rzucić światło na implikacje - w kontekście jednostki i społeczeństwa - takich zjawisk jak gwałtowne migracje z terenów wiejskich do miejskich, emigracja i sieci transnarodowe.

  W ciągu trzech dni poprzedzających i następujących po konferencji odbędą się wycieczki do historycznych miejsc w Antalyi, Istambule, Kapadocji i Efezie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Festiwal Filmowy w Antalyi (tur.: Antalya Altın Portakal Film Festivali) - festiwal filmowy odbywający się w Antalyi w Turcji od 1963 roku. Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty: Sky Airlines (kod linii ICAO: SHY) - jest to była turecka czarterowa linia lotnicza bazowana w Antalyi, Turcja. Obsługiwała głównie wycieczki pomiędzy Turcją a Europą, Ameryką Południową i Bliskim Wschodem.

  Anna Zadrożyńska-Barącz – etnolog, profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim, autorka prac etnologicznych m.in. na temat obyczajów i zwyczajów świątecznych. Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  91. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów odbyły się w dniach od 9 do 15 kwietnia 2012 w Antalyi (Turcja). Kobiety rywalizują po raz piętnasty. Animizm (łac. anima – dusza) – w swej klasycznej postaci, jest koncepcją wprowadzoną do nauk humanistycznych w XIX wieku przez brytyjskiego antropologa Edwarda Burnetta Tylora w celu opisania szeregu zjawisk (społecznych, religijnych) występujących pośród społeczeństw plemiennych. Do zjawisk tych zaliczamy, wypowiedzi i zachowania, które świadczą o tym, że społeczności plemienne przypisują ideę duszy i cech osobowych zwierzętom, roślinom, zjawiskom pogodowym i innym elementom natury np. kamieniom, żywiołom, itp. Do zjawisk opisywanych przez animizm zalicza się również wyobrażenia powszechne pośród społeczeństw plemiennych na temat istnienia bytów niewidzialnych, w literaturze etnograficznej określanych terminem "duchy".

  Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właśc. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju (ang. World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – święto obchodzone corocznie 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku. Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku.

  Edukacja środowiskowa - jest formą pracy socjalnej nastawioną na rozwój i aktywizację społeczności lokalnych. To ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi i wykorzystywaniu własnych możliwości, aby w maksymalnym stopniu stały się twórczymi i świadomymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej, kulturowej i globalnej. Edukacja środowiskowa jest sposobem na (samo)kształtowanie podmiotowości osób, grup i środowisk. Wykracza też poza granicę pasywnego odbioru określonych treści, by poprzez udział ludzi w praktyce społecznej kształtować postawy zaangażowane, a tą drogą – społeczeństwo aktywne i kreatywne.

  Wielokulturowość (ang. multiculturalism) – idea i model społeczny, według której społeczeństwo powinno cechować się występowaniem grup o różnym pochodzeniu i wyznających sprzeczne systemy normatywne (określające metody kontroli społecznej sposoby oceniania i kontroli postępowania jednostki i osób ją otaczających), termin ten został pierwotnie zapożyczony z socjologii krajów zachodnich. Typowymi społecznościami wielonarodowymi są społeczności amerykańska i kanadyjska. Polska na tym tle jest krajem stosunkowo jednolitym.

  Alienacja (wyobcowanie) (łac. alienus, alienum - obcy, cudzy) - poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych (postindustrialnych) oraz dla sytuacji migracji zarobkowej. XXI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018 odbędą się w Rosji w 2018 roku. Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się w Europie Wschodniej. Jest to również pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na dwóch kontynentach: w Europie i Azji.

  Wielokulturowość (ang. multiculturalism) – idea i model społeczny, według której społeczeństwo powinno cechować się występowaniem grup o różnym pochodzeniu i wyznających sprzeczne systemy normatywne (określające metody kontroli społecznej sposoby oceniania i kontroli postępowania jednostki i osób ją otaczających), termin ten został pierwotnie zapożyczony z socjologii krajów zachodnich. Typowymi społecznościami wielonarodowymi są społeczności amerykańska i kanadyjska, zaś w Europie społeczność brytyjska, francuska i niemiecka. Polska na tym tle jest krajem stosunkowo jednolitym. Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.

  Aspendos ( gr. Άσπενδος) – starożytne greckie miasto w Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja), znane dziś z najlepiej zachowanego starożytnego amfiteatru na 15 000 miejsc, również obecnie wykorzystywanego do różnego rodzaju przedstawień i pokazów. Miejscowość leży 50 km od Antalyi. W tym amfiteatrze, 28 kwietnia 1987, swój ostatni koncert dała gwiazda piosenki francuskiej, Dalida, która 4 dni później popełniła samobójstwo.

  Dodano: 06.04.2010. 17:12  


  Najnowsze