• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kongres nt. logiki uniwersalnej, Lizbona, Portugalia

  11.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 22-25 kwietnia 2010 r. w Lizbonie, Portugalia, odbędzie się trzydniowy kongres nt. logiki uniwersalnej.

  Wydarzenie posłuży za platformę do dyskusji nad przyszłością badań naukowych w dziedzinie logiki. Wezmą w nim udział logicy, matematycy, informatycy, naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją, lingwiści, psychologowie i filozofowie.

  W czasie kongresu odbędzie się wiele debat i dziesięć specjalnych sesji. Sesje dotyczyć będą:
  -schematów logicznych,
  -nieklasycznej matematyki,
  -logiki algebry abstrakcyjnej,
  -paradoksów;
  -logiki substrukturalnej,
  -logiki kategorialnej,
  -negacji,
  -logiki multimodalnej,
  -logiki parakonsystentnej,
  -algebry na potrzeby logiki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Logika modalna – teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy termin "logika modalna" rozumie się szerszej, włączając w jego obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki programów – niniejszy artykuł omawia jedynie logiki modalne w sensie wąskim (logiki modalne aletyczne) na przykładzie systemu S5. Wojciech Buszkowski (ur. 1950), polski matematyk, specjalista w dziedzinie logiki matematycznej i jej zastosowań, lingwistyki matematycznej, logiki obliczeniowej i podstaw informatyki. Algebra logiki termin obecnie używany wyłącznie w sensie historycznym. W drugiej połowie XIX i na początku XX w. algebrą logiki nazywano logikę formalną uprawianą na wzór algebry liczb, przy użyciu jej symboli: dodawania, mnożenia i odejmowania, których sens odpowiednio modyfikowano. Osobami które zapoczątkowały takie podejścia do logiki byli: G. Boole i A. de Morgan. Algebra logiki była jednym z nurtów, z których wyrosła współczesna logika formalna.

  Antypsychologizm z greckiego "anti"-przeciw, "psyche"- dusza, "logos"-nauka Stanowisko opozycyjne wobec psychologizmu, zapoczątkowane z końcem XIX wieku, a upowszechnione w XX wieku (m.in. G.Frege, E.Husserl i K.R.Popper). A. oponuje, przede wszystkim, przeciw utożsamianiu przedmiotu badań teorii poznania, logiki i innych nauk (apriorycznych i humanistycznych) z przedmiotem badań psychologii. Przeciwstawia się również metodom badawczym psy­chologii, wskazując, iż ich stosowanie w wymienionych dziedzinach wiedzy m.in. do dezinterpretacji pojęć i praw logiki oraz takich konsekwencji teoriopoznawczych, jak: subiekty­wizm,relatywizm i sceptycyzm (czyli do teoretycznej samodestrukcji). Prawa logiczne – twierdzenia logiki, zdania prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej interpretacji występujących w nich stałych pozalogicznych; szczególnie ważną funkcją praw logicznych jest to, że na ich podstawie orzeka się wynikanie logiczne jednych zdań z drugich; prawa logiczne są podstawą (lub schematami) operacji dokonywanych w logice (dowodzenia, wnioskowania, uzasadniania). Praw logiki klasycznej jest nieskończenie wiele. Wybiera się często dla przykładu jedynie nieliczne spośród praw, które z różnych względów historycznych i naukotwórczych są najczęściej wyróżniane w opracowaniach podręcznikowych:

  Helmut Thiele (ur. 20 czerwca 1926 w Saratodze, zm. 10 stycznia w 2003 w Kolonii) − był niemieckim matematykiem, który pracował w dziedzinie logiki matematycznej i podstaw matematyki, teorii algorytmów, składni i semantyki języków formalnych, teorii informacji, teorii złożoności wykrywania i logiki rozmytej (Fuzzy-Logik). Uzyskał podstawowe wyniki z pogranicza matematyki i informatyki. Był uczniem Karla Schrötera (1905−1977). Twierdzenie Löwenheima-Skolema – ważne twierdzenie logiki matematycznej dotyczące mocy modeli dla formuł logiki pierwszego rzędu.

  Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science). Setun (ros. Сетунь) był trójstanowym komputerem stworzonym w 1958 roku w Związku Radzieckim. Był jednym z pierwszych komputerów używających trójwartościowej logiki w przeciwieństwie do powszechnie używanej logiki binarnej.

  Mieczysław Omyła (ur. 19 grudnia 1941 w Soblówce) - prof. dr hab., logik, filozof. Od 1991 pełni funkcję Kierownika Zakładu Logiki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca logiki na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

  Dodano: 11.03.2010. 17:12  


  Najnowsze