• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kongres nt. światowych badań i innowacji - pionierzy opieki zdrowotnej, Bruksela, Belgia

  09.05.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5-6 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Kongres nt. światowych badań i innowacji - pionierzy opieki zdrowotnej" (World Research and Innovation Congress - Pioneers in Healthcare).

  Kongres ma zgromadzić kluczowych interesariuszy z dziedziny badań nad opieką zdrowotną w celu omówienia najważniejszych zagadnień mających wpływ na wysiłki podejmowane przez społeczność naukową, aby stawić czoła "wielkim wyzwaniom" jutra. Stworzy wyjątkową okazję dla osób ułatwiających i wprowadzających zmiany w swojej dziedzinie do nawiązania kontaktu i współpracy w kluczowych kwestiach, przed jakimi stają obecnie badania naukowe nad opieką zdrowotną.

  Wydarzenie, w czasie którego zaprezentowanych zostanie ponad 500 relacji i doświadczeń badawczych, dzięki zgromadzeniu naukowców z całego świata, stworzy możliwość budowania partnerstw, propagowania współpracy i rozwijania innowacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi). Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych. Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Dodano: 09.05.2013. 16:17  


  Najnowsze