• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs Idź po staż dla studentów informatyki

  12.02.2010. 19:31
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Studenci kierunków informatycznych uczelni wyższych w całym kraju mogą wziąć udział w konkursie "Idź po staż - bądź pierwszy na mecie". Na najlepszych czekają miesięczne staże w wybranym dziale informatycznej firmy BCC oraz nagrody dodatkowe.

  W konkursie mogą wziąć udział studenci informatyki IV lub V roku studiów magisterskich, III roku studiów licencjackich lub studiów uzupełniających. Warunkiem jest nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz rozwiązanie co najmniej jednego zadania konkursowego do 15 maja.

  W ramach zadań konkursowych studenci będą musieli m.in. utworzyć rozwiązanie implementacji systemu antywirusowego i antyspamowego, wdrożyć system wydajnej i bezpiecznej poczty elektronicznej, monitorować dostępność systemów w złożonych środowiskach IT.

  Czterej informatycy, którzy prześlą najlepsze projekty rozwiązań informatycznych stosowanych w biznesie oraz pomyślnie przejdą rozmowy kwalifikacyjne, jesienią pod opieką doświadczonych fachowców odbędą miesięczne, płatne staże w jednym z wybranych działów firmy BCC. Organizatorzy przewidzieli również atrakcyjne nagrody dodatkowe - dofinansowanie do dowolnej certyfikacji, pozwalające na dalsze podniesienie kwalifikacji zawodowych młodych informatyków.

  Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu tego roku, podczas Wielkiej Gali poświęconej perspektywom rozwoju branży informatycznej w Wielkopolsce.

  Konkurs organizują wspólnie Nickel Technology Park Poznań oraz firma informatyczna BCC. Ma on kształtować przedsiębiorcze postawy wśród młodych ludzi i wspomagać rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

  Projekt jest realizowany w ramach ogólnopolskiego Programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" i współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Szczegółowe informacje na temat konkursu, formularz zgłoszeniowy i zadania konkursowe są dostępne na stronie: www.ntpp.pl/idz-po-staz/

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  International Genetically Engineered Machine (iGEM) to odbywający się co roku konkurs z dziedziny biologii syntetycznej organizowany przez MIT adresowany do studentów uczelni wyższych. W konkursie biorą udział drużyny studentów najczęściej złożone z kilku lub kilkunastu osób pod opieką co najmniej jednego pracownika naukowego uczelni. Ponadto w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich. Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. – jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych w Polsce, jednoosobowa spółka akcyjna skarbu państwa. Jest jednym z prekursorów kompleksowych rozwiązań informatycznych dla administracji samorządowej. Aktualnie w przedsiębiorstwie pracuje ponad 500 pracowników, a w całej grupie kapitałowej ponad 600 osób. Firma jest partnerem wielu znaczących firm branży informatycznej na rynkach światowych w tym Oracle, IBM oraz Sybase. Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych.

  Studium Kształcenia Podstawowego (SKP) Politechniki Wrocławskiej - międzywydziałowa jednostka organizacyjna utworzona do realizacji zadań dydaktycznych. Została ona zniesiona decyzją Senatu Uczelni 30 września 2013 roku. Dawała ona możliwość wyboru kierunku studiów po pierwszym roku nauki. W ramach SKP studenci kształcili się w ramach przedmiotów ogólnych i wybranych przez nich przedmiotów kierunkowych. Po dwóch semestrach przechodzili oni już na drugi rok wybranego przez siebie kierunku studiów. Dyrektorem Studium był doc. dr Janusz Górniak. Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Informatyki powstało w 2007 roku, na skutek pojawienia się szerokiej inicjatywy wielu fachowców i profesjonalistów w dziedzinie nauk informatycznych z kraju i zagranicy, którzy pragnęli połączyć swoje siły oraz wiedzę, tak aby możliwe było skuteczne działanie w zakresie promocji i rozwoju profesjonalnego podejścia do nauczania nauk informatycznych wśród dzieci i młodzieży. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach − została założona przez mgr inż. arch. Arkadiusza Hołdę. Celem Uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych, na podstawie otrzymanej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu decyzji z dnia 15 grudnia 2003 roku, o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 143. Programy studiów spełniają wszystkie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rady Głównej Szkolnictwa, a także uzyskały akceptację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów. Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Integrator systemu (ang. system integrator) – podmiot (np. firma informatyczna lub niezależny konsultant) dysponujący aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych, zajmujący się opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji (w tym unowocześnienia istniejących w nich systemów informatycznych).

  SIFE (ang. Students In Free Enterprise) - (czytaj: "sajf") międzynarodowa organizacja studencka "SIFE - Studenci dla Przedsiębiorczości" działająca na 2000 uczelni w ponad 50 krajach świata na pięciu kontynentach. W Polsce organizacja SIFE działa przy 11 uczelniach wyższych (stan na czerwiec 2006). Uczestnicy programu tworzą projekty, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom odnaleźć się w gospodarce rynkowej. Program SIFE koncentruje się na pięciu płaszczyznach: gospodarce globalnej, umiejętnościach interpersonalnych, przedsiębiorczości, finansowej niezależności a także etyce w biznesie. Zespoły SIFE prezentują rezultaty swoich działań podczas dorocznego krajowego konkursu SIFE, a najlepsza drużyna otrzymuje prawo do reprezentowania kraju na Światowych Finałach Konkursu SIFE. To wydarzenie jest spektakularnym spotkaniem, które uwydatnia różnorodność etniczną reprezentantów SIFE. W roku 2012 nastąpił rebranding, w wyniku którego nazwa programu została zmieniona z SIFE na Enactus.

  Dodano: 12.02.2010. 19:31  


  Najnowsze