• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konkurs Wiedzy Politechnicznej na Politechnice Koszalińskiej

  09.02.2010. 14:31
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  III edycję Konkursu Wiedzy Politechnicznej organizuje Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej. Mogą wziąć w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych z całej Polski. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz możliwość podjęcia studiów w Instytucie bez dodatkowych egzaminów.

  Konkurs podzielono na dwa etapy. Pierwszy ma formę korespondencyjną. Należy w nim napisać referat na wybrany temat, spośród proponowanych, podać źródła, z jakich się korzystało i do 1 marca przesłać na adres organizatora.

  Gimnazjaliści mają do wyboru następujące tematy:
  1. Nauka i technika w służbie człowieka; 2. Podbój kosmosu, rzeczywistość czy fikcja?;
  3. Roboty - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

  Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych wybierają również spośród trzech tematów:
  1. Inżynieria biomedyczna - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość; 2. Materiały konstrukcyjne XXI wieku. Technika, przemysł, medycyna; 3. Inżynieria materiałowa a technologie kosmiczne.

  "Maksymalnie można uzyskać 100 punktów - poinformował PAP Tomasz Okupski z Instytutu Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej. - Do konkursu II stopnia zostaną zakwalifikowani uczestnicy, którzy osiągnęli co najmniej 70 proc. możliwych do uzyskania punktów".

  II stopień konkursu odbędzie się w Koszalinie w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej. Zakwalifikowani do niego uczniowie przedstawią swoją prezentację na temat, na który pisali. Forma prezentacji jest dość dowolna, gdyż można korzystać np. z planszy, rzutnika pisma, komputera, wybrać formę pokazu lub eksperymentu. Ważne, aby trwała 15 minut. Potem pozostanie 5 min. na rozmowę o wybranej tematyce z Komisją Konkursu.

  Do 8 marca ma być opublikowana lista prac zakwalifikowanych do II etapu. II etap i ogłoszenie wyników odbędzie się 20 marca.

  Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej organizując tego rodzaju konkursy stawia sobie za cel propagowanie wiedzy technicznej, a przede wszystkim wiedzy z zakresu Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki. "Mamy nadzieję, że dzięki temu uda nam się pozyskać nowych studentów, chętnych studiować na kierunkach technicznych, w tym na kierunkach prowadzonych przez IMMiTP np. Mechatronice i Inżynerii Materiałowej" - podsumowuje Tomasz Okupski.

  Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: http://www.imnitp.tu.koszalin.pl/kwp_2009.html

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Telekomunikacja i Techniki Informacyjne – Czasopismo naukowo-techniczne wydawane co kwartał przez Instytut Łączności. Poświęcone jest nowym osiągnięciom naukowym w zakresie techniki, ekonomiki a także organizacji w dziedzinie telekomunikacji w technikach informacyjnych. W czasopiśmie można również znaleźć problemy naukowo-techniczne z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone są także materiały informujące o kierunkach rozwojowych, zagadnienia związane z kształceniem i sposoby podwyższania kwalifikacji w wybranych dziedzinach. Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku. Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów konstrukcyjnych.

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN (IMIM PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie. Został założony w 1953 roku. Obecną nazwę uzyskał w 1994 roku. Posiada uprawnienia do stopni naukowych doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej i metalurgii, doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej i metalurgii. MATMIX - konkurs matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2005/2006 i była organizoana przez VI LO im. I. Paderewskiego w Poznaniu. Począwszy od drugiej edycji konkurs organizowany jest przez XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Pomysłodawcą konkursu jest nauczycielka matematyki Danuta Zarzycka.

  Jerzy Lemanowicz (ur. 1929 w Wilnie, zm. 18 sierpnia 2013) – polski specjalista w zakresie technologii maszyn i sprzętu precyzyjnego, docent dr inż., wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej (PW), nauczyciel akademicki Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki) na tejże uczelni, a także w latach 1975-1991 dyrektor Instytutu Budowy Sprzętu Precyzyjnego i Elektronicznego. Praca klasowa (potocznie klasówka, zwrot używany częściej niż jej bardziej formalny źródłosłów) – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle całej klasy szkolnej a jej uczniowie piszą ją przeważnie w tym samym czasie i miejscu (zwykle w klasie szkolnej, w której mają zajęcia z danego przedmiotu). Nie stosuje się tego terminu dla sprawdzianu ustnego.

  Henryk Matyja (ur. 24 marca 1923, zm. 15 marca 2001) – polski naukowiec, prof. zw. dr inż., specjalista w zakresie materiałoznawstwa, materiałów amorficznych i ultradrobnoziarnistych, wykładowca Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych i działania na rzecz ochrony zabytków techniki, w tym wspieranie muzealnictwa technicznego.

  Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej – jeden z czterech wydziałów Politechniki Koszalińskiej, będący jednostką naukowo-dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 6e w Koszalinie. Dziekanem jest prof. dr hab. inż. Grzegorz Spychalski.

  Protetyka - dziedzina wiedzy z pogranicza medycyny i techniki, zajmująca się uzupełnianiem ubytków tkankowych, narządowych lub czynnościowych przy pomocy sztucznego materiału zastępczego (protezy).

  Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej powstał jako jeden z pierwszych czterech wydziałów Uczelni. W latach 1945 - 1966 funkcjonował pod nazwą Wydział Mechaniczny. Obecnie kadra naukowa wydziału liczy blisko 40 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 160 doktorów nauk technicznych. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących dziedzinach: materiałoznawstwo stali, stopów konstrukcyjnych i specjalnych, stali narzędziowych i spiekanych materiałów narzędziowych; technologie procesów materiałowych; mechanika, robotyka, mechatronika, mechanika płynów, biomechanika; maszyny robocze, drgania mechaniczne; dynamika, układy napędowe, układy wyciągowe; wirtualne modele w projektowaniu i eksploatacji maszyn, komputerowe wspomaganie procesów projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn, diagnostyka techniczna oraz metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny prowadzi rozległą współpracę naukowo-dydaktyczną z ponad 150 uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jedną z największych wymian zagranicznych studentów (blisko 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na zwykle jednosemestralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach programów CEEPUS i ERASMUS). Wydział Mechaniczny Technologiczny od wielu lat współpracuje z firmami i branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi działającymi w obszarze automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn, inżynierii materiałowej, spawalnictwa, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inżynierii wytwarzania. Dotychczasowa współpraca z przemysłem obejmuje m.in.: - wykonywanie wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz projektów rozwojowych i celowych, - współuczestnictwo podmiotów gospodarczych w wyposażaniu laboratoriów dydaktycznych i badawczych Wydziału, - transfer nowoczesnych technologii ze sfery nauki do sfery przemysłowej i z przemysłu do dydaktyki, - organizację studiów podyplomowych dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, - wykonywanie ekspertyz i badań w laboratoriach naukowych Wydziału oraz wydawanie opinii na temat innowacyjności przedsięwzięć dla podmiotów gospodarczych, - wykonywanie wspólnych projektów w ramach prac przejściowych i dyplomowych, - organizację praktyk produkcyjnych. Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej – jeden z czterech wydziałów Politechniki Koszalińskiej, będący jednostką naukowo-dydaktyczną znajdującą się przy ulicy Śniadeckich 2 w Koszalinie. Jednostka powstała w 1968 roku. Dziekanem jest prof. dr hab. Kazimierz Szymański.

  Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej powstał w 1962 r. pod nazwą Wydział Mechaniki Precyzyjnej. W 1996 r. przemianowany na Wydział Mechatroniki. W 1970 r. wydział przeniósł się do nowego gmachu na terenie południowym Politechniki przy ulicy św. Andrzeja Boboli 8, róg Narbutta, gdzie funkcjonuje do dziś. Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej (pułtuska) – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2003 roku. W latach 2000-2002 organizator przeprowadził dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie, a 18 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu uzyskał zgodę na organizację olimpiady w latach kolejnych.


  Andrzej Grzywak (ur. 1931) – automatyk, informatyk. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1954), dr nauk technicznych (1960), dr habilitowany informatyki (1971), profesor nadzwyczajny (1975) i zwyczajny (1990). W latach 1954-1976 w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego. W latach 1976-1983 zastępca dyrektora ds zastosowań w Instytucie Systemów Sterowania. Od 1983 pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Laureat Zespołowej Nagrody Państwowej I stopnia w dziedzinie techniki (1968) za nowatorskie rozwiązania automatyzacji obudowy ścianowej (system ASI). Politechnika Koszalińska – wyższa państwowa szkoła techniczna w Koszalinie utworzona zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Ustawą z 4 lipca 1996 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostanie zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska. Obecnie Uczelnia dąży do otrzymania statusu uniwersytetu. Wśród proponowanych nazw uniwersytetu widnieje między innymi "Uniwersytet Środkowopomorski". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 12. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 1526. pośród wszystkich typów uczelni.

  Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.

  Dodano: 09.02.2010. 14:31  


  Najnowsze